Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2022-05-04
Przedmiot ogłoszenia:Budowa sieci i przyłączy cieplnych
Organizator:PGE Toruń S.A
Adres: Ceramiczna 6, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: +48 887047718
E-mail:
Strona www:https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/55311/details
Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa sieci i przyłączy cieplnych do budynków przy Ul. Fortecznej 10 i Fortecznej 13 w Toruniu

Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/ZNW/00320/2022
II.1.2)Główny kod CPV
45232140 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Zamówienia jest: Budowa sieci i przyłączy cieplnych do budynków przy Ul. Fortecznej 10 i Fortecznej 13 w Toruniu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa sieci i przyłącza cieplnego do budynku handlowego przy Ul. Fortecznej 10 w Toruniu

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232140 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w Toruniu na obszarze Dzielnicy Wrzosy na osiedlu JAR, przy Ul. Fortecznej.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa sieci i przyłącza cieplnego do budynku handlowego przy Ul. Fortecznej 10 w Toruniu.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ.

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności: montaż rur preizolowanych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot Zamówienia będzie finansowany z udziałem środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. Szczegółowa inf. znajduje się w pkt 29 SWZ.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Kryteria oceny ofert:

cena - 95%

Wydłużenie okresu gwarancji - 5%.

2. Zamawiający może unieważnić Postępowanie o udzielenie Zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części Przedmiotu Zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Budowa przyłącza cieplnego do budynku ,,A" przy Ul. Fortecznej 13 w Toruniu

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232140 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w Toruniu na obszarze Dzielnicy Wrzosy na osiedlu JAR, przy Ul. Fortecznej.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa przyłącza cieplnego do budynku ,,A" przy Ul. Fortecznej 13 w Toruniu.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ - OPZ.

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności: montaż rur preizolowanych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: wydłużenie okresu gwarancji / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 04/11/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot Zamówienia będzie finansowany z udziałem środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. Szczegółowa inf. znajduje się w pkt 29 SWZ.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Kryteria oceny ofert:

cena - 95%

Wydłużenie okresu gwarancji - 5%.

2. Zamawiający może unieważnić Postępowanie o udzielenie Zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części Przedmiotu Zamówienia, nie zostały mu przyznane.
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://swpp2.gkpge.pl
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/55311/details

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/06/2022
Otwarcie ofert:Warunki otwarcia ofert Data: 02/06/2022 Czas lokalny: 13:00 Miejsce: Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców, przy użyciu Systemu Zakupowego GK PGE. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Niezwłocznie po otwarciu ofert, zamawiający, za pośrednictwem systemu zakupowego GK PGE, zamieści informację z otwarcia ofert.
Termin składania:2022-06-02
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w Toruniu na obszarze Dzielnicy Wrzosy na osiedlu JAR, przy Ul. Fortecznej.
Wadium:nie wymaga wniesienia
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/08/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/04/2022
Kontakt:PGE Toruń S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 0000021671
Ceramiczna 6
Toruń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
87-100
Polska
Osoba do kontaktów: Konrad Antoszczyk
E-mail: Konrad.Antoszczyk@gkpge.pl
Tel.: +48 887047718
Kod CPV:45232140
Numer dokumentu:237789-2022, POST/PEC/PEC/ZNW/00320/2022
Źródło: Internet i własne - TED - 04/05/2022 S87
Załączniki: