Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-03-01
Przedmiot ogłoszenia:Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych
Organizator:Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Adres: ul. Biała 1b, 80-435 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 58 52 43 580 fax: 58 52 43 590
E-mail:
Opis:Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych dla zespół budynków mieszkalnych w Gdańsku ul. Guderskiego/Flisykowskiego etap 1 i 2
w ramach projektu pn.
,,Przystosowanie sieci GPEC oraz jej rozbudowa w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego
południowych rejonów Gdańska (m.in.: Orunia, Św. Wojciech, Lipce, Piecki Migowo, Jasień, Kokoszki,
Ujeścisko, Łostowice, Stogi)"
wg Procedury wyboru dostawców i wykonawców, składania zamówień oraz zawierania umów w zakresie
zakupu towarów, usług i robót budowlanych współfinansowanych z ,,Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko (wersja obowiązująca od dnia 27 września 2017r.)".
IV. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych dla zespół budynków mieszkalnych w Gdańsku ul.
Guderskiego/Flisykowskiego etap 1 i 2.
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących Prac:
? roboty technologiczne
? roboty odtworzeniowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej (technicznej) stanowiącej
Załącznik nr 5 z 9 do SIWZ oraz w treści wzoru umowy i dołączonych do niej dokumentów stanowiącej
załącznik nr 1 z 9 do SIWZ.
Specyfikacja:Przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej terenu planowanej budowy.
Wizja może zostać przeprowadzona przy udziale Zamawiającego lub samodzielnie przez Wykonawcę.
Wizja lokalna przy udziale Zamawiającego odbędzie się w dniu 14.03.2018r. od godz. 09:00; miejsce
spotkania: przy ul. Flisykowskiego (rondo) w Gdańsku. W przypadku zgłoszenia się do Zamawiającego
Wykonawców chętnych do odbycia wizji lokalnej w terminie późniejszym niż 14.03.2018 roku, Zamawiający
wyznaczy jeden dodatkowy termin wizji lokalnej ze swoim udziałem, nie później jednak niż na 5 dni przed
wyznaczonym terminem składania ofert.
Wykonawca powinien zawiadomić Zamawiającego mailem na adres: guderskiego@gpec.pl o planowanym
uczestnictwie w wizji lokalnej organizowanej przez Zamawiającego z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem.
Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do przeprowadzenia wizji lokalnej są - każdy
samodzielnie - Andrzej Malewski, Wojciech Jarczak, Grzegorz Pasek, Bogusław Pergoł.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do 03.04.2018 roku do godziny 13.00 osobiście w siedzibie Gdańskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 80-435 Gdańsk ul. Biała 1B, Kancelaria pok. 018, lub
pocztą tradycyjną lub kurierem na adres Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 80-
435 Gdańsk ul. Biała 1B, Kancelaria z dopiskiem ,,Guderskiego".
Termin składania:2018-04-03
Miejsce i termin realizacji:Wykonawca powinien wykonać przedmiot zamówienia w terminach wskazanych w harmonogramie
stanowiącym załącznik nr 2 z 9 do SIWZ.
Wadium:w załączniku
Wymagania:2. Oferta musi zawierać wypełniony, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy.
3. O ważności oferty decyduje data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego.
4. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez jej rozpoznania.
W każdym przypadku, gdy załączone do SIWZ dokumenty wskazują nazwę własną producenta elementów
infrastruktury ciepłowniczej dopuszcza się wykorzystanie elementów równoważnych, w tym wyprodukowanych
przez innego producenta, o ile spełniają one wszystkie normy i wymagania wskazane w tych dokumentach.
Wykonawca, który proponuje wykorzystanie rozwiązań równoważnych, jest obowiązany wykazać na etapie
składania oferty, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. Ewentualne wskazanie nazw własnych w załączonych do SIWZ dokumentach uzasadnione
jest koniecznością kompleksowego podejścia do projektowania sieci ciepłowniczych w jednym systemie
technologicznym uwzględniając technologie zastosowane w istniejącej infrastrukturze.
Realizacja prac obejmuje roboty technologiczne (rozumiane jako ułożenie ciepłociągów w wykonanym
wykopie, wykonanie wszystkich prac spawalniczych potwierdzonych pozytywnym protokołem odbioru świetleń
spawów wraz z mufowaniem, zapewniające ciągłą i stabilną pracę sieci ciepłowniczej) oraz roboty
odtworzeniowe, rozumiane jako przywrócenie terenu do stanu poprzedniego.
W związku z tym, że do zrealizowania inwestycji niezbędne będą wstrzymania dostaw ciepła, Wykonawca
zobowiązany jest do zaplanowania takiej ilości przerw, by długość każdej przerwy nie przekraczała 72 godzin
(uwzględniając odwodnienie sieci, roboty technologiczne oraz ponowne napełnienie sieci).
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a) zrealizowania robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia;
b) dostawy wszelkich materiałów i urządzeń niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z zaoferowaną przez Wykonawcę technologią wykonania robót;
c) dokonania innych czynności określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ;
d) dokonania wszelkich wymaganych formalności administracyjno-prawnych niezbędnych do należytej
realizacji prac, w tym uzyskania wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń i innych decyzji
administracyjnych, jak również uzgodnień z podmiotami trzecimi niezbędnymi do należytego wykonania
przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem tych, które zostały wyraźnie zastrzeżone jako leżące w gestii
Zamawiającego;
e) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ, umową, Polskimi normami i zasadami sztuki
budowlanej oraz z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa i z
dokumentacji stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ, jak również wynikających z dokonanych przez
Wykonawcę lub Zamawiającego uzgodnień i porozumień z podmiotami trzecimi, w tym z właścicielami
nieruchomości na trasie ciepłociągu.
f) przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do dokumentacji powykonawczej w
zakresie i na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,
g) pokrycia we własnym zakresie kosztów zużycia wody i energii elektrycznej oraz ciepła, odprowadzania
ścieków, transportu i przekazania do utylizacji odpadów powstałych w wyniku lub w związku z realizacją
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający informuje, że harmonogram prowadzenia robót należy skoordynować i uzgodnić z wykonawcą
osiedla - firmą Polnord.
Przed przystąpieniem do wizji lokalnej organizowanej przez Zamawiającego, osoby występujące w imieniu
Wykonawcy lub Wykonawców występujących wspólnie zobowiązane są wykazać swoje umocowanie do
przeprowadzenia wizji i podpisania w imieniu Wykonawcy lub Wykonawców występujących wspólnie protokołu
z wizji lokalnej przedkładając stosowne pisemne pełnomocnictwo lub aktualną informację z rejestru lub
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli wynika z niej upoważnienie do działania,
wraz z oryginałem lub kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę powyższego
dokumentu dla Zamawiającego.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, udział w wizji powinien wykazać
każdy z Wykonawców (osobiście lub przez wspólnego pełnomocnika).
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania oraz
informacja na temat zakresu wykluczenia:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz spełniają łącznie poniższe warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dostęp do potencjału technicznego oraz osób
zdolnych do wykonania zamówienia w zakresie określonym w pkt VI SIWZ;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia;
2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia/nie
spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w punkcie VI SIWZ. Z treści załączonych
dokumentów powinno jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnia w/w warunki.
3. W związku z tym, że przedmiotem niniejszego postępowania jest udzielenie zamówienia sektorowego w
rozumieniu art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (tworzenie sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych
usług związanych z produkcją, przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, gazu lub ciepła lub
dostarczania energii elektrycznej, gazu albo ciepła do takich sieci lub kierowania takimi sieciami),
dopuszczone do udziału w postępowaniu są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo ze Spółką w
rozumieniu sekcji 6.5.2. punkt 2 lit. a i punkt 3 Wytycznych.
VII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta i załączniki powinny być sporządzone w języku polskim pod rygorem nieważności i podpisane przez
osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy oraz składania oświadczeń woli w jego imieniu.
Jeżeli oferta i załączniki będą podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć
prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo dla osoby/ób podpisujących ofertę, określające jego zakres,
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Kserokopia pełnomocnictwa musi
być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/y udzielające pełnomocnictwa lub złożona w
formie odpisu potwierdzonego notarialnie. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów
obcojęzycznych, Wykonawca jest zobowiązany złożyć również ich tłumaczenie na język polski.
2. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie w zakresie ich dotyczącym. W przypadku, gdy
Wykonawca upoważnia inną osobę do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów złożonych
w postępowaniu, do oferty należy dołączyć pisemne pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawcę tej
osobie w danym zakresie. Kserokopia pełnomocnictwa musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez osobę/y udzielające pełnomocnictwa lub złożona w formie odpisu potwierdzonego notarialnie.
3. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę, powinny być spięte lub zszyte w sposób uniemożliwiający
wysunięcie się którejkolwiek kartki i ułożone w kolejności. Wszystkie strony oferty zarówno zapisane jak i
nie zapisane, w tym przekładki, powinny być ponumerowane kolejnymi liczbami całkowitymi i
zaparafowane przez Wykonawcę lub osobę umocowaną przez Wykonawcę. Miejsca, w których
naniesiono zmiany, powinny być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę/y podpisujące ofertę.
4. Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, pod rygorem wykluczenia z postępowania.
5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.
6. Koszt przygotowania oferty oraz uczestnictwa w wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
7. Do oferty przygotowanej na formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ, poza
dokumentami wskazanymi w pkt VI SIWZ i w pkt XII ust. 1 i 2, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
a) Dowód wniesienia wadium
b) Uproszczony kosztorys ofertowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ
c) inne dokumenty wskazane w Załączniku nr 6 do SIWZ.
VIII. Termin związania ofertą:
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego złożony na co najmniej 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres. Oświadczenie
o przedłużeniu terminu związania ofertą Wykonawca składa na piśmie, pod rygorem nieważności.
IX. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN cyfrowo oraz słownie, powinna być określona w kwocie
netto z dokładnością do pełnych złotych.
2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz uwzględniać wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca w celu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami, postanowieniami
niniejszej SIWZ i wzoru umowy realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Cena powinna być zgodna z załączonym do oferty uproszczonym kosztorysem ofertowym, który służy
zweryfikowaniu poprawności jej obliczenia.
4. Niedoszacowanie lub pominięcie lub brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie może być podstawą
do żądania zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. Cena ma charakter
ryczałtowy w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632 k.c.
5. Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego przedstawić szczegółowe kalkulacje ceny po
złożeniu oferty, po podpisaniu umowy oraz w trakcie realizacji i po zakończeniu zamówienia.
X. Kryteria oceny oferty:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:
1) Cena
2) Okres udzielonej gwarancji
2. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny
oferty:
1) 90 - %/pkt
2) 10 - %/pkt
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Lp. NAZWA KRYTERIUM WAGA %
1. CENA* 90%
2. OKRES GWARANCJI ** 10%
* jako najkorzystniejsza będzie traktowana oferta z najniższą ceną;
** jako najkorzystniejsza będzie traktowana oferta z najdłuższym okresem gwarancji, nie krótszym jednak niż
60 miesięcy (od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy) i nie dłuższym niż 120 miesięcy (od daty
odbioru końcowego przedmiotu umowy). W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu dłuższego
niż maksymalny, dla celów obliczania kryterium okresu gwarancji okres ten traktowany będzie jak gwarancja
udzielona na 120 miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy oferta
zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium:
Kryterium ceny oblicza się wg wzoru P1=(Cno/Cbo) x W x 100
gdzie:
P1 - ilość otrzymanych punktów
Cno - cena najniższej złożonej oferty
Cbo - cena oferty badanej
W - waga kryterium 90%
Kryterium gwarancji oblicza się wg wzoru P2=(Gbo/Gno) x W x 100
gdzie:
P2 - ilość otrzymanych punktów
Gbo - okres gwarancji badanej oferty
Gno - najdłuższy okres gwarancji
W - waga kryterium 10%
Sumę punktów oblicza się wg wzoru P=P1+P2
XI. Określenie warunków istotnych zmian umowy:
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, obowiązany jest zawrzeć umowę na warunkach zawartych
we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiającego.
2. Dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej z Wykonawcą umowy w stosunku do treści SIWZ
lub oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest możliwe o ile zmiana ta spełnia
następujące warunki:
a) jeśli wskutek zmiany przepisów prawa po dacie zawarcia umowy koniecznym jest wprowadzenie
zmian w umowie, zmianie mogą ulec wyłącznie zapisy umowy, do których odnoszą się zmiany
przepisów prawa;
b) jeśli wskutek zmiany przepisów prawa podatkowego po dacie zawarcia umowy nastąpi zmiana w
zakresie podatku VAT, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie obliczone w oparciu o ceny
netto wskazane w ofercie i podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa;
c) w przypadkach określonych w §2.1 ust. 2 wzoru umowy, zmianie może ulec termin wykonania
przedmiotu zamówienia w niezbędnym zakresie wynikającym ze wskazanych okoliczności;
d) jeśli wskutek odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w części, zgodnie z postanowieniami
§16 wzoru umowy, niezbędne jest ograniczenie przez Zamawiającego zakresu przedmiotu
zamówienia, zmianie mogą ulec zapisy umowy odnoszące się do przedmiotu zamówienia i jego
zakresu, zapisy dotyczące wynagrodzenia i rozliczenia Wykonawcy poprzez ograniczenie
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do ograniczenia zakresu przedmiotu
zamówienia, a także zapisy dotyczące obowiązków Wykonawcy poprzez ich ograniczenie
odpowiednio do ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia i terminu wykonania przedmiotu
zamówienia;
e) w przypadku określonym w §15 wzoru umowy po spełnieniu warunków określonych w tym
postanowieniu, zmianie może ulec termin wykonania Prac, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
z tego tytułu i bez przyznania Wykonawcy innych świadczeń z tego tytułu;
f) jeśli ze względów technologicznych lub nieprzewidzianych okoliczności zajdzie konieczność
wprowadzenia robót zamiennych, w szczególności takich, bez których nie zostałyby zachowane
zakładane przez Zamawiającego parametry techniczne inwestycji, zmianie może ulec sposób
wykonania prac przewidzianych w Umowie, termin ich wykonania w zakresie wynikającym ze
zmiany technologii oraz wynagrodzenie Wykonawcy; wynagrodzenie za wykonanie robót
zamiennych zostanie ustalone jako różnica w kosztach wykonania robót i robót zamiennych, na
podstawie przedstawionego przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego kosztorysu. Koszt
robót i odpowiadających im robót zamiennych zostanie ustalony w kosztorysie na podstawie
średnich cen opublikowanych przez ORGBUD Serwis w "Informacyjnym Zestawie Cen Czynników
Produkcji Budowlanej". Do rozliczania robót wykonanych w danym kwartale przyjmowane będą
ceny z "Informacyjnego Zestawu Cen Czynników Produkcji Budowlanej" za kwartał poprzedzający
wykonanie robót;
g) w przypadku, gdy ze względu na okoliczności niezależne od Wykonawcy mające lub mogące mieć
istotny wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia nie jest możliwym zastosowanie do
realizacji przedmiotu zamówienia materiałów preizolowanych zadeklarowanych przez Wykonawcę
w ofercie, dopuszcza się za zgodą Zamawiającego zmianę rodzaju stosowanych materiałów na inne
równoważne, spełniające wymogi określone w SIWZ, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z
tego tytułu;
h) w przypadkach wskazanych w sekcji 6.5.2. pkt 22 lit. b-e Wytycznych.
XII. Wykluczenie wykonawcy. Odrzucenie oferty
1. Z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza osobę, podmiot lub
wykonawcę określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć osobę, podmiot lub
wykonawcę określonych w art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z ,,Procedurą wyboru dostawców i wykonawców, składania zamówień oraz
zawierania umów w zakresie zakupu towarów, usług i robót budowlanych współfinansowanych z
,,Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" (w wersji obowiązującej od dnia 27 września
2017r.);
b) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego wraz ze wszystkim załącznikami, w
szczególności technologia jest niezgodna z wymogami SIWZ lub Wykonawca nie odbył wizji
lokalnej;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, nie będące oczywistą pomyłką;
f) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
g) wadium nie zostało wniesione w kwocie wymaganej lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6. O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę, którego ofertę odrzucił, podając
uzasadnienie faktyczne.
7. Z tytułu wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia
przeciwko Zamawiającemu.
XIII. Pozostałe informacje:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
c) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, mającą lub mogącą mieć istotny
wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia;
d) cena oferty najkorzystniejszej lub oferta z najniższą ceną będzie przekraczać kwotę, jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, chyba że
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
e) w przypadku wskazanym w pkt XVII ust. 5 zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
2. O unieważnieniu postępowania i jego przyczynie Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców,
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia i umieści tę informację na stronie internetowej, na której
udostępnione jest zapytanie ofertowe i w sposób, w jaki było upublicznione zapytanie ofertowe, w tym w
Bazie konkurencyjności.
3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn występujących po
stronie Zamawiającego wykonawcom przysługuje wyłącznie zwrot uzasadnionych i udokumentowanych
kosztów uczestnictwa w postępowaniu, nie więcej jednak niż 5.000,00 zł netto, bez prawa do
dodatkowego odszkodowania z tego tytułu.
Uwagi:III. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest według zasad konkurencyjności zgodnie z Procedurą wyboru dostawców i
wykonawców, składania zamówień oraz zawierania umów w zakresie zakupu, usług i robót budowlanych
współfinansowanych z ,,Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" (wersja obowiązująca od
27.09.2017), stanowiącą Załącznik nr 9 z 9 do SIWZ, przygotowaną w oparciu o Wytyczne w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydane przez Ministerstwo Rozwoju dnia
19 lipca 2017r. (Wytyczne).
Zamówienie jest realizowane ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020 w oparciu o umowę o dofinansowanie zawartą 19.10.2017r. przez Zamawiającego z
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektu Przystosowanie sieci GPEC
oraz jej rozbudowa w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego południowych rejonów Gdańska
(m.in.: Orunia, Św. Wojciech, Lipce, Piecki Migowo, Jasień, Kokoszki, Ujeścisko, Łostowice, Stogi)
(POIS.01.06.02-00-0014/16-00).
Kontakt:Zapytania o przedmiot zamówienia należy kierować na adres e-mail: guderskiego@gpec.pl
Kod CPV:45000000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45111000-8, 45112000-5
Numer dokumentu:27107293
Źródło: Internet i własne
Załączniki: