Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16034648 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-09-14
Przedmiot ogłoszenia:Budowa placu zabaw
Organizator:Gmina Czernica
Adres: ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. wrocławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefon/ faks: 71 726 57 00, tel. 502 735 517
E-mail:
Opis:2. Przedmiot zamówienia: ,,Budowa placu zabaw na potrzeby przedszkola przy budynku fili przedszkolnej szkoły w Ratowicach przy ul. Wrocławskiej lila - działki nr 153/1 i 153/2" - ETAP I
2.1 .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia : Na przedmiot zamówienia składa się:
1) Zakup urządzeń małej architektury - urządzeń zabawowych - specyfikacja stanowi załącznik nr 2:
a) piaskownica kwadratowa - oznaczenie na rysunku nr 1,
b) zjeżdżalnia- oznaczenie na rysunku nr 2
c) huśtawka wagowa - oznaczenie na rysunku nr 5
d) domek - oznaczenie na rysunku nr 7
2) Dostarczenie aktualnych atestów, deklaracji zgodnych z przepisami oraz instrukcji użytkowania ww. urządzeń zabawowych.
3) Montaż urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta.
4) Uporządkowanie terenu.
2.2. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, wykonany przy użyciu bezpiecznych technologii. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać odpowiednie certyfikaty lub atesty wymagane obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadać oznaczenia CE. Produkty, które tego wymagają muszą posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi określone obowiązującymi normami i przepisami prawa. Dokumenty, potwierdzające ww. wymagania Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wraz z dostawą danego przedmiotu zamówienia.
2.3. Jeżeli w Zapytaniu ofertowym użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu
zamówienia z Zapytaniem ofertowym. Dopuszcza się składanie ofert o równoważnych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, jednak parametry oferowanych produktów muszą być na poziomie nie niższym niż opisane w Zapytany ofertowym. Do Wykonawcy należy udowodnienie, iż oferowany zamiennik spełnia warunki zamówienia w zakresie równoważności. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy produktów lub znaki towarowe mają wyłącznie charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu użytkowego, funkcjonalnego i jakościowego. Wymiary urządzeń, grubości elementów konstrukcyjnych, użyte materiały wykończeniowe i konstrukcyjne mogą nieznacznie różnic się od wskazanych w specyfikacji (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
2.4. Wykonawca dostarczy (w tym: rozładuje, wniesie, rozstawi, zamontuje, złoży przedmiot zamówienia na plac zabaw przy budynku fili przedszkolnej szkoły w Ratowicach przy ul. Wrocławskiej lila - działki nr 153/1 i 153/2.
2.5. Termin gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 24 miesiące od dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. Za dokument gwarancyjny/oświadczenie gwarancyjne zostanie uznana umowa oraz karty gwarancyjne produktów dostarczone przez Wykonawcę wraz z dostawą (o ile występują).
Miejsce i termin składania ofert: 7. Sposób przygotowania oferty, miejsce oraz termin składania ofert
7.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7.2. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: zamowienia.publiczne@czernica.pl) lub złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Czernica (ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, Kancelaria ogólna, pokój nr 1).
7.3. Termin składania ofert: do 18.09.2018 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert:7.4. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.
Termin składania:2018-09-18
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji:
Rozpoczęcie: w dniu zawarcia umowy Zakończenie: 8 tygodni od dnia zawarcia umowy
Wymagania:1. Warunki formalno-prawne zapytania ofertowego
1.1. Przedmiotowe zapytanie ofertowe przeprowadzane jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy.
1.2. Zamawiający wybierze ofertę uznaną za najkorzystniejszą spośród prawidłowo złożonych ofert. Kryterium wyboru: najniższa cena.
1.3. Zamawiający pozostawi bez oceny oferty z rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzące wątpliwości, co do możliwości prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
1.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia z Wykonawcami negocjacji ceny ofertowej, w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
1.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny.

4. Warunki płatności
Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone Wykonawcy na podstawie faktury VAT wystawionej po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy wraz z kartami gwarancyjnymi produktów dostarczonymi przez Wykonawcę (o ile występują), w terminie do 30 dni od jej otrzymania przez Zamawiającego.
5. Opis sposobu obliczania ceny
Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Wykonawca powinien podać cenę ryczałtową netto oraz brutto za przedmiotu zamówienia.
6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według kryteriów - Cena - 100 %.
9. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze najkorzystniejszej oferty
9.1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
9.2. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa.
9.3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy.
Kontakt:8. Kontakt z Zamawiającym:
W zakresie merytorycznym: Ewa Poliszuk, tel. 502 735 517, W zakresie procedury zamówienia: Marek Krawców, tel. 502 735 268.
Numer dokumentu:MTP-OZR.271.1.180.2018.MK
Źródło: Internet i własne
Załączniki: