Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-04-30
Przedmiot ogłoszenia:Budowa pomostu rekreacyjnego
Organizator:GMINA PIECKI
Adres: ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel: (89) 742 20 29, Fax: (89) 742 20 65
E-mail:
Opis:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na realizację robót budowlanych

IV: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zamówienia:
,,Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Mojtyny".

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa pomostu rekreacyjnych w gminie Piecki na jeziorze:
1) Mojtyny (dz. nr ewid. 115/1 obręb Mojtyny), dojście przez działkę nr ewid. 111, gmina Piecki,
Charakterystyka pomostu:
Pomost rekreacyjny, drewniany, w kształcie lit. ,,T", usytuowany na 14 palach
o wymiarach::
a) maksymalna długość pomostu prostopadła do linii brzegowej jeziora - 16 m
b) maksymalna długość pomostu równoległa do linii brzegowej - 7,0 m
c) maksymalna szerokość kładki - do 2,0 m
d) maksymalna powierzchnia zabudowy pomostu - 38,0 m2.
Dojście realizowane przez działkę nr ewid. 111, zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu.

Szczegółowy zakres robót określają:
a) Projekt zagospodarowania działki, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ,
b) Zgłoszenie, stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ,
c) Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ,
V. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

VI. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Miejsce i termin składania ofert: XII. TERMIN SKŁADANIA
Oferty (lub zmiany) winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii (pok. nr 7) Urzędu Gminy Piecki lub przesłane pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) - do dnia 10.05.2021 r. (poniedziałek) do godz. 10.30.
Termin składania:2021-05-10
Miejsce i termin realizacji:VIII. Termin realizacji zamówienia:
- od dnia podpisania umowy do dnia 31 maja 2021 r.,
Wymagania:IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. złożą wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru - zał. nr 1 ),
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu t.j.:

posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej (o ile takie są wymagane), zdolność techniczną i zawodową oraz są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia - Wykonawca składa stosowne oświadczenie (załącznik nr 2),
wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2-ch obiektów odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. obiektów obejmujących: pomosty rekreacyjne o minimalnej powierzchni zabudowy 30 m2 każdy (wg załączonego wzoru - zał. nr 4).
Zamawiający informuje o wykluczeniu z możliwości udzielenie zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

X. WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ

Sporządzony przez Wykonawcę FORMULARZ OFERTY - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające informacje stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
Pisemne zobowiązanie (tylko w formie oryginału) podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej powołuje się Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ
Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentów rejestrowych,
Doświadczenie zawodowe - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ .

XI. KRYTERIA OCENY OFERT
Cena (koszt) -100 %
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

XIV. ISTOTNE WARUNKI UMOWY:
Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane w załączniku nr 8 do SIWZ -WZÓR UMOWY z uwzględnieniem treści złożonej oferty.

jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym
jeśli została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo z Zamawiającym
jeśli została złożona po terminie składania ofert określony w zapytaniu
Uwagi:XV. INFORMACJE DODATKOWE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki jest: Wójt Gminy Piecki.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Piecki, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - Waldemar Hypś na adres poczty elektronicznej inspektor@cbi24.pl .
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Piecki; - realizacji umów zawartych z kontrahentami; - w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także
- w przypadkach przewidzianych prawem
- prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Postępowanie zostanie unieważnione w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym
Jeżeli zamawiający nie przewidział inaczej oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:
Kod CPV:45242000-5
Numer dokumentu:RZK.042.4.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: