Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2021-07-16
Przedmiot ogłoszenia:Budowa źródła kogeneracyjnego
Organizator:,,Ciepłownia Łańcut" Sp. z o.o
Adres: ul. Polna 2a, 37-100 Łańcut
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. łańcucki
Państwo: Polska
Telefon / fax:0-17 225 0140 do 146, 0-17 225 0145
E-mail:
Opis:,,Budowa źródła kogeneracyjnego w Ciepłowni Łańcut
Sp. z o.o."
Ciepłownia Łańcut Sp. z o.o. w Łańcucie ogłasza przetarg na wykonanie zadania p.n.:
,,Budowa źródła kogeneracyjnego w Ciepłowni Łańcut Sp. z o.o."
1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji
składającego się z jednego agregatu kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej, którego
moc elektryczna 800 kW (w związku z wydanymi warunkami przyłączenia) a moc cieplna co
najmniej 800 kW (dla temperatur wody 90/70 °C oraz temperatury schładzania spalin do
120 °C) oraz niezbędnej infrastruktury technicznej;
2. Realizacja zadania obejmuje m.in.:
1) wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej:
a) projekt budowlany wraz z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenie na budowę
b) projekt wykonawczy,
c) dokumentację powykonawczą,
2) Wykonanie fundamentów do posadowienia Instalacji kogeneracyjnej w zabudowie
kontenerowej zawierającej: agregat kogeneracyjny wraz z pozostałymi instalacjami
niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania, rozdzielnię SN i stację transformatorową SN;
3) dostawę i montaż kompletnej instalacji kogeneracyjnej z jednym agregatem
w kontenerze.
4) budowę przyłączy oraz wyprowadzenia energii elektrycznej;
5) obsługa geodezyjna w zakresie geodezyjnego wyznaczenia obiektów w terenie oraz
inwentaryzacji powykonawczej;
6) uporządkowanie terenu;
7) uruchomienie, testy i rozruchy, instrukcje obsługi, szkolenie załogi wraz z uzyskaniem
certyfikatu producenta w zakresie czynności działania i obsługi;
8) wymagane odbiory do uzyskania pozwolenia na użytkowanie instalacji;
9) uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie;
10) utylizacja odpadów powstałych podczas prac;
11) opracowanie instrukcji eksploatacji zgodnie z aktualnymi przepisami;
12) dobór i montaż układów pomiarowych spełniających wymagania rozporządzenia
Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu obliczania danych
podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz
szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii
elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. 2017 r. póz. 834),
w zakresie ilości, miejsca pomiarów i klasy dokładności urządzeń pomiarowych.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert: do 10.08.2021 roku do godz.: 10:00 w sekretariacie,
pokój nr 1 ,,Ciepłowni Łańcut" Sp. z o.o.
ul. Polna 2 A, 37-100 Łańcut
Termin składania:2021-08-10
Wymagania:Tryb udzjelenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na zasadach określonych w Regulaminie udzielania przez ,,Ciepłownię
Łańcut" Sp. z o.o. zamówień na dostawy, usługi, i roboty budowlane służące działalności
sektorowej, zwane dalej (,,Regulamin"). Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania
przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych . Zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks
Cywilny.
1. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., póz. 2164
z późn. zm.) na podstawie art. 133 ust 1 ww. ustawy.
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad
uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości,
a także przy dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich
starań w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze
Wykonawcy dostaw lub usług.
Kod CPV:42000000-6, 42111000-0, 45000000-7, 45251000-1, 45231221-0, 45231300-8, 45251240-5
Źródło: Internet i własne
Załączniki: