Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-11-05
Przedmiot ogłoszenia:Całodobowy monitoring
Organizator:Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Adres: Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
Województwo / powiat: śląskie, pow. Zabrze
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 326303091
Opis:.Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:
Całodobowy monitoring dwoma niezależnymi torami transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeńiowych z systemów sygnalizacji pożaru do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu w dwóch obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w latach 2022-2023: Hostel Guido przy Ul. 3 Maja 93a, Wieża Ciśnień przy Ul. Zamoyskiego 2.
Miejsce i termin składania ofert: Termin złożenia oferty: do dnia 15.11.2021 r.
Ofertę należy przesłać drogą e-mailową na załączonym do Rozeznania cenowego Formularzu Ofertowym na adres:oferty@muzeumqornictwa.pl
Termin składania:2021-11-15
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: od dnia 1.01.2022 r. do 31.12.2023 r.
Wymagania:Wymagania Zamawiającego:
1)Gwarancja zgodności z wymaganiami organizacyjno - technicznymi dotyczącymi sposobu podłączenia urządzeń sygnalizacyjno - alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej do systemu monitoringu pożarowego, określonymi przez właściwą terytorialnie komendę miejską/powiatową PSP (na podstawie - Ramowych Wymagań - wydanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej) oraz konieczność posiadania podpisanej przez operatora umowy z KM PSP w Zabrzu.
2)Gwarancja reakcji serwisowej w ciągu 2 godzin od wykrycia/zgłoszenia uszkodzenia i usunięcie usterki w ciągu 24 godzin,
3)Szkolenie personelu w zakresie obsługi systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych (w tym poprawnego wykorzystania procedury czasowego odłączenia).
Wymagane oświadczenia i dokumenty:
1)Oświadczenie Wykonawcy, że posiada potencjał techniczny niezbędny do realizacji niniejszego zamówienia, oraz dysponuje własnym /udostępnionym Centrum Monitorowania Alarmów, umożliwiającym całodobowe monitorowanie obiektów Zamawiającego z gotowością do wysyłania sygnału alarmowego do odpowiedniej terytorialnie Komedy Powiatowej PSP.
2) KRS/Wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - z ostatnich 6 miesięcy.
3) Podpisana umowa dotycząca prowadzenia i obsługi systemu monitoringu pożarowego na terenie m. Zabrze zgodnie z warunkami organizacyjno-technicznymi, jakie powinny odpowiadać połączeniom urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych z Alarmowym Centrum Odbiorczym PSP.
4) Certyfikat zgodności oraz świadectwo dopuszczenia dla urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych.
Wynagrodzenie:
Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
Termin związania oferta: Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
Kryteria oceny ofert: Cena: 100%.
Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Ochrona danych osobowych:
W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postępowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: iod@muzeumqornictwa.pl. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.
Uwaga:
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy na podstawie ofert dostarczonych przez wykonawców na niniejsze rozeznanie cenowe zgodnie z załącznikiem nr 1.
Kontakt:Sprawę prowadzi:
Krystyna Kozieł tel. 32 630 30 90 w 5901
Numer dokumentu:MGW.DA. 271.7.2021 .KK
Źródło: Internet i własne
Załączniki: