Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-05-10
Przedmiot ogłoszenia:Budowa przystanków autobusowych
Organizator:Urząd Miasta Otwocka
Adres: Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. otwocki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 22 779-20-01, fax: 22 779-42-25, tel. 22 779 47 45
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE
do złożenia oferty
Prezydent Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na realizację zadania pn. ,,Budowa przystanków
autobusowych dla nowej linii L w Otwocku"
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa przystanków autobusowych dla nowej linii L w Otwocku,
zgodnie z dokumentacją projektową i zakresem podanym w kosztorysie ofertowym. Wymagany
termin realizacji zamówienia: do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania protokołu
wprowadzenia na budowę. Wprowadzenie Wykonawcy na budowę nastąpi w terminie do 21 dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy.
Miejsce i termin składania ofert: 3. Miejsce oraz termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 28.05.2018r. do godziny 11.00 w siedzibie zamawiającego: Urząd
Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5, Biuro Obsługi Mieszkańców, budynek B, p.1
Termin składania:2018-05-28
Wymagania:2. Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę, zgodnie z załącznikiem nr 1 należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy
umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: ,,Oferta na budowę
przystanków autobusowych dla nowej linii L w Otwocku"
Do oferty należy dołączyć:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
b) Kosztorys ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Ocena złożonych ofert i wybór najkorzystniejszej oferty:
a) Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie kryterium:
- cena za realizację przedmiotu zamówienia 60 % wg wzoru:
najniższa cena / badana cena x 60
- okres gwarancji i rękojmi - 40 % wg wzoru:
badany okres wyrażony w miesiącach / najdłuższy okres wyrażony w miesiącach x 40
2
b) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
c) Oferty niespełniające warunków wymienionych w pkt. 2 zostaną odrzucone,
d) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
e) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,
f) Informacja o złożonych ofertach oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
g) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Uwagi:6. Załączniki:
a) Formularz oferty - zał. Nr 1
b) Kosztorys ofertowy - zał. Nr 2
c) Projekt umowy - Zał. Nr 3
d) Dokumentacja projektowa - zał. Nr 4
e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. Nr 5
Kontakt:5. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
Michał Piłka - tel. 22 779 47 45
Źródło: Internet i własne
Załączniki: