Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-09-26
Przedmiot ogłoszenia:Budowa podjazdu z poręczami na zewnątrz budynku, wyposażenie schodów wewnętrznych w platformę składana z poręczami oraz dostosowanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego do potrzeb osób niepełnosprawnych
Organizator:GMINA RYBNO
Adres: ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. działdowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. /23/ 696 60 55 Fax. /23/ 696 68 11
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
W imieniu Gminy Rybno zapraszam do złożenia oferty na udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ,,Budowa podjazdu z poręczami na zewnątrz budynku, wyposażenie schodów wewnętrznych w platformę składana z poręczami oraz dostosowanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach 26".
Zamówienie będzie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie Nr l/B/2018 z dnia-14 września 2018 r. projektu ,,Szkoła bez barier" w ramach ..Programu wyrównywania różnic między regionami 111" B.
I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest ,,Budowa podjazdu z poręczami na zewnątrz budynku, wyposażenie schodów wewnętrznych w platformę składana z poręczami oraz dostosowanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach 26".
Podstawowy zakres robót budowlanych obejmuje;
1. Budowa podjazdu z poręczami na zewnątrz budynku - 1 kpi,
2. Wyposażenie schodów wewnętrznych w platformę składaną z poręczami - 1 kpl.
3. Dostosowanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego do potrzeb osób niepełnosprawnych - ] kpl.
Szczegółowy zakres obejmuje kosztorys ofertowy / przedmiar robót, dokumentacja techniczna -opis robót.
Realizacja przedsięwzięcia w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych znak:PGN.7013.2.2018 z dnia 29.02,2018 r. do Starostwa Powiatowego w Działdowie. Dokumcnlacj techniczna i przedmiary robót znajdujące się na stronie Zamawiającego: WWW.bip.gminarybno.pl
Specyfikacja:IX. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego:
Wykonawca może zwracać się pisemnie, faksem ( nr 23 696 68 11) lub drogą elektroniczną (email: rybno@gminarybno.pl) do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego w terminie do 20.20l8r. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień i zamieści je na stronie internetowej Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: V. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę, w formie pisemnej, należy złożyć wr zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Rybno ul. Lubawska 15 13-220 Rybno, pokój nr 11 Sekretariat do dnia 05.10.2018 r do godziny 12:00 oznaczeniem: Oferta na ,,Budowę podjazdu z poręczami na zewnątrz budynku, wyposażenie schodów wewnętrznych w platformę składana z poręczami oraz dostosowanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach 26" na działce nr 377.
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub na adres e-mail: rybno@gminarybno.pl Za ofertę złożoną w terminie uznaje się ofertę, która fizycznie zostanie dostarczona w wyznaczone miejscei w określonym wyżej terminie. Oferta złożona po wyznaczonym terminie do składania ofert niezwłocznie zostanie zwrócona Nadawcy.
Wszelką korespondencję, poza ofertą, można składać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail: rybno@gminarybno.pl lub fax: 23 696 68 11 przy czym wymagane jest również dostarczenie oryginałów dokumentów mających wpływ na wynik postępowania.
Termin składania:2018-10-05
Miejsce i termin realizacji:II. Termin realizacji zamówienia:
Zamayyiający wymaga, aby wykonawca przystąpił do wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy.
Planowany termin zakończenia robót 15.11.2018 r.
Wymagania:III. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć z ofertą:
a) Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.
b) Wykaz wykonywanych tj. zakończonych robót sporządzony przez wykonawcę według załącznika nr 3, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w założonych dokumentach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami łych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
IV. Warunki wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty:
Z postępowania wyklucza się Wykonawcę i odrzuca jego ofertę, gdy:
1) Wykonawca posiada powiązania, w tym osobowe lub kapitałowe, z Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.
2) Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
3) Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
VI. Kryterium oceny:
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w oparciu o najkorzystniejszy bilans kryteriów: Ceny oraz Okres gwarancji.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium Szczegółowy opis, wzór Uwagi, objaśnienia
1 Cena brutto 90% najniższa oferowana cena butto cena brutto oferty ocenianej X 90% xl00 naliczanie z dokładnością do dziesiątych części
2 Okres gwarancji 10% gwarancja 3 lat (36 m-cy) wymagana - 0 pkt. gwarancja 5 lat -10pkt.. Okres gwarancji obliczany będzie dla pełnych okresów rocznych
VTI. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę, w formie pisemnej, należy złożyć na Formularzu Oferty. Treść złożonej Oferty musi odpowiadać warunkom Zapytania ofertowego.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien uzyskać informacje niezbędne do sporządzenia oferty i mające wpływ na wartość zamówienia oraz dokładnie i szczegółowo zapoznać się z warunkami wykonania zamówienia, w tym z ogólnymi warunkami umowy oraz dokumentacją przetargową dla inwestycji w celu wyboru wykonawcy robót, która znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.gminarybno.pl
4. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Formularz oferty i określić w nim wartość netto w PŁN, wartość podatku VAT oraz cenę brutto w PLN, za realizację całego przedmiotu zamówienia, wynikającego z zapytania ofertowego. Podana cena stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówieniu.
5. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisma, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
6. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego)ych przedstaw iciel@i Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion@e w dokumencie rejestracyjnym, (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
VIII. Oferta winna zawierać:
- wypełniony formularz ofertowy,
- wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,
- wykaz wykonanych robót polegających na wykonaniu robót ogólno budowlanych, budowie, przebudowie budynków, lub budowli o wartości min. 15 000,00zł wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie,
- pełnomocnictwo-jeśli dotyczy.
Forma składanych dokumentów:
- oferta oraz oświadczenia - oryginał dokumentu.
- dokumenty inne niż oświadczenia - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.
X. Informacje dodatkowe
1. Jeśli oferta Wykonawcy nic będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca uprawniony jest do jednokrotnego uzupełnienia oferty.
2. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania w przypadku braku wystarczających środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
Kontakt:3. Wszelkich informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela Jarosław Świniarski pod nr tel. 23 696 60 55 wew. 10 w godzinach urzędowania.
Kod CPV:45000000-7, 45111300-1, 45400000-1
Numer dokumentu:PGN.7013.2.20t8
Źródło: Internet i własne
Załączniki: