Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-11-16
Przedmiot ogłoszenia:Budowa oświetlenia drogowego
Organizator:Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
Adres: ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. poznański
Państwo: Polska
Telefon / fax:61 8959 200, 61 8146 118
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Sprawa: Budowa oświetlenie drogowe na Ul. Jesiennej w Tarnowie Podgórnym
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne zaprasza do składania ofert na wykonanie oświetlenie drogowe w Ul. Jesiennej w Tarnowie Podgórnym
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, Ul. Poznańska 115, 62 - 080 Tarnowo Podgórne w Biurze Obsługi Klienta.
Termin złożenia oferty: 21.11.2023 r. do godz. 14:00.
Termin składania:2023-11-21
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji: 8 tygodni od przekazania placu budowy. Przekazanie placu budowy 7 dni od daty podpisania umowy.
Wymagania:Oferty na poszczególne zadania proszę przygotować na podstawie załączonych dokumentów, przeprowadzonej wizji w terenie oraz posiadanej wiedzy i doświadczenia.
Forma złożenia oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim i złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,WID-nie otwierać przed 21.11.2023 r., godz. 14:00" oraz tytułem oferty.
Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 wraz z kosztorysem ofertowym do zapytania.
Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
Warunki płatności: Przelew na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury z podpisanym protokołem odbioru.
Dodatkowa informacja: Dodatkowa informacja:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
Zamawiający przewiduje możliwości dodatkowych negocjacji cenowych z wybranym Wykonawcą/Wykonawcami po złożeniu i otwarciu ofert.
Kontakt:Osoba do kontaktu z ramienia Zamawiającego: Piotr Stefaniak
email: wid@tarnowo-podgorne.pl
Numer dokumentu:WID.7013.2.6.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: