Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-07-10
Przedmiot ogłoszenia:Budowa wiaty rekreacyjnej
Organizator:Urząd Miejski w Zawierciu
Adres: ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie
Województwo / powiat: śląskie, pow. zawierciański
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 32 494 12 65, tel. 32 494 12 67 fax. 32 67 22 684
E-mail:
Opis:Prezydenta Miasta Zawiercie działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r. póz. 1579 z późn. zm. ) zaprasza do
złożenia oferty na:
ZADANIE NR 1 Budowa wiaty rekreacyjnej w Sołectwie Skarżyce w ramach zadania pn.:
,,Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP Skarżyce" - Sołectwo Skarżyce - fundusz
sołecki.
ZADANIE NR 2 Budowa wiaty rekreacyjnej w Sołectwie Karlin w ramach zadania pn.:
,,Budowa zadaszenia kręgu tanecznego za budynkiem remizy OSP w Karlinie" - Sołectwo
Karlin - fundusz sołecki.
II. Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
ZADANIE NR 1 Budowa wiaty rekreacyjnej w Sołectwie Skarżyce w ramach zadania pn..
,,Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP Skarżyce" - Sołectwo Skarżyce - fundusz
sołecki.
ZADANIE NR 2 Budowa wiaty rekreacyjnej w Sołectwie Karlin w ramach zadania pn.:
,,Budowa zadaszenia kręgu tanecznego za budynkiem remizy OSP w Karlinie" - Sołectwo
Karlin - fundusz sołecki.
2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera:
o Projekt architektoniczno - budowlany - odpowiednio dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2
o Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
o Przedmiar robót - odpowiednio dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2
Powyższe dokumenty stanowią załączniki do zaproszenia do składania ofert.
Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia określają wzory umów
- odpowiednio dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2, które stanowią załącznik do zaproszenia do
składania ofert.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę można:
- złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w
Zawierciu, ul. Leśna 2, Punkt Informacyjny ( parter UM )
- przesłać drogą elektroniczną na adres: zamowieniapubliczne@zawiercie.eu
korzystając z wzoru ,,Formularz oferty" stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
zaproszenia (odpowiednio dla zadania na które Wykonawca składa ofertę), w
terminie do dnia 17.07.2018r. do godziny 11:00
Termin składania:2018-07-17
Miejsce i termin realizacji:III. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin realizacji zamówienia:
ZADANIE NR 1 do 30 września 2018 r.
ZADANIE NR 2 do 30 września 2018 r.
Wymagania:WYMAGANIA WSPÓLNE DLA ZADANIA NR 1 i ZADANIA NR 2
1. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na
przedmiot umowy licząc od daty technicznego odbioru końcowego. Okres rękojmi będzie
równy okresowi gwarancji.
2. Wykonawca musi zapewnić udział osoby niezbędnej do wykonania niniejszego
zamówienia, tj. kierownika budowy - posiadającego prawo do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., póz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. póz. 1278) lub odpowiadającym im ważnym
uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów
prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi
dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.
3. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany do:
- Zapewnienia wykonywania robót przez pracowników posiadających wymagane
kwalifikacje i uprawnienia,
- Zapewnienia wykonywania robót za pomocą sprzętu spełniającego wymagania norm
technicznych oraz wszystkie wymagane przez prawo atesty i certyfikaty,
- Wykonywania robót przy zachowaniu warunków i zasad BHP, ochrony p. poż. oraz
warunków wymaganych przez przepisy Prawa budowlanego,
- Przekazania Zamawiającemu przy odbiorze robót atestów i certyfikatów zgodności
oraz aprobat technicznych
- Uporządkowania miejsca prowadzenia prac, usunięcia wszelkich urządzeń
pomocniczych zbędnych materiałów, odpadów i śmieci
Posiadania i utrzymywania przez cały okres trwania umowy ważnego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności Wykonawcy
obejmującej ochronę ubezpieczeniową związaną z przedmiotem umowy na kwotę nie
mniejszą niż 50.000,00 PLN. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu odpis
dokumentu o którym mowa w zdaniu pierwszym w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy.
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania
tych warunków
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
2. W ,,Formularzu oferty" - odpowiednio dla Zadania nr 1 lub Zadania nr 2, należy podać
cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz załączyć kosztorys
ofertowy.
Cenę ofertową należy wyliczyć metodą kalkulacji uproszczonej (polegającej na obliczeniu
wartości robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek
przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych) w oparciu o dołączone do zaproszenia do
składania ofert przedmiary robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz
dokumentację projektową. Wyliczona w ten sposób cena będzie rozliczona w oparciu o
kosztorys powykonawczy (rzeczywiste obmiary wykonanych robót) - wynagrodzenie
kosztorysowe. Wykonawca sporządzając ofertę nie może samodzielnie dokonywać zmian w
stosunku do zamieszczonego w zaproszeniu do składania ofert przedmiaru robót. Wszelkie
niezgodności czy też sprzeczności pomiędzy przedmiarem, a pozostałymi dokumentami
składającymi się na opis przedmiotu zamówienia, powinny być korygowane przez
Zamawiającego w trybie udzielania wyjaśnień na zapytania Wykonawców do treści
zaproszenia do składania ofert. Zamawiający dopuszcza, aby kosztorys ofertowy nie
zawierał nr STWiORB.
3. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli
ofertę podpisuje osoba inna niż wskazana w KRS lub innym właściwym rejestrze
VI. Kryteria wyboru oferty
Dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert: CENA - 100%
VII. Termin związania ofertą:
Termin związania wykonawcy złożoną ofertą wynosi 14 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
Wykonawcami:
1. Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcą: pisemnie, telefonicznie, faksem lub
drogą elektroniczną.
IX. Warunki wyboru Wykonawcy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne
części (zadania) zamówienia.
2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania.
3. Każda oferta jest autonomiczna i będzie oceniania odrębnie dla każdej części
(zadania) zamówienia, dla której została złożona.
4. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie
określonym przez Zamawiającego. Oferta dodatkowa nie może zawierać cen
wyższych niż te, które zostały zaoferowane w złożonej ofercie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do uzupełnienia dokumentów i/lub
wyjaśnień treści złożonej oferty, tylko Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszego nierozpatrywania oferty w
szczególności w przypadku, gdy nie będzie odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego
o którym mowa w ust. 3.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia i doprecyzowania warunków realizacji
zamówienia w celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert.
8. W przypadku złożenia oferty, której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia tej oferty bez dalszego jej
rozpatrywania.
9. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również
nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsze
zapytanie ofertowe nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu
przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania
Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert i
unieważnienia rozeznania.
10. Wykonawcy nie przysługuje przewidziana Prawem zamówień publicznych procedura
odwoławcza od decyzji Zamawiającego o wyborze oferty.
11. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną
w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia
jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego
oferta zostanie odrzucona.
12. Informacja o wyborze oferty lub rezygnacji z realizacji zamówienia zostanie
przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty drogą elektroniczną.
X. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki
umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy aby
zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę, zgodnie ze wzorem umowy
który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia - odpowiednio dla Zadania nr 1 i
Zadania nr 2.
XI. Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.
1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie - Witold Grim,
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Michał Furgacz, e-mail:
m.furqacz@zawiercie.eu, Tel. 32 494 12 00,
3) dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i e) RODO
oraz w celu wyłonienia wykonawcy i zawarcia z nim umowy, której przedmiotem są
roboty budowlane, usługi lub dostawy na podstawie ustawy z dnia z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. póz. 1579 z późn. zm.),
4) odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz
organy władzy publicznej, a także każda zainteresowana osoba (z uwagi na
publikację dokumentów zw. z procedurą w Biuletynie Informacji Publicznej)
5) dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są zgodnie z kategorią
archiwalną - B5 i B10,
6) istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
ich sprostowania,
7) istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) nie przysługuje Panu/ Pani w związku z art 17 ust.3 lit. b , d) i e) prawo do
usunięcia danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, którym
mowa w art. 20 RODO
9) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana Danych osobowych
jest art. 6 lit c) RODO.
10) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dotyczą
dane jest zobowiązana do ich podania, jak również jest warunkiem zawarcia umowy z
Gminą Zawiercie a ich niepodanie w zakresie wymaganym przez administratora
skutkuje brakiem możliwości zawarcia przedmiotowej umowy.
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w
postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca
bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO
nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane
dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca
zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane
pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których
mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne, o których mowa w
ust. 2 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały
przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca
zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wypełnieniu przez Niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Treść oświadczenia ujęta
została we wzorze Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
XII. Informacje końcowe.
1. W przypadku wybrania oferty Wykonawcy, winien on dostarczyć przed podpisaniem
umowy odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio może przedłożyć
potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej - cele
wprowadzenia niezbędnych danych wynikających z tych dokumentów do umowy.
2. W przypadku złożenia oświadczenia woli przez pełnomocnika należy, najpóźniej w
dniu podpisania umowy przedłożyć pełnomocnictwo w formie pisemnej.
3. Do niniejszego postępowania z uwagi na jego wartość nie ma zastosowania ustawy
prawo zamówień publicznych.
Kontakt:2. Informacji dotyczących zamówienia udzielają osoby uprawnione do porozumiewania
się z Wykonawcami:
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia - Grzegorz Haładyń (Wydział
Gospodarczy) tel. 32 67 21722.
w sprawach dotyczących procedury postępowania - Klaudia Wilk, Wydział
Zamówień Publicznych tel. 032 49 41 267
Kod CPV:45100000-8, 45223200-8, 45223300-9, 45260000-7
Numer dokumentu:ZP.271.55.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: