Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-07-04
Przedmiot ogłoszenia:Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem otoczenia
Organizator:Gmina Leżajsk
Adres: ul. Łukasza Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. leżajski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 17 240- 62- 00, fax: 17 240-62-48, Tel. 17 240-62-67
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa zamówienia:
,,Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole
Szkół w Dębnie"
Dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach ,,Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 - 2025" na działania służące
realizacji Sołeckich strategii Rozwoju Wsi.
2. Opis przedmiotu zamówienia
Zakres realizacji zadania określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
W cenie należy uwzględnić wykonanie pomiarów geodezyjnych i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
Rysunki zestawów zabawowych w dokumentacji są poglądowe, dopuszcza się użycie urządzeń mających takie same funkcje.
Po wybraniu najkorzystniejszej oferty wg podanych kryteriów Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia kart technicznych urządzeń.
W przypadku gdy zostaną naruszone przyjęte strefy bezpieczne należy przedstawić zamienny projekt zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem stref bezpiecznych urządzeń przyjętych przez Wykonawcę. Projekt zamienny należy wykonać na kopii projektu zagospodarowania terenu z zachowaniem aktualnych warunków technicznych wraz. z przedstawieniem aktualnych uprawnień projektanta.
Miejsce i termin składania ofert: 7.4 Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej na adres:
Gmina Leżajsk, Ul. Łukasza Opalińskiego 2,
37 -300 Leżajsk
oraz opisanej: ,,Oferta na wykonanie zadania pn. Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Dębnie"
Nie otwierać przed dniem: 15.07.2022 r. godz. 9;30
7.5 TERMIN SKŁADANIA ofert: 15.07.2022 do godz. 9;00.
Termin składania:2022-07-15
Miejsce i termin realizacji:3. Termin wykonania zamówienia
Na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji:
3.1 Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: dzień podpisania umowy.
3.2 Planowany termin zakończenia realizacji zamówienia: 30.09.2022 r.
Wymagania:4.2 Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie kryterium oceny oferty
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów w ocenie ofert. Oferta w ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników oceny do dwóch miejsc po przecinku. Gdyby wyniki dwóch lub większej liczby ofert okazały się takie same, zamawiający nie zastosuje zaokrągleń, chyba że działanie takie nie będzie mogło przynieść zróżnicowania wyników.
5. Opis sposobu obliczania ceny oferty.
5.1 Należy podać cenę brutto za całość zamówienia.
5.2 Zamawiający określa kosztorysowy sposób rozliczenia.
5.3 Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o informowaniu ocenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. póz. 915) poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny za całość zamówienia (wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego).
5.4 Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN, liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, które Wykonawca winien ponieść z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również koszty związane z wszelkimi formalnościami administracyjnymi i inne.
5.5 Wszystkie wartości powinny być naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5.6 Cena musi zawierać należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie stawki należnego podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
6. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego
z wykonawcami oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
6.1 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami będzie się odbywać za pośrednictwem:
- operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. póz. 8030);
- osobiście;
- za pośrednictwem posłańca;
- faksem (017) 240 62 48;
- przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. póz. 1844 oraz z 2016 r. póz. 147 i 615) (e-mail,
adres: sekretariat@poczta.gminalezajsk.pl, inwest@poczta.gminalezajsk.pl)
7. Opis sposobu przygotowania ofert oraz miejsce, sposób i termin składania ofert
7.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7.2 Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
7.3 Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Cała oferta powinna być zszyta, zbindowana lub złączona trwale w inny sposób.
7.6 Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
7.7 Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty w formie elektronicznej.
7.8 Oferta musi zostać dostarczona lub przesłana do Urzędu Gminy Leżajsk przed terminem składania ofert. Jako datę wpływu uznaje się datę wpływu na punkt podawczy, a nie datę stempla pocztowego.
7.9 Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz oferty, wg załącznika nr 1
2) kosztorys ofertowy uproszczony.
8. Unieważnienie postępowania
8.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub zakończenia postępowania bez wyboru oferty, w szczególności, gdy:
1) w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta;
2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia;
8.2 W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów na rzecz Wykonawców.
8.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru żadnej z ofert, bez podania przyczyny na każdym etapie prowadzonego postępowania.
9. Postanowienia końcowe
9.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
9.2 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień (jeżeli nie naruszy to konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
9.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, danych i informacji.
Kontakt:6.2 Osoba uprawniona do informacji:
- Marzena Sztych
Urząd Gminy Leżajsk
37-300 Leżajsk, ul. Łukasza Opalińskiego 2
Tel. 17 240-62-67
6.3 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Wójt oraz Zastępca Wójta Gminy Leżajsk.
Źródło: Internet i własne