Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2021-05-18
Przedmiot ogłoszenia:Budowa parkingu
Organizator:Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sanoku
Adres: ul. Sienkiewicza 1, 38-500 Sanok
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. sanocki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 13 464 22 05
Opis:REGULAMIN PRZETARGU
nieograniczonego ofertowego na wykonanie robót budowlanych polegających na:
budowie parkingu przy Al. Wojska Polskiego w Sanoku.
§1
1. Przedmiotem przetargu ofertowego nieograniczonego jest wybór oferenta na wykonanie
przedmiotowego zakresu robót zgodnie z niniejszym regulaminem.
2. Zawiadomienie o przetargu nieograniczonym następuje przez ogłoszenie na stronie
internetowej Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
3. Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać:
1) określenie przedmiotu przetargu,
2) zaproszenie do składania ofert,
3) określenie terminu i miejsce składania ofert,
4) określenie miejsca i terminu, w którym można zapoznać się z regulaminem określającym
warunki przetargu,
5) termin i miejsce przeprowadzenia przetargu,
6) wysokość wadium,
7) zastrzeżenie, że ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert
lub uznania bez podania przyczyn że przetarg nie dał rezultatu oraz prawo unieważnienia
przetargu.
4. Ogłoszenie powinno ukazać się co najmniej 7 dni przed terminem składania ofert.
§3
Warunki szczegółowe:
1. Zakres robót obejmuje:
1) wykonanie miejsc postojowych o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych
typu ,,MEBA o wym. 0,6x0,4x0,1m na warstwie odsączającej gr. 3 cm
i podbudowie o łącznej gr. 20 cm (z klińca gr. 10 cm i pospółki gr. 10 cm) stabilizowanej
mechanicznie,
2) wykonanie drogi manewrowej z kostki betonowej gr.8 cm holland w kolorze
czerwonym na warstwie odsączającej gr. 5cm i podbudowie o łącznej gr. 20 cm (z klińca
gr. 10 cm i pospółki gr. 10 cm) stabilizowanej mechanicznie,
3) wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na warstwie odsączającej
gr.5cm i podbudowie z klińca gr.10 cm.
Szczegółowy zakres robót wg załączonego szkicu sytuacyjnego i przedmiaru robót.
2. Przed przystąpieniem do wyceny prac, wykonawca jest zobowiązany sprawdzić przedmiary
ze stanem faktycznym i uwzględnić ewentualne różnice w kosztorysie ofertowym.
3. Do oferty należy dołączyć kosztorysy cen jednostkowych i wartości robót (brutto),
opracowane w oparciu o przedmiary robót.
4. W ofercie należy podać ryczałtową wartość brutto wykonania robót,
- wynagrodzenie ryczałtowe,
- warunki gwarancji na wykonane roboty, (minimalny okres 3 lata),
5. Wykonawca ponosi koszty związane z zabezpieczeniem robót i BHP na placu budowy.
6. Plac budowy winien być oznakowany tablicą informacyjną i zabezpieczony ze względu na
prowadzone roboty.
7. Materiały betonowe wbudowane muszą spełniać wymagania zawarte w PN-EN 1339:2005
i PN-EN 13369:2005
Miejsce i termin składania ofert: 5. TERMIN SKŁADANIA ofert - do dnia 26. 05. 2021r. w sekretariacie Spółdzielni przy
ul. Sienkiewicza 1 do godz. 1400.
Otwarcie ofert:6. Przetarg odbędzie się w dniu 27. 05. 2021r. o godz. 1000 w biurze SSM w Sanoku przy ul. Traugutta 9.
Termin składania:2021-05-26
Miejsce i termin realizacji:- ofertowy termin wykonania robót lecz nie przekraczający 30. 09. 2021r.
Wadium:5 000,00 zł.
Wymagania:7. Oferent winien wpłacić wadium przetargowe na całość robót w kwocie 5 000,00 zł.
Wadium należy wpłacić przelewem na konto SSM w PKO BP oddział Sanok
nr 34 1020 2980 0000 2702 0001 4332 do dnia 26. 05. 2021r. do godz. 1400 .
§2
1. Pisemna oferta powinna zawierać:
1) nazwę, siedzibę i adres firmy,
2) datę sporządzenia oferty,
3) dowód wpłaty wadium,
4) zaświadczenie z właściwego urzędu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub
rejestru firm z określeniem profilu robót ogłoszonych w przetargu,
5) uprawnienia kwalifikacyjne oferenta (odbitka ksero) lub osoby zatrudnionej przez
oferenta wraz z oświadczeniem, że będzie ona zatrudniona przy wykonywaniu tych robót
i będzie pełnić obowiązki kierownika budowy oraz zaświadczenie o przynależności do
Izby Inżynierów Budownictwa,
6) podpisany i wypełniony formularz ofertowy zaświadczający, że oferent zapoznał się
z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń i że w przypadku wygrania
przetargu podejmie się wykonania przedsięwzięcia i podpisze umowę do 7 dni od daty
zawiadomienia o przyjęciu oferty,
7) kwotę brutto (z podatkiem 23% ) wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie założonego
zakresu robót zgodnie z załączonym przedmiarem robót,
2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z oznaczeniem ,,budowa parkingu przy
al. Wojska Polskiego w Sanoku ",
3. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu na cały zakres robót.
8. Termin płatności za wykonane roboty wynosi 21 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego.
9. Przetarg jest ważny, gdy przystąpi do niego co najmniej dwóch oferentów
zakwalifikowanych do przetargu. Dopuszcza się możliwość rozstrzygnięcia przetargu
w sytuacji złożenia jednej ważnej oferty, ze względu na konieczność pilnego wykonania
robót.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub zmniejszenia zakresu
robót bez podania przyczyny.
§ 4
1. Przetarg prowadzi Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu Sanockiej
Spółdzielni Mieszkaniowej zarządzeniem nr: PO -0127/7/21 z dnia 12. 05. 2021r.
2. Członkowie komisji, ich małżonkowie lub dzieci osoby obecnej na przetargu w charakterze
urzędowym nie mogą brać udziału w przetargu.
3. Komisja przetargowa w pierwszej części jawnej stwierdza:
1) prawidłowość ogłoszenia przetargu,
2) ustala liczbę ofert,
3) nienaruszalność kopert zawierających oferty,
4) kompletność złożonych ofert wg § 2 przedstawia oferty nadające się do rozpatrzenia.
4. W przypadku złożenia niekompletnej oferty komisja wzywa oferenta do jej uzupełnienia
wyznaczając oferentowi odpowiedni termin. Nie dotyczy to braku w ofercie określenia
ceny, terminu wykonania i gwarancji.
5. Komisja przystępuje do drugiej części przetargu po upływie terminu wyznaczonego na
uzupełnienie oferty.
3
6. W części drugiej niejawnej przetargu komisja wybiera wykonawcę robót kierując się:
1) najniżej zaoferowanym wynagrodzeniem ryczałtowym,
2) warunkami udzielonej gwarancji na wykonane roboty.
7. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert jeżeli:
1) nie odpowiadają warunkom przetargu,
2) zostały złożone po wyznaczonym terminie,
3) nie zawierają danych wymienionych w niniejszym regulaminie,
4) są nieczytelne, niepodpisane lub budzą wątpliwości co do ich treści, rzetelności danych,
a także zawierają przeróbki i skreślenia.
§ 5
1. O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w terminie 7 dni od daty
zakończenia przetargu tj. podpisania protokołu z przetargu.
2. Jeżeli ze względu na równorzędność ofert wybór jest utrudniony komisja przetargowa
organizuje dodatkowy przetarg w formie, o której wybrani oferenci zostaną powiadomieni
pisemnie.
3. Wpłacone wadium, dla oferentów, których oferty nie zostały wybrane, będzie zwrócone
oferentom w dniu następnym po podpisaniu protokołu z postępowania przetargowego. Dla
oferenta którego oferta została wybrana, wadium zostanie zatrzymane do czasu podpisania
umowy.
W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana odstąpi od podpisania umowy
- traci prawo do zwrotu wadium, a w przypadku gdy odstąpi od wykonania robót po
podpisaniu umowy ponosi konsekwencje finansowe wynikające z treści umowy.
W przypadku unieważnienia przetargu, wadium podlega zwrotowi z dniem zakończenia
postępowania przetargowego.
4. Z tytułu odrzucenia oferty oferentom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do
Zamawiającego.
5. W przypadku unieważnienia przetargu, powiadomieni zostaną o tym wszyscy oferenci.
Sanok, 12.05.2021r.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: