Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-10-09
Przedmiot ogłoszenia:Budowa parkingu
Organizator:Gmina Miejska Giżycko
Adres: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. giżycki
Państwo: Polska
Telefon / fax:87 73 24 120
E-mail:
Opis:Budowa parkingu przy Miejskiej Bazie Sportów Wodnych w Giżycku

a) Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszego zaproszenia z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców,

b) Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), a nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).
2. Opis przedmiotu zamówienia

2.1. Zadanie obejmuje:

Wykonanie robót budowlanych mających na celu utworzenie miejsc postojowych przy budynku MBSW w Giżycku w następującym zakresie:

a) Wyznaczenie utwardzenia,

b) Roboty rozbiórkowe,

c) Roboty ziemne w zakresie wykopu i profilowania terenu,

d) Ułożenie geowłókniny separacyjno-filtracyjnej o gramaturze min. 300g/m2,

e) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5, kat. C50/30 o Is=1,00 (dostawa kruszywa, profilowanie i zagęszczenie)

f) Wykonanie w krawężnikach betonowych nawierzchni utwardzonych z:

- płyt ażurowych gr. 8cm, wypełnionych kruszywem 5-8mm,

- kostki betonowej gr. 8cm na podsypce piaskowej,

- kostki kamiennej 15/17 (identycznej jak istniejąca),

g) Transport urobku ziemi i utylizacja gruzu,
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert - 19.10.2020r. o godz. 12:00
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 19.10.2020 roku o godz. 1200. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego.
Forma składania ofert:

9. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

a) na adres poczty elektronicznej podanej w pkt. 3, z nazwą zamówienia w tytule wiadomości. Oferta powinna mieć formę jednego, nieedytowalnego pliku oraz zostać wysłana z żądaniem potwierdzenia odbioru, lub

b) w zamkniętym i opisanym opakowaniu w p. 7, UM Giżycka, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,

Opis powinien zawierać nazwę zamówienia, dane kontaktowe oferenta oraz adnotację: ,,nie otwierać przed 19.10.2020 do godz. 1220"
Otwarcie ofert:Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2020, o godz. 1220 w siedzibie Wydziału Planowania i Inwestycji Urzędu Miejskiego, pok. 114.
Termin składania:2020-10-19
Miejsce i termin realizacji:4. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował roboty budowlane najpóźniej w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
5. Lokalizacja przedmiotu zamówienia

Miejsce wykonania zamówienia - Giżycko, Ul. Dąbrowskiego.

dz. nr 316/2, 316/3, obręb 0001 Giżycko.
Wymagania:2.2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

- zaproszeniem do składania ofert,

- dokumentacją techniczną,

- projektem umowy.

- przedmiarem robót,

Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające. Podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu jest przede wszystkim dokumentacja techniczna.

Zaleca się aby Wykonawca odwiedził i zbadał plac budowy oraz jego otoczenie i pozyskał dla siebie, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu ofert oraz przy zawieraniu umowy na wykonie robót gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji ponosi Wykonawca.
6. Opis sposobu przygotowania oferty

6.1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiającym w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6.2. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

6.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, utrwalona na papierze atramentem lub tuszem.

6.4. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy w zakresie jego spraw majątkowych lub osobę umocowaną przez osoby uprawnione. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

6.5. Zaleca się aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami do oferty były ponumerowane kolejnymi numerami i spięte w sposób uniemożliwiający samoistną dekompletację.

6.6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
7. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis określania ceny

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów
Nazwa kryterium

Waga

Cena

80 pkt.

Okres rękojmi

20pkt.

7a. Kryterium - cena:

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium ,,Cena" (Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru:

Cp=Co/Cb× 80pkt.

gdzie:

Cp - ilość punktów badanej ceny oferty,

Co - cena oferty najniższej,

Cb - cena oferty badanej,

7b. Kryterium - okresu rękojmi:

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium rękojmi (Or) zostanie obliczona zgodnie
z poniższym opisem:

Oferty w tym kryterium oceniane będą w następujący sposób:

a) 5 lat rękojmi - 0 punktów,

b) 6 lat rękojmi - 10 punktów,

c) 7 lat i więcej - 20 punktów,

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 5. Formularza cenowego oferty (załącznik nr 1 do zaproszenia). W przypadku nie podania przez Wykonawcę terminu rękojmi, Zamawiający do kryterium oceny ofert przyjmie minimalny termin rękojmi, tj. 5 lat. Oferta z terminem rękojmi 7 lat i więcej otrzyma maksymalną ilość punktów w tym kryterium.

7c. Wynik całkowity

Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:

Po = Cp + Or,

gdzie:

Po - suma punktów uzyskana przez ofertę,

Cp- ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ,,Cena"

Or - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ,,Okres rękojmi"

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie
wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej
zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.
8. Zawartość oferty

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:
Formularz oferty cenowej przygotowany zgodnie ze wzorem -załącznik nr 1 do zaproszenia,
10. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

10.1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy

10.2. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu:

- szczegółowy kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie czynników cenotwórczych wyszczególnionych w ofercie,

- oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków wraz z decyzją o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności oraz zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby,

10.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podpisał umowę w ciągu 3 dni roboczych od daty ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania.

10.4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
11. Postanowienia końcowe

Zamawiający zastrzega prawo do:

a) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,

b) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,

c) swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatu,

d) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

f) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

Zamawiający odrzuci oferty Wykonawcy:

a) z którym zerwał umowę z jego winy,

b) któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

c) który nie wykonał zobowiązania w stosunku do Zamawiającego

Zapisy pkt. 11.2 ppkt. a), b), c) dotyczą okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

Okres związania ofertą: 30 dni od daty terminu składania ofert.
Oferent nie może być powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym.
Uwagi:Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się powyższym znakiem.
1A. Informacja Zamawiającego dotycząca danych osobowych.

Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, tj. po 25 maja 2018 r., przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na podstawie art. 26 ustawy. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne: do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Giżycka, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko;

- inspektorem ochrony danych osobowych powołany przez administratora jest Pan Tomasz Skibiński (NT Group sp. z o.o., Al. Kościuszki 39, Łódź), e-mail: info@ntg.pl tel. (42) 655 33 77;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz realizacji umowy (w przypadku wyboru oferty);

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp";

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz okres archiwizacji;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pań członkowskiego
Kontakt:3. Kontakt z wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest :

- Michał Babiak - Starszy Inspektor, WPI, UM Giżycka,

tel. 87 73 24 120, e-mail: michal.babiak@gizycko.pl
Kod CPV:45111200-0, 45000000-7, 45233220-7
Numer dokumentu:WPI.7013.1.2020.MB
Źródło: Internet i własne
Załączniki: