Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15911981 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-08-22
Przedmiot ogłoszenia:Budowa placu zabaw
Organizator:Gmina Zloty Stok
Adres: ul. Rynek 22, 57-250 Złoty Stok.
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. ząbkowicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 74 816 41 64
Opis:2. Przedmiot zamówienia:
,,Budowa placu zabaw w Płonicy".
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje budowę placu zabaw w miejscowości Płonica (działka nr ewidencyjny 387
obręb Płonica).
Plac zabaw będzie posadowiony na podłożu trawiastym i ma być wyposażony w następujące
elementy:
1) Zestaw zabawowy w kształcie litery L o wymiarach: długość: 825 em, szerokość: 715 em,
wysokość: 350 em, z drewna bezrdzeniowego o 100-120mm, podłogi wykonane z antypoślizgowej
sklejki wodoodpornej, trapy z deski ryflowanej, ślizgi (zjeżdżalnie) ze stali nierdzewnej
z wyższymi bokami na podstawach metalowych ocynkowanych ogniowo, krokwie dachów -
drewniane. Zestaw posadowiony na stopach metalowych ocynkowanych ogniowo. Elementy
drewniane zabezpieczone przed korozją biologiczną.
Wszystkie podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od wskazanych w opisach i należy je
traktować orientacyjnie.
Zestaw powinien składać się z następujących elementów:
o Drabinka skośna szczeblowa długość: 165 em, szerokość: 135 em, wysokość: 245 em,
o Łańcuch wspinaczkowy: długość: 12 em, szerokość: 12 em, wysokość: 250 em,
o Wieża kwadratowa ze zjeżdżalnią H=1500mm : długość: 415 em, szerokość: 160 em, wysokość:
400 em, dach czterospadowy, barierka do zjeżdżalni, trap wejściowy do wieży z barierkami
H=1500mm,
o Płaszczyzna z siatki linowej (przeplotnia): długość: 335 em, szerokość: 12 em, wysokość: 250 em.
o Podest ze zjeżdżalnią H=1000mm: długość: 135 em, szerokość: 365 em, wysokość: 245 em.
2) Huśtawka podwójna z drewna bezrdzeniowego o 100-120mm z belką stalową ocynkowaną
ogniowo, posadowiona na stopach metalowych ocynkowanych ogniowo, wyposażona w siedzisko
huśtające dla małych dzieci typu ,,pampers" i w siedzisko typu ławeczka: długość: 145 em,
szerokość: 350 em, wysokość: 220 em. Elementy drewniane zabezpieczone przed korozją
biologiczną. Wszystkie podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od wskazanych w opisach
i należy je traktować orientacyjnie.
3) Huśtawka wagowa z drewna bezrdzeniowego o 100-120mm, posadowiona na stopach metalowych
ocynkowanych ogniowo z elementem zabezpieczającym (opony) przed uderzeniem ,,wagi"
o podłoże. Elementy drewniane zabezpieczone przed korozją biologiczną. Wszystkie podane
wymiary mogą nieznacznie odbiegać od wskazanych w opisach i należy je traktować
orientacyjnie.
4) Karuzela tarczowa z siedziskami 0 150-180cm z pełną podłogą antypoślizgową, konstrukcja
metalowa ocynkowana ogniowo i malowana farbami proszkowymi. Siedzisko z tworzyw
sztucznych. Wszystkie podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od wskazanych w opisach
1 należy je traktować orientacyjnie.
5) Urządzenie kołyszące - konik na sprężynie: długość: 100 em, szerokość: 25 em, wysokość: 85 em,
ze sklejki wodoodpornej. Elementy drewniane zabezpieczone przed korozją biologiczną.
Wszystkie podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od wskazanych w opisach i należy je
traktować orientacyjnie.
6) Urządzenie kołyszące - skuter na sprężynie: długość: 100 em, szerokość: 25 em, wysokość: 85 em
ze sklejki wodoodpornej. Elementy drewniane zabezpieczone przed korozją biologiczną.
Wszystkie podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od wskazanych w opisach i należy je
traktować orientacyjnie.
7) Ławka bez oparcia na rurach ocynkowanych ogniowo długość: 170 em, szerokość: 90 em,
wysokość: 40 cm - 3 szt. Elementy drewniane zabezpieczone przed korozją biologiczną. Wszystkie
podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od wskazanych w opisach i należy je traktować
orientacyjnie.
8) Kosz na śmieci - 3 szt.
9) Tablica ,,Regulamin" - 1 szt.
10) Urządzenie Fitness ,,Wioślarz", długość: 126 em, szerokość: 88 em, wysokość: 121 cm - 1szt.
Urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, malowane proszkowo farbami
poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie kąpielowo.
Śruby osłonięte zaślepkami. Kolorystyka urządzeń dowolna z palety RAL, Elementy
konstrukcyjne: główny slup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6
mm. Pozostałe rury o średnicy: 42,4 mm. Profile 50x50 mm, 80x80 mm i 80x40 mm. Łożyska
kulkowe typu zamkniętego, pomocą śrub maszynowych, końcówki rur oraz śruby zabezpieczone
plastikowymi zaślepkami. Konstrukcja urządzenia wyposażona w tablicę instrukejno -
informacyjną.
Wszystkie podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od wskazanych w opisach i należy je
traktować orientacyjnie.
11) Urządzenie Fitness ,,Orbiterek", długość: 163 em, szerokość: 50 em, wysokość: 173 cm - 1szt.
Konstrukcja nośna - rury stalowe okrągłe 0 88,9mm oraz 76,3mm, elementy ruchome - rury
stalowe okrągłe 0 60,3mm oraz 42,4mm, uchwyty rura stalowa okrągła 0 33,7mm. Osie
i łożyskowanie - bezobslugowa konstrukcja ślizgowa, stopnice - blacha z zabezpieczeniem
antypoślizgowym. Elementy metalowe cynkowane kąpielowo i malowane proszkowo, połączenia
spawane oraz skręcane za pomocą śrub maszynowych, końcówki rur oraz śruby zabezpieczone
plastikowymi zaślepkami. Konstrukcja urządzenia wyposażona w tablicę instrukejno
informacyjną. Wszystkie podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od wskazanych w opisach
i należy je traktować orientacyjnie.
12) Stół do gry w piłkarzyki - kompletny, dłngość: 152 em, szerokość: 80 em, wysokość: 88 cm - 1szt.
Rozmiar pola do gry 119 x 68cm. Pole do gry wykonane z betonu malowane farbą odporną na
uderzenia i czynniki zewnętrzne. Elementy betonowe wykonane z betonu ,,płukanego" zbrojonego
stalą oraz mikrozbrojeniem. Stół wolnostojący z możliwością kotwienia do podłoża i posadowienia
na miękkim gruncie. Wszystkie podane wymiary mogą nieznacznie odbiegać od wskazanych
w opisach i należy je traktować orientacyjnie.
Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń
i wyposażanie zawarte w dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań
jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie
ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej
oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi.
Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące
realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie
gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć osobiście, w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 7
Sekretariat Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Złotym Stoku, Rynek 22, 57-250 Złoty Stok
Ofertę złożyć należy do dnia 31.08.2018r. do godz. 10;00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku, w dniu 31.08.2018r o godz. 10;30, w Sali Rady Miejskiej pok. nr 15.
Termin składania:2018-08-31
Miejsce i termin realizacji:4. Termin realizacji zamówienia - 45 dni od dnia podpisania wiążącej umowy.
Minimalna gwarancja -36 miesięcy.
Wymagania:6. Inne istotne warunki zamówienia:
Wszystkie urządzenia i zestaw musza posiadać certyfikat bezpieczeństwa PN-EN 1176. Urządzenia
musza być certyfikowane przez jednostki akredytowane przy Polskim Centrum Akredytacji, np.:
INSTYTUT SPORTU. COBRABID-BBC. URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO. TUV
RHE1NLAND POLSKA. INSTYTUT NADZORU TECHNICZNEGO. OBAC. POLSKIE
CENTRUM BADAŃ I AKREDYTACJI lub równoważne. Certyfikaty należy dołączyć do oferty.
Należy także dołączyć wizualizację wszystkich urządzeń zabawowych.
W stosunku do Kosza. Ławki, Tablicy ,,Regulamin" oraz stołu do gry w piłkarzyki dopuszcza sie
deklarację zgodności producenta. Deklarację należy dołączyć do oferty.
Załącznikiem do zapytania ofertowego jest projekt budowlany oraz przedmiar pomocniczy i projekt
umowy.
Zadanie będzie realizowane w ramach konkursu ,,Odnowa Dolnośląskiej Wsi".
7. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku ,,OFERTA" ( zał.nr.4).
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić
napis ,,Zapytanie Ofertowe - Budowa placu zabaw w Płonicy".
Uwagi:5. Kryterium oceny ofert: cena - 100%, cena -- cena ryczałtowa.
Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:
ocena=[(Cn:Cb)xl00]x waga
gdzie: Cn - cena oferty o najniższej cenie; Cb - cena oferty badanej
Numer dokumentu:RL.271a.3.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: