Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24518768 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-01-12
Przedmiot ogłoszenia:Całodobowa ochrona Cmentarza Komunalnego
Organizator:Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku
Adres: ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. myśliborski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 95 747 91 45 / 95 746 23 11
E-mail:
Opis:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
,,Całodobowa ochrona Cmentarza Komunalnego w Barlinku przy ul Szosowej przy wykorzystaniu i obsłudze istniejącego monitoringu wraz z prewencyjnymi podjazdami".
2.Rodzaj zamówienia: usługi.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania ogólne:
3.1. Całodobowa ochrona Cmentarza Komunalnego w Barlinku przy Ul. Szosowej przy wykorzystaniu i obsłudze istniejącego monitoringu z wizyjnego (11 kamer) wraz z prewencyjnymi podjazdami przez wykonawcę usługi do 23.01.2024 roku od dnia podpisania umowy.
3.2. Prewencyjne codzienne podjazdy na obiekt przez okres od dnia podpisania umowy do 23.01.2024 r.
3.3. Wykonawca przed złożeniem oferty cenowej dokona wizji lokalnej miejsca.
3.4. Całodobowy monitoring wizyjny oraz prewencyjny podjazd oznacza:
a) wykonywanie codziennych podjazdów prewencyjnych;
b) obsługi monitoringu całodobowa;
c) zapobieganie lub uniemożliwienie kradzieży bądź uszkodzenia mienia znajdującego się na Cmentarzu;
d) sprawdzanie wszystkich wejść i wyjść;
e) zapobieganie wypadkom losowym, takim jak pożar lub awaria;
f) ujawnienie faktów dewastacji powierzonego do ochrony mienia;
g) zapobieganie lub uniemożliwienie przedostania się na teren chronionych obiektów osób nieupoważnionych;
h) powiadomienia osób odpowiedzialnych za ochronę obiektu i organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na terenie ochranianych obiektów i zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania;
i) zapobiegania zakłóceniom porządku na terenie ochranianych obiektów oraz powiadomienia organów i osób odpowiedzialnych o zdarzeniach powodujących naruszenie porządku;
j) w razie stwierdzenia zaistnienia zdarzenia wysłanie grupy interwencyjnej.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć na adres: biuro@pgkbarlinek.pl do dnia 20.01.2023 r., godz. 10:00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.01.2023 r. o godz. 10:15.
Termin składania:2023-01-20
Miejsce i termin realizacji:4. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
4.1. Okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 23.01.2024 roku na całodobową ochronę i obsługę wizyjną monitoringu wraz z prewencyjnymi codziennymi podjazdami.
Wymagania:2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ,,ustawą Pzp".
2.2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi w regulaminie udzielania zamówień - załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 14/2021 z dnia 15.04.2021 r. Prezesa Zarządu PGK Sp. z o.o. w Barlinku
5.3. Złożenie oferty:
a) Złożenie oferty następuje drogą e-mailową na adres: biuro@pgkbarlinek.pl
b) Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę i godzinę jej przekazania na skrzynkę email: biuro@pgkbarIinek.pl
c) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Ofertę składa się w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym. Do oferty należy załączyć wymagane załączniki.
d) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę przesyłając informację na adres: biuro@pgkbarlinek.pl Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę i godzinę jej przekazania na skrzynkę email.
e) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
5.4. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania ofert):
a) komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie oraz telefonicznie.
5.5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
6.1. Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 18.02.2023 r.
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
7.1. W terminie składania ofert określonym w pkt 8.1. Zapytania Ofertowego Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:
a) Formularz Ofertowy (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego) w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym.
b) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG/KRS.
c) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
d) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
e) Skan aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2021 poz. 1995).
f) Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez pełnomocnika/pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pisemnego pełnomocnictwa, jeśli upoważnienie nie wynika z (wpis KRS, CEIDG) wówczas należy załączyć dokument poświadczający umocowanie danej osoby/ osób do podpisania oferty.
8.3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie postępowania:
1) nazwy albo imionach i nazwiskach oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) ceny zawarte w ofertach.
9. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
9.1. Wykonawca zobowiązany jest podać w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego) cenę podzieloną na dwie pozycje usługę monitorowania oraz prewencyjne codzienne podjazdy do 23.01.2024 r.
9.2. Formularz Ofertowy stanowi załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
9.3. Cenę należy podać w złotych w kwocie netto.
9.4. Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości obowiązującej na dzień składania ofert.
9.5. Określony w Zapytaniu Ofertowym rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia oraz postanowienia wynikające ze wzorów umów załączonych do Zapytania Ofertowego stanowią podstawę do obliczenia ceny wynikającej z oferty.
9.6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.
9.7. Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres obowiązywania umowy.
10. OPISY KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
10.1. Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:
Cena - 100 %
10.2. Sposób obliczania punktów:
W ramach kryterium ,,Cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C =............xl00%xl00pkt
Co
gdzie:
C - liczba punktów w ramach kryterium ,,Cena", - zsumowane wszystkie pozycje
Cn - najniższa cena netto spośród ofert ocenianych
Co - cena netto oferty ocenianej - zsumowane wszystkie pozycje
10.3. Za najkorzystniejszą ofertę w danym Pakiecie uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów.
10.4. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
11. PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BARLINKU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO:
11.1. Swobodnego wyboru oferty.
11.2.Przeprowadzenia dodatkowych rokowań.
11.3. Unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
12. WARUNKI PŁATNOŚCI:
12.2. Wykonawca wystawi fakturę na następującego płatnika: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek, NIP: 597-000-02-56.
12.3. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi w złotych polskich.
12.4. Zapłata wynagrodzenia za całodobową ochronę Cmentarza Komunalnego w Barlinku przy ul. Szosowej przy wykorzystaniu i obsłudze istniejącego monitoringu oraz prewencyjne codzienne podjazdy następować będzie raz w miesiącu w oparciu o rzeczywistą ilość prewencyjnych podjazdów.
12.5. Zapłata należności o której mowa w ust. 12.4 nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury wraz z raportem ilości wykonanych prewencyjnych podjazdów.
13. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAPYTANIA OFERTOWGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ROZPOZNANIA RYNKU.
13.1. Projektowane postanowienia umowy zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego..
13.2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
14. INFORMACJA O WYKLUCZENIU.
14.1.Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
14.2. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy obowiązani są przedłożyć Oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
14.3. Wykonawcy, którzy nie przedłożą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną odrzuceni z przyczyn formalnych.
Uwagi:15. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
15.1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, str. 1) informujemy:
15.2. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Barlinku jest Prezes Przedsiębiorstwa, ul. Szpitalna 4,74-320 Barlinek, email: biuro@pgkbarlinek.pl.
15.3. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email: biuro@pgkbarlinek.pl
15.4.Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b , lit.c, lit.f RODO w celu realizacji niniejszego zapytania ofertowego.
15.5.W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione przepisami prawa oraz podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
15.6.Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a także przechowywane po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
15.7.Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
15.8.W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
15.9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
15.10.Podanie przez Państwa danych osobowych jest fakultatywne ( dobrowolne), ale niezbędne, w celu realizacji niniejszego stosunku umownego. Odmowa udostępniania danych przez Wykonawcę spowoduje konieczność rozwiązania umowy/zlecenia świadczenia usług pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
15.11.Dane osobowe Wykonawcy nie będą podlegały zautomatyzowaniu procesom podejmowania decyzji przez Zamawiającego, w tym profilowaniu przy realizacji niniejszej umowy.
Kontakt:5.1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Zbigniew Blezień - Prezes Zarządu.
5.2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami oraz złożenie Oferty odbywa się wyłącznie elektronicznie drogą e-mailową.
Numer dokumentu:ZO/MC/01/23
Źródło: Internet i własne
Załączniki: