Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-10-02
Przedmiot ogłoszenia:Budowa wiaty rekreacyjnej
Organizator:URZĄD GMINY NOWA RUDA
Adres: ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. kłodzki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: (+48-74) 872 0900, tel. 74 872 09 44
E-mail:
Opis:,,Budowa wiaty rekreacyjnej w Bożkowie"
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest postawienie wiaty rekreacyjnej drewnianej o wymiarach 9,16x 12,56m. na działce nr 811/12 zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin złożenia oferty:
1) ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, pokój nr 8, lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@gmina.nowaruda.pl do dnia 04.10.2018r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia oferty: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10.2018r. o godz. 9:15.
Termin składania:2018-10-04
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia - 15.11.2018r.
Wymagania:Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena - 100 %;
Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) formularz oferty
Opis sposobu obliczenia ceny składanej w ofercie:
Cena powinna zawierać:
1) Całkowitą oraz częściową wartość poszczególnych zadań roboty budowlanej* określoną w oparciu o przedmiot zamówienia netto oraz brutto
2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT
Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymagane warunki.
Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Cena w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie.
2) Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim czytelną i trwałą techniką i musi obejmować całość zamówienia.
Kontakt:Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest: Aneta Potoczna tel. 74 872 09 44
Numer dokumentu:IZP.0632.31.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: