Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-10-10
Przedmiot ogłoszenia:Budowa sieci wodociągowej
Organizator:Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lesznie
Adres: ul. Lipowa 76 A, 64-100 Leszno
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Leszno
Państwo: Polska
Telefon / fax:65 529 83 11 65 529 83 71
E-mail:
Opis:Opis przedmiotu zamówienia nr INW-l-Z/0052/2018 prowadzonego w oparciu o ,,Regulamin udzielania zamówień MPWiK Sp. z o.o." dla zadania p.n.
,,Budowa sieci wodociągowej na os. Gronowym w drodze o nr ewid. 135/2 i 134/7 w Gronówku - etap I"
II. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w następującym zakresie:
budowa sieci wodociągowej na odcinku W3-W6 z rur PE SDR17, DN110, łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego, o długości ca 81,7 mb. W węzłach W3 i W6 zostaną zamontowane hydranty nadziemnie DN80, z podwójnym zamknięciem, zabezpieczone przed złamaniem z zasuwą odcinającą. Szczegółowy zakres prac wskazano w załącznikach do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia ti.: dokumentacji technicznej (załącznik nr 6) i przedmiarze robót (załącznik nr 3).
1. W ramach prac objętych przedmiotem zamówienia i proponowaną ceną ofertową Wykonawca zobowiązuje się do:
1) realizacji prac zgodnie z przedłożoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną, zapisami OPZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa,
2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,
3) zgłoszenia do wszystkich jednostek branżowych faktu rozpoczęcia robót i współpracy z tymi jednostkami w zakresie koordynacji prac wykonawczych,
4) powiadomienia i uzgodnienia z właścicielami nieruchomości faktu wykonywania robót na ich terenach oraz uwzględnienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczeń stawianych przez właścicieli nieruchomości oraz poniesienia kosztów korzystania z nieruchomości prywatnych w zakresie wykraczającym poza przedmiot zamówienia,
5) zabezpieczenia wykopów i ich oznakowania, a także poniesienia kosztów z tym związanych,
6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia przedmiotowych mediów w okresie realizacji przedmiotowego zadania,
7) używania w trakcie prac wyłącznie materiałów spełniających wymagania projektowe oraz wymagania techniczne dla rur, kształtek i obiektów, stawiane układom kanalizacyjnym i wodociągowym, po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiałów,
8) realizacji zapisów Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialności za odpady powstałe w trakcie realizacji robót,
9) uzyskania decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych oraz pokrycia kosztów z tym związanych (w przypadku wymaganym przez zarządcę drogi),
10) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu w przypadku wymaganym,
11) niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie o rozbieżnościach pomiędzy mapą, na podstawie której opracowano dokumentacje techniczną, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt własny, powstałych z winy Wykonawcy, uszkodzeń istniejącego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypadku uszkodzeń uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostaną w porozumieniu z jego właścicielem, przy udziale Zamawiającego,
12) niezwłocznego informowania Zamawiającego wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania umowy,
13) podania do publicznej wiadomości terminów i zakresów ograniczeń w dostawach mediów, wynikających z realizacji robót,
14) wykonania i pokrycia kosztów, wymaganych obowiązującymi przepisami: badań, sprawdzeń, prób, kontroli i odbiorów technicznych, w tym badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu - badania przeprowadzić należy, po uprzednim powiadomieniu właściciela drogi o terminie wykonywania badania, zgodnie z decyzją zezwalającą na lokalizację rurociągu w pasie drogowym, w obecności Zamawiającego, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego lub właściciela drogi, badanie szczelności rurociągu, badanie przydatności wody do spożycia,
15) wykonania płukania sieci wodociągowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego; koszt wykonania pierwszego płukania ponosi Zamawiający; w przypadku negatywnego wyniku badań przydatności wody do spożycia koszt wykonania kolejnego płukania pokrywa Wykonawca; Obowiązkiem Wykonawcy jest, aby ilość wody płuczącej była mierzona wodomierzem (przepływomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wypływie, np. wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy leży przygotowanie hydrantowego punktu poboru wody płuczącej). Odbiornikiem wody popłucznej (traktowanej jako ściek) może być studzienka kanalizacyjna (po uzgodnieniu z Zamawiającym);
16) pokrycia kosztów każdorazowego wyłączenia i włączenia odcinka sieci wodociągowej,
17) pokrycia kosztów kształtek do wykonania chlorowania, płukania i prób szczelności,
18) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wystąpieniu urządzeń drenarskich na trasie projektowanych sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Związku Spółek Wodnych na koszt własny, powstałych z winy Wykonawcy uszkodzeń urządzeń drenarskich,
19) naprawy na własny koszt lub wypłaty odszkodowania z tytułu szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji, za które Wykonawca odpowiada,
20) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych węzłów wodociągowych i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiającemu; nazwy poszczególnych zdjęć - plików powinny być zgodne z numeracją przyjętą w dokumentacji technicznej, na podstawie której wykonywane były przedmiotowe węzły,
21) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopów i wymiany gruntu,
22) informowania Zamawiającego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie później niż 7 dni przed zmianą. Zamawiający zastrzega, że jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika budowy traktowana będzie jako przyczyna zależna od Wykonawcy i nie będzie stanowiła podstawy zmiany terminu zakończenia robót,
23) wykonania dokumentacji powykonawczej,
24) poniesienia wszystkich kosztów związanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiału do wykonania obsypki strefy ochronnej rury,
25) odtworzenia i przywrócenia do stanu pierwotnego terenów, na których prowadzone będą prace budowlane związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich
odbioru, w szczególności ze strony zarządcy drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniających, 26) udzjelenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materiały i urządzenia zastosowane przy realizacji zamówienia. Powyższy zakres należy uwzględnić w cenie oferty.
Specyfikacja:X. Inne postanowienia.
1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą faksu pod nr 65 529 83 71 lub drogą elektroniczną na adrese-mail: sekretariat@mpwik-leszno.pl, m.ksiazek@mpwik-leszno.pl, d.mikołajczak@mpwik-leszno.pl z zastrzeżeniem, że powyższe dokumenty należy złożyć również w formie pisemnej. Ofertę wraz z załącznikami, w tym oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu składa się tylko pisemnie.
Miejsce i termin składania ofert: VII. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert.
1.Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w sekretariacie ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno; budynek A, I piętro.
2.Termin składania ofert ustala się do dnia 17.10.2018r. do godz. 9.00.
Otwarcie ofert:5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno, sala narad, w budynku A -1 piętro, w dniu 17.10.2018r. o godz. 9.15. 6. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa. Otwarcie ofert ma charakter publiczny.
Termin składania:2018-10-17
Miejsce i termin realizacji:8. Termin realizacji zadania jest jednocześnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania zostanie uznany za zachowany jeżeli w terminie tym zostaną zakończone wszystkie czynności odbiorowe, o których mowa w par. 6 umowy. Przez należyte wykonanie umowy strony rozumieją zakończenie wszystkich prac objętych zamówieniem we wskazanym wyżej terminie, bez stwierdzenia żadnych wad i usterek, potwierdzone podpisaniem protokołu wykonania umowy.
Wymagania:2. Zamawiający uważa za konieczne przeprowadzenie wizji lokalnej terenu, na którym ma być realizowana przedmiotowa inwestycja.
3. Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu nadmiaru gruntu, miejsca poboru pospółki do wykonania obsypki strefy ochronnej rury i ewentualnej wymiany gruntu.
4. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) dostarczenia niezbędnej dokumentacji technicznej wraz pozwoleniem na budowę,
2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umożliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy,
3) zapewnienia obsługi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,
4) uczestnictwa w badaniach wskaźnika zagęszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach,
5) odbioru prawidłowo wykonanej sieci,
6) wykonania badania wydajności hydrantów,
7) terminowego uregulowania należności wynikających z postanowień umowy.
5. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.
6. Zakłada się przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy o wykonanie zamówienia. Z tytułu opóźnienia ze strony Zamawiającego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania w ramach kar umownych.
7. Umowa o wykonanie przedmiotowego zamówienia zostanie podpisana w terminie do 7 dni roboczych od dnia przekazania oferentom informacji o rozstrzygnięciu postępowania.
9. Termin wykonania zamówienia może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia zewnętrznych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, które uniemożliwiają prowadzenie robót. W takiej sytuacji termin zostaje wydłużony o ilość dni, w których wystąpiły zewnętrzne przyczyny uniemożliwiające prowadzenie robót, przy czym fakt ten należy odnotować w dzienniku budowy wraz z akceptacją inspektora nadzoru. Przedłużenie terminu realizacji na zasadach wyżej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrażonych w formie aneksu do umowy.
10. W wypadku wystąpienia niezależnych od Stron okoliczności natury technicznej, których nie można było
przewidzieć w chwili zawierania umowy, albo których przewidzenie było utrudnione, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii i/lub materiału, pod warunkiem, że nie ma to wpływu na wzrost wartości zamówienia i termin realizacji zamówienia. Każda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrażonej w formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o sporządzony i zaakceptowany przez strony protokół konieczności.
11. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu umowy zostanie obliczone na podstawie protokołu finansowego rozliczenia zadania, podpisanego przez Strony, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszczególne rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilości tych prac rzeczywiście wykonanych w ramach realizacji umowy.
12. Rozliczenie finansowe nastąpi jednorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu protokołu wykonania umowy.
13. W przypadku powierzenia wykonywania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy jak za działania własne.
14.W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcy, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego całości lub części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych (Oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż należności związane z realizacją przez nich przedmiotu zamówienia zostały uregulowane). Wraz z oświadczeniem Wykonawca złoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty potwierdzające dokonanie wymagalnych płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a w szczególności potwierdzone ,,za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę kopie: dowodów zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, protokołów odbioru wykonanych robót, dostaw lub usług, stanowiących podstawę do wystawienia faktury przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. W przypadku wykonania niniejszego zamówienia - umowy bez udziału podwykonawcy lub dalszych podwykonawców.
15. Wykonawca przed wypłatą wynagrodzenia (umownego) złoży Zamawiającemu oświadczenie w tym zakresie. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa powyżej, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
16.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi (przy robotach budowlanych), w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
17.Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a także z tytułu dostaw lub usług (przy robotach budowlanych) po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem" kopii umowy o podwykonawstwo.
18.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
19.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca ma możliwość zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 14 dni od doręczenia informacji o możliwości zgłaszania uwag.
20.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa powyżej, w terminie 14 dni od doręczenia informacji o możliwości zgłaszania uwag, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
21.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
22.Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy, dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentów o dokonanych płatnościach tj. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjęcia gotówki.
III. Opis sposobu przygotowania oferty i obliczenia ceny.
1. Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim i sformułowana w sposób jednoznaczny, wykluczający dowolność interpretacyjną oraz wyczerpujący- tak, by dawała odpowiedź na wszystkie wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia.
2. Wszystkie stronice oferty winny być ponumerowane, spięte i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
3. Oferta musi być złożona w wyznaczonym terminie i miejscu w zaklejonej kopercie adresowanej na Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy zadania na jaką została złożona tj.: ,,Budowa sieci wodociągowej na os. Gronowym w drodze o nr ewid. 135/2 i 134/7 w Gronówku - etap I" oraz z umieszczeniem danych o firmie Wykonawcy i jego adresie.
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę sam lub w ramach konsorcjum.
6. Wykonawca powinien przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami niniejszego opisu przedmiotu zamówie-
nia.
7. Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać:
1) formularz oferty (załącznik nr 1),
2) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2),
3) aktualny odpis KRS albo aktualną informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
4) aktualne pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta; przedstawiony dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia ofert, o ile nie działają w jego imieniu osoby upoważnione do jego reprezentacji zgodnie z ww. dokumentami,
5) kosztorys ofertowy- wyceniony przedmiar robót (załącznik nr 3),
6) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, wymienione w rozdziale V ust. 2,
7) wykaz wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 4 do OPZ).
8. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu wartości netto danej pozycji kosztorysowej jako iloczynu ilości ustalonych jednostek przedmiarowych i ceny jednostkowej tej pozycji przedmiarowej. Wykonawca określi ceny na wszystkie prace i materiały wymienione
w przedmiarze robót oraz koszty wykonania prac i czynności wymienionych w rozdziale III niniejszej specyfikacji i przypisanych Wykonawcy. Pozycje kosztorysowe (prace objęte tymi pozycjami), dla których oferent nie wskazał ceny, nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, że zostały ujęte w innych pozycjach wymienionych w kosztorysie ofertowym. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do kosztorysu ofertowego.
Cena jednostkowa danej pozycji i wartość tej pozycji w kosztorysie ofertowym ma obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości i w oferowanym terminie, włączając w to: koszty bezpośrednie, koszty ogólne budowy, ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, kalkulowany przez Wykonawcę zysk oraz wszelkie koszty, opłaty i należności związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych.
9. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym winny być ustalone jako kompletne i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
10. Wykonawca nie powinien traktować opisów poszczególnych pozycji kosztorysowych jako ostatecznie definiujących wymagania dla danych robót. Wykonawca winien przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według:
1) udostępnionej do wglądu dokumentacji projektowej,
2) wymagań specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3) wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji,
4) udostępnionych przedmiarów robót (załącznik nr 3 do OPZ),
5) obowiązujących przepisów technicznych i wiedzy technicznej,
6) postanowień umowy (załącznik nr 5 do OPZ).
11. Wszystkie błędy ujawnione w dokumentacjach projektowych, na rysunkach, przedmiarach robót oraz kosztorysach ofertowych Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.
12. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu / adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie, została Wykonawcy doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
2. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą ustala się na 60 dni licząc od terminu wyznaczonego na złożenie ofert.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w § 8 ,,Regulaminu udzielania zamówień MPWiK Sp. z o.o.". O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4.Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę w następujących przypadkach:
a) jest niezgodna z ,,Regulaminem udzielania zamówień MPWiK Sp. o.o.",
b) jej treść nie odpowiada treści Opisu przedmiotu zamówienia,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
g) jest nieważna na podstawie innych przepisów.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcy nie będzie przysługiwało (Wykonawca zrzeka się takiego roszczenia) roszczenie odszkodowawcze względem Zamawiającego, w tym w szczególności związane z kosztami przygotowania oferty.
Kontakt:8. Bliższe informacje na temat opisu przedmiotu zamówienia można uzyskać w Dziale Inwestycji MPWiK Sp. z o.o., ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno tel. (65) 529-83-15, fax (65) 529-83-71 od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 14.30.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: