Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23731723 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2022-08-17
Przedmiot ogłoszenia:Budowa przyłączy ciepłowniczych
Organizator:Szczecińska Energetyka Cieplna Spółka z o.o
Adres: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: 91 4509 932
E-mail:
Opis:Szczecińska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Ul. Zbożowa 4, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na zadanie pn.,, Budowa przyłączy ciepłowniczych Ul. Zygmunta Sta-rego 1A w Szczecinie".
Rodzaj zamówienia: roboty budowlano-montażowe i instalacyjne.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę przyłączy ciepłowniczych 2/Dz48,3/140 (izolacja standard) długości 10m i z rur preizolowanych DUO Dz(33,7+33,7)/140 długości 41m oraz z rur stalowych 2xDn40 i 2xDn25 w izolacji z wełny mineralnej w płaszczu PCV 26 długości 26m.
Materiały preizolowane do wykonania przyłącza dostarcza SEC. Pozo-stałe materiały dostarcza wykonawca.
Należy wykonać również rozdzielacze wysokich parametrów w pomiesz-czeniu plebanii.
Przyłącza należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową
2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi przyłącza ciepłowniczego zawartymi w nich rozwiązaniami, oraz wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. Materiały preizolowane zabezpiecza Zamawiający pozostałe mate-riały Wykonawca.
Uwaga: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: P.B oraz SWZ.
Specyfikacja:Materiały dotyczące postępowania można otrzymać pisząc na adres e-mail: grazyna.krasowska@sec.com.pl.
Miejsce i termin składania ofert: Mailowe oferty cenowe na formularzu ofertowym z załącznikami na-leży przesłać w terminie do dnia 22.08.2022 r. do godz. 1200 na adres e-mail: grazyna.krasowska@sec.com.pl.
W formie papierowej można przesłać w późniejszym terminie na prośbę Zamawiającego.
Termin składania:2022-08-22
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30.09.2022 r.
Wymagania:SEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wyko-nawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Kontakt:Osoby do kontaktów z Zamawiającym: A. Krawczyk Tel.: 91 4509 932
Numer dokumentu:FG/GK/388/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: