Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25172236 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-05-12
Przedmiot ogłoszenia:Budowa placu zabaw z elementami siłowni
Organizator:Gmina Pinczów
Adres: ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pińczów
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. pińczowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: 41 23 45 130, tel: 41 23 45 132
E-mail:
Opis:Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonie zadania pn.: ,,Budowa placu zabaw z elementami siłowni" w miejscowości Zakrzów - dz. nr ewid. 106.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej typu:
o orbitrek-1 szt.
o wahadło podwójne -1 szt.
o wyciąg górny pojedynczy - 1 szt.
o wyciskanie siedząc - pojedyncze
o narciarz oraz
o tablica informacyjna -1 szt.
Szczegółowy zakres przedstawia dokumentacja techniczna stanowiąca zał. 1 do zaproszenia
Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będgcych przedmiotem zapytania, oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do sporządzenia oferty oraz właściwego wykonania zadania
2) Wymagany termin rękojmi na wykonane roboty budowlane i zabudowane materiały - 36 miesięcy.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie, pok. 17 lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl., w terminie do dnia 18.05.2023r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2023 r. o godz. 12.30 - pokój nr 7 Wydział Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego.
Termin składania:2023-05-18
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 31.07.2023r.
Wymagania:3. Tryb udzjelenia zamówienia:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie ZARZĄDZENIA nr 6/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest niższa od kwoty 130 tys. złotych w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.
4. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia;
2) Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;
3) Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT;
4) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl.;
5) Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
o Nazwę i adres wykonawcy
o Adres Zamawiającego : Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
Opis: OFERTA na wykonanie zadania: ,,Budowa placu zabaw z elementami siłowni" w miejscowości Zakrzów - otwarcie ofert 18.05.2023 r. o godz. 12.30
6) w przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.
7) Zamawiający zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
6. Opis kryteriów wyboru oferty:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium cena -wybrana zostanie oferta z najniższą ceną brutto: 100%.
7. Wybór oferty oraz informacje o terminie i miejscu podpisania umowy:
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów wg. kryteriów wyboru oferty i będzie odpowiadać zasadom niniejszego zapytania.
2) Informacje o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy telefonicznie.
Kontakt:8. Osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia:
Piotr Winiarski - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej U.M. w Pińczowie, tel: 41 23 45 130
Bernarda Bugaj - Inspektor w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Drogowej U.M. w Pińczowie, tel: 41 23 45 132
Numer dokumentu:ID.271.32.2023.BB
Źródło: Internet i własne
Załączniki: