Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19951140 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-09-29
Przedmiot ogłoszenia:Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych
Organizator:Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o
Adres: Biała 1b, 80-435 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/8684
Opis:Postępowanie nr 35344459 na budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych w rejonie Ul. Ofiar Grudnia 70 w Gdańsku - etap I

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w rejonie Ul. Ofiar Grudnia 70 w Gdańsku - etap I:
a) Budowa sieci ciepłowniczej od pkt. 0 do trójnika F1 wraz ze studnią, zaworami DN200 i zaworami DN80,
b) Budowa przyłącza ciepłowniczego od pkt. C do bud. F,
c) Budowa przyłącza ciepłowniczego od pkt. D do bud. E,
d) Budowa przyłącza ciepłowniczego od pkt. E do bud. D.
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących Prac:
o roboty technologiczne,
o roboty odtworzeniowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej (technicznej) stanowiącej Załącznik nr 4 do SIWZ oraz w treści wzoru umowy i dołączonych do niej dokumentów stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ.
W każdym przypadku, gdy załączone do SIWZ dokumenty wskazują nazwę własną producenta elementów infrastruktury ciepłowniczej dopuszcza się wykorzystanie elementów równoważnych, w tym wyprodukowanych przez innego producenta, o ile spełniają one wszystkie normy i wymagania wskazane w tych dokumentach. Wykonawca, który proponuje wykorzystanie rozwiązań równoważnych, jest obowiązany wykazać na etapie składania oferty, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ewentualne wskazanie nazw własnych w załączonych do SIWZ dokumentach uzasadnione jest koniecznością kompleksowego podejścia do projektowania sieci ciepłowniczych w jednym systemie technologicznym uwzględniając technologie zastosowane w istniejącej infrastrukturze.
W każdym przypadku, gdy załączone do SIWZ dokumenty wskazują nazwę własną producenta elementów infrastruktury ciepłowniczej dopuszcza się wykorzystanie elementów równoważnych, w tym wyprodukowanych przez innego producenta, o ile spełniają one wszystkie normy i wymagania wskazane w tych dokumentach. Wykonawca, który proponuje wykorzystanie rozwiązań równoważnych, jest obowiązany wykazać na etapie składania oferty, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ewentualne wskazanie nazw własnych w załączonych do SIWZ dokumentach uzasadnione jest koniecznością kompleksowego podejścia do projektowania sieci ciepłowniczych w jednym systemie technologicznym uwzględniając technologie zastosowane w istniejącej infrastrukturze.
Realizacja prac związanych z budową przyłącza obejmuje roboty technologiczne (rozumiane jako ułożenie ciepłociągów w wykonanym wykopie, wykonanie wszystkich prac spawalniczych potwierdzonych pozytywnym protokołem odbioru świetleń spawów wraz z mufowaniem, zapewniające ciągłą i stabilną pracę sieci ciepłowniczej, zasypanie wykopów bez odtworzenia nawierzchni), uruchomienie wybudowanego przyłącza ciepłowniczego (zgodnie z Wytycznymi techniczno-eksploatacyjnymi do projektowania, budowy i eksploatacji rurociągów układanych bezpośrednio w gruncie stanowiącymi Załącznik nr 1 do Umowy) oraz roboty odtworzeniowe, rozumiane jako przywrócenie terenu do stanu poprzedniego lub określonego w dokumentacji projektowej i uzgodnieniach.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a) zrealizowania robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia;
b) dostawy wszelkich materiałów i urządzeń niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zaoferowaną przez Wykonawcę technologią wykonania robót;
c) dokonania innych czynności określonych we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ;
d) dokonania wszelkich wymaganych formalności administracyjno-prawnych niezbędnych do należytej realizacji prac, w tym uzyskania wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń i innych decyzji administracyjnych, jak również uzgodnień z podmiotami trzecimi niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem tych, które zostały wyraźnie zastrzeżone jako leżące w gestii Zamawiającego;
e) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ, umową, Polskimi normami i zasadami sztuki budowlanej oraz z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa i z dokumentacji stanowiącej Załącznik nr 4 do SIWZ, jak również wynikających z dokonanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego uzgodnień i porozumień z podmiotami trzecimi, w tym z właścicielami nieruchomości na trasie ciepłociągu;
f) sporządzenia dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej według wytycznych stanowiących Załącznik nr 1 do umowy i przekazania jej Zamawiającemu;
g) pokrycia we własnym zakresie kosztów zużycia wody i energii elektrycznej oraz ciepła, odprowadzania ścieków, transportu i przekazania do utylizacji odpadów powstałych w wyniku lub w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
Zamawiający informuje, że jest w trakcie uzyskiwania ostatecznych decyzji i uzgodnień oraz planuje uzyskać prawo rozpoczęcia Prac w oparciu o zgłoszenie pozwalające na ich realizację do 30.10.2020 r. W przypadku nieuzyskania prawa do rozpoczęcia Prac w ww. terminie Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.
Opis przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnotowym Słownikiem Zamówień:
1. Dział 45000000-7 Roboty budowlane
2. Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
3. Klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
4. Kategoria 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
5. Kategoria 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
6. Kategoria 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
7. Kategoria 45113000-2 Roboty na placu budowy
8. Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
9. Klasa 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
10. Kategoria 45223000-6 Konstrukcje
11. Klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.
12. Kategoria 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
13. Kategoria 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
14. Kategoria 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
15. Kategoria 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
16. Kategoria 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
17. Kategoria 45233140-2 Roboty drogowe
18. Kategoria 45236000-0 Wyrównywanie terenu
19. Grupa 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
20. Klasa 45320000-6 Roboty izolacyjne
21. Kategoria 45321000-3 Izolacja cieplna
22. 71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów
23. Klasa 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
24. Kategoria 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązuje się dokonać wizji lokalnej terenu planowanej budowy. Ryzyko związane z brakiem dokonania wizji obciąża wyłącznie Wykonawcę.
Szczegółowe informacje na temat postępowania ofertowego znajdują się w Zapytaniu Ofertowym oraz SIWZ stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia.
Okres gwarancji
co najmniej 60 miesięcy
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2020-11-17
Termin składania:2020-11-17
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2020-11

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2021-01-15
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Wykonawca powinien wykonać przedmiot zamówienia w terminach do:
o roboty technologiczne,
o roboty odtworzeniowe.
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
POIS.01.06.02-00-0014/16 - Przystosowanie sieci GPEC oraz jej rozbudowa w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego południowych rejonów Gdańska
Warunki zmiany umowy
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, obowiązany jest zawrzeć umowę na warunkach zawartych we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów bez przeprowadzania ponownego badania i oceny oferty, chyba że zachodzą przesłanki zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.
3. Dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej z Wykonawcą umowy w stosunku do treści SIWZ lub oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest możliwe o ile zmiana ta spełnia następujące warunki:
a) jeśli wskutek zmiany przepisów prawa po dacie zawarcia umowy koniecznym jest wprowadzenie zmian w umowie, zmianie mogą ulec wyłącznie zapisy umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa;
b) jeśli wskutek zmiany przepisów prawa podatkowego po dacie zawarcia umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów i usług, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie obliczone w oparciu o ceny netto wskazane w ofercie i podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa;
c) w przypadkach określonych w § 2.1 ust. 2 wzoru umowy, zmianie może ulec termin wykonania przedmiotu zamówienia w niezbędnym zakresie wynikającym ze wskazanych okoliczności;
d) jeśli wskutek odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w części, zgodnie z postanowieniami §16 wzoru umowy, niezbędne jest ograniczenie przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia, zmianie mogą ulec zapisy umowy odnoszące się do przedmiotu zamówienia i jego zakresu, zapisy dotyczące wynagrodzenia i rozliczenia Wykonawcy poprzez ograniczenie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia, a także zapisy dotyczące obowiązków Wykonawcy poprzez ich ograniczenie odpowiednio do ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia i terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
e) w przypadku określonym w § 15 wzoru umowy po spełnieniu warunków określonych w tym postanowieniu, zmianie może ulec termin wykonania Prac, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu i bez przyznania Wykonawcy innych świadczeń z tego tytułu;
f) jeśli ze względów technologicznych lub nieprzewidzianych okoliczności zajdzie konieczność wprowadzenia robót zamiennych, w szczególności takich, bez których nie zostałyby zachowane zakładane przez Zamawiającego parametry techniczne inwestycji, zmianie może ulec sposób wykonania prac przewidzianych w Umowie, termin ich wykonania w zakresie wynikającym ze zmiany technologii oraz wynagrodzenie Wykonawcy; wynagrodzenie za wykonanie robót zamiennych zostanie ustalone jako różnica w kosztach wykonania robót i robót zamiennych, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego kosztorysu. Koszt robót i odpowiadających im robót zamiennych zostanie ustalony w kosztorysie na podstawie średnich cen opublikowanych przez ORGBUD Serwis w "Informacyjnym Zestawie Cen Czynników Produkcji Budowlanej". Do rozliczania robót wykonanych w danym kwartale przyjmowane będą ceny z "Informacyjnego Zestawu Cen Czynników Produkcji Budowlanej" za kwartał poprzedzający wykonanie robót;
g) w przypadku, gdy ze względu na okoliczności niezależne od Wykonawcy mające lub mogące mieć istotny wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia nie jest możliwym zastosowanie do realizacji przedmiotu zamówienia materiałów preizolowanych zadeklarowanych przez Wykonawcę w ofercie, dopuszcza się za zgodą Zamawiającego zmianę rodzaju stosowanych materiałów na inne równoważne, spełniające wymogi określone w SIWZ, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu;
h) w przypadkach wskazanych w sekcji 6.5.2. pkt 20 lit. b) - e) Wytycznych
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2986 z późn. zm.) oraz spełniają łącznie poniższe warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Typ
Potencjał techniczny
Opis
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2986 z późn. zm.) oraz spełniają łącznie poniższe warunki
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dostęp do potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia;
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2986 z późn. zm.) oraz spełniają łącznie poniższe warunki:
a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza osobę, podmiot lub Wykonawcę określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć osobę, podmiot lub Wykonawcę określonych w art. 24 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Z udziału w postepowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie złożył dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wymogami SIWZ.
4. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz o odrzuceniu oferty, podając uzasadnienie faktyczne.
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z ,,Procedurą wyboru dostawców i wykonawców, składania zamówień oraz zawierania umów w zakresie zakupu towarów, usług i robót budowlanych współfinansowanych z ,,Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" stanowiącą Załącznik nr 8 do SIWZ,
b) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego wraz ze wszystkim Załącznikami, w szczególności technologia lub termin jest niezgodny z wymogami SIWZ,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, nie będące oczywistą omyłką,
g) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
h) Wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,
i) Wykonawca jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
j) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
7. O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę, którego ofertę odrzucił, podając uzasadnienie faktyczne.
8. Z tytułu wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2020-09-29
Data ostatniej zmiany
2020-09-29

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
CENA-90%
Kryterium ceny oblicza się wg wzoru P1=(Cno/Cbo) x W x 100
gdzie:
P1 - ilość otrzymanych punktów
Cno - cena najniższej złożonej oferty
Cbo - cena oferty badanej
W - waga kryterium 90%
Sumę punktów oblicza się wg wzoru P=P1+P2
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
OKRES GWARANCJI - 10%
Kryterium gwarancji oblicza się wg wzoru P2=(Gbo/Gno) x W x 100
gdzie:
P2 - ilość otrzymanych punktów
Gbo - okres gwarancji badanej oferty
Gno - najdłuższy okres gwarancji
W - waga kryterium 10%
Sumę punktów oblicza się wg wzoru P=P1+P2
Kontakt:Osoby do kontaktu
Aneta Polsakiewicz
tel.:
e-mail: dofinansowania@gpec.pl
Kod CPV:45000000-7
Numer dokumentu:2020-3834-8684, 35344459
Źródło: Internet i własne
2020-10-19 16:02
Aktualizacja ogłoszenia

Pełna treść zmian dostępna w załączniku.