Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-05-20
Przedmiot ogłoszenia:Cyklinowanie i lakierowanie podłóg parkietowych
Organizator:Urząd Miasta Świnoujście Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej
Adres: ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Świnoujście
Państwo: Polska
Telefon / fax:fax (91) 321 59 95, tel. (91) 321 31 93, tel. 91 3278675.
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
obejmuje ,, Cyklinowanie i lakierowanie podłóg parkietowych w salach Przedszkola Miejskiego nr 5 przy Ul. Witosa 7 w Świnoujściu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (opisać lub dołączyć do zapytania): szczegółowy zakres robót jest określony w załączniku nr 1.
Miejsce i termin składania ofert: Forma oferty. Sposób składania oferty:
a) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
b) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę;
c) ofertę należy złożyć w formie skanu podpisanych dokumentów. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: wiz@um.swinoujscie.pl
d) termin złożenia oferty: do dnia 03.06.2024 r. godz. 10.00;
e) oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
Otwarcie ofert:Data oraz miejsce otwarcia/rozpatrzenia ofert: 03.06.2024 r., godz.14.00, w pok. nr 1.9, Ul. Karsiborska 4D w Świnoujściu.
Termin składania:2024-06-03
Miejsce i termin realizacji:Data realizacji zamówienia: 01.-27.08.2024 r.
Wymagania:4. Kryteria oceny ofert:
a) wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów: najniższa cena,
b) za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów w ramach powyższych kryteriów.
Okres gwarancji (jeżeli dotyczy): 24 miesiące.
Warunki płatności: na konto bankowe w terminie do 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej FV.
Faktura może zostać wystawiona po protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania usługi.
Kod CPV:45432114-6
Numer dokumentu:WIZ.271.2.51.2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: