Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-11-12
Przedmiot ogłoszenia:Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej
Organizator:Gmina Sarnaki
Adres: Berka Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. łosicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 83 888 9014, 359 91 98 tel. bezp.: (0-83) 3599198 fax: 359 91 98 w 109
E-mail:
Opis:,,Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 19 na teren działki geodezyjnej nr 338 w km 165+494 w miejscowości Chlebczyn". Realizacja zadania nastąpi na podstawie Projektu budowlanego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
Zakres głównych robót budowlanych do wykonania:
- roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, oznakowanie miejsca prowadzonych robót, roboty rozbiórkowe),
- wykonanie odwodnienia budowanego zjazdu (montaż przepustu z rur PP SN8 o średnicy 500 mm wraz z umocnieniem wlotu i wylotu przepustu z bruku kamiennego),
- wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm,
- wykonanie nawierzchni ( wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm z AC 11 W 50/70 KR 1-2 oraz warstwy ścieralnej z AC 11 S 50/70 gr. 4 cm KR 1-2 wraz ze skropieniem emulsją asfaltową nawierzchni drogowej),
- wykonanie robót wykończeniowych (wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm gr. 10 cm po zagęszczeniu,
- wykonanie oznakowania ( wykonanie oznakowania poziomego jezdni oraz montaż znaków drogowych).
Prace należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, obowiązującym Prawem budowlanym i przepisami związanymi.
Specyfikacja:5. Przed złożeniem oferty zalecana jest wizja lokalna w obiekcie. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pan Andrzej Klimaszewski w sprawach formalnych oraz merytorycznych (tel. 83 888 9014, inwestycje@sarnaki.pl).
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami: oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w zapytaniu ofertowym, należy złożyć w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Sarnaki ( pokój nr 106), Ul. Berka Joselewicza 3; 08-220 Sarnaki, do dnia 16.11.2020 r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert:3. Otwarcie ofert nastąpi 16.11.2020 r., o godz. 11:15 w Sali konferencyjnej pokój nr 201; Urzędu Gminy w Sarnakach.
Termin składania:2020-11-16
Miejsce i termin realizacji:4. Rozpoczęcie robót budowlano w obiekcie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy.
V. Termin realizacji zamówienia - 15.12.2020 r.
Wymagania:1
III. Warunki wykonania zamówienia
W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej oraz zapoznać się z dokumentacją projektową i niniejszym zapytaniem ofertowym dla uzyskania niezbędnych informacji co do ryzyka, trudności i uwzględnienia wszystkich innych okoliczności niż opisane w dokumentacji i zapytaniu, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca przygotuje ofertę na podstawie Projektu Budowlanego i niniejszego zapytania ofertowego.
IV. Informacje dodatkowe
1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów.
2. Dla wszystkich materiałów, środków i urządzeń, które wymagają atestów, certyfikatów lub dokumentów dopuszczających, przekazanie dokumentów musi nastąpić przed odbiorem końcowym.
3. W każdym przypadku określenia w dokumentacji materiałów, urządzeń czy innych produktów poprzez wskazanie producenta, należy przyjąć, że Zamawiający dopuszcza stosowanie innych produktów o tych samych lub lepszych właściwościach, parametrach i wartościach użytkowych. W wypadku większej ilości zaprojektowanych jednakowych produktów, zastosowane zamiennie produkty też powinny być jednakowe.
Wykaz dokumentów 1. Formularz ofertowy.
VII. Opis sposobu oceny ofert
1. Ocenie będą podlegały oferty zawierające wszystkie dokumenty wskazane w pkt. V
2. Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona w oparciu o kryterium najniższej ceny-CENA 100%.
Kopertę należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru: Nazwa i adres Wykonawcy:
Adres, na który należy składać oferty: Urząd Gminy Sarnaki ul. Berka Joselewicza 3 08-220 Sarnaki
Oferta na: ,,Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 19 na teren działki geodezyjnej nr 338 w km 165+494 w miejscowości Chlebczyn"
Nie otwierać przed:
16.11.2020 r. godz. 11:15
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w PLN).
2. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się dokładną analizę opisu przedmiotu zamówienia.
X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu udzjelenia zamówienia:
1. Informację o dokonaniu wyboru Wykonawcy Zamawiający prześle faksem na numer wskazany w formularzu oferty lub pocztą na adres wskazany w formularzu oferty.
2. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, zgodnie z posiadanymi środkami.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców którzy złożyli ofertę do uzupełnienia ewentualnych braków formalnych.
XI. Klauzula informacyjna na okoliczność pozyskania danych osobowych od osoby fizycznej, której dane te dotyczą
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe Zamawiający prześle poczta e-mail lub umieści na stronie internetowej.
2. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia zapytania ofertowego bez zawarcia umowy.
Numer dokumentu:ZPiI.271.22.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: