Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-11-07
Przedmiot ogłoszenia:Cykliczne prowadzenie seminariów edukacyjno - informacyjnych
Organizator:Stowarzyszenie ,,Moja Mammografia" w Gdańsku
Adres: Widok 26, 80-288 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
zachodniopomorskie
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Cykliczne prowadzenie seminariów edukacyjno - informacyjnych
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań dla projektu ,,Moja Mammografia - Moje Życie" polegających na przygotowaniu harmonogramu, wynajmu sal, przygotowaniu scenariusza prelekcji oraz prowadzenia seminariów edukacyjno-informacyjnych w ramach ww. projektu.
Zakres Odziaływania: Obszar Województwa Zachodniopomorskiego
Ilość Spotkań: 36 spotkań. Maksymalnie dwie godziny na jedno spotkanie.
Zamawiający przewiduje zwrot kosztów wynajmu sal oraz zwrot kosztów dojazdu maksymalnie 36000 km dla 36 spotkań.
Miejscowości i terminy (harmonogram) prowadzenia seminariów Wykonawca ustala z Zamawiającym. Wykonawca przedstawia do uzgodnienia i zatwierdzenia harmonogram wizyt z minimum dwumiesięcznym wyprzedzeniem.
Cel zamówienia
Zwiększenie odsetka zgłaszalności na profilaktyczne badania mammograficzne.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań dla projektu ,,Moja Mammografia - Moje Życie" polegających na przygotowaniu harmonogramu, wynajmu sal, przygotowaniu scenariusza prelekcji oraz prowadzenia seminariów edukacyjno-informacyjnych w ramach ww. projektu.
Zakres Odziaływania: Obszar Województwa Zachodniopomorskiego
Ilość Spotkań: 36 spotkań. Maksymalnie dwie godziny na jedno spotkanie.
Zamawiający przewiduje zwrot kosztów wynajmu sal oraz zwrot kosztów dojazdu maksymalnie 36000 km dla 36 spotkań.
Miejscowości i terminy (harmonogram) prowadzenia seminariów Wykonawca ustala z Zamawiającym. Wykonawca przedstawia do uzgodnienia i zatwierdzenia harmonogram wizyt z minimum dwumiesięcznym wyprzedzeniem.
Tematyka seminariów ma dotyczyć :
- podstawowej wiedzy na temat etiologii raka piersi,
- skali zachorowań na świecie i w Polsce,
- profilaktyce pierwotnej, czyli zdrowego stylu życia, przyzwyczajeń żywieniowych oraz aktywności fizycznej,
- profilaktyki wtórnej tj. kwestii samobadania oraz badania mammograficznego (zgodnie z wytycznymi amerykańskimi i europejskimi)
- poziomu umieralności w Polsce spowodowanej rakiem piersi oraz jego przyczyn,
- kwestii lęku egzystencjonalnego oraz obaw przed badaniem,
- danych z innych krajów oraz potrzeby uczestnictwa w badaniach mammograficznych odnosząc to dobrostanu jednostki oraz jej najbliższego otoczenia.
Obowiązkiem Wykonawcy będzie przekazanie uczestnikom seminarium ankiet i deklaracji uczestnictwa celem ich wypełnienia, a następnie przekazanie wypełnionych ankiet i deklaracji Zamawiającemu.
Płatności będą realizowane przelewem w terminie 21 dni od dnia wystawienia rachunku za wykonane prace przez Wykonawcę, ale nie częściej niż raz w miesiącu.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 18-11-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę wraz z załącznikami należy doręczyć osobiście, pocztą, kurierem lub dokumentem elektronicznym na adres: Stowarzyszenie ,,Moja Mammografia" ulica Widok 26, 80-288 Gdańsk lub elektronicznie na adres biuro@mojamammografia.pl do dnia 18.11.2019 r. do godziny 9.00. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. Ocena ofert zostanie dokonana do 30 dni od terminu składania ofert a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Termin składania:2019-11-18
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: zachodniopomorskie Powiat:
Harmonogram realizacji zamówienia
Rozpoczęcie realizacji zamówienia - w ciągu 30 dni od dnia podpisaniu umowy, zakończenie do lutego 2023 r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Wykonawca składając ofertę oświadcza, że:
a) posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów
b) posiada możliwości techniczne i organizacyjne do wykonania zamówienia.
c) Osoby prowadzące seminaria posiadają uprawnienie: pielęgniarki/jest absolwentem kierunku zdrowie publicznej/posiada wykształcenie medyczne iepotrzebne skreślić) i dołącza do umowy stosowne dokumenty.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wypełniony formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1.
2. Oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w zapytaniu, stanowiące załącznik nr2.
3. Oświadczenie Wykonawcy, który złożył ofertę w postępowaniu o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 4.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający oceni i porówna te oferty, które nie zostaną odrzucone ze względów formalnych.
2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- cena 100%.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Cena jest stała przez okres realizacji zamówienia.
5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Wykluczenia
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GENEVA TRUST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Franciszka Schuberta 104
80-172 Gdańsk
pomorskie , Gdańsk
Numer telefonu
509105105
Fax
587673401
NIP
5862228726
Tytuł projektu
Moja Mammografia - Moje Życie
Numer projektu
RPZP.06.08.00-32-K009/17-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Mirella Stech
Kod CPV:80320000-3
Numer dokumentu:1216355
Źródło: Internet i własne
Załączniki: