Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-01-22
Przedmiot ogłoszenia:Demontaż dekoracji oświetleniowej
Organizator:Urząd Miejski w Wadowicach
Adres: Pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice
Województwo / powiat: małopolskie, pow. wadowicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefon: (33) 873-18-11 fax: (33) 873-18-15
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr IR.271.5.04.2018

Gmina Wadowice, Wydział Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Wadowicach zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zamówienia pn.

Demontaż dekoracji oświetleniowej miasta po sezonie 2018/2019
I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie demontażu oświetlenia dekoracyjnego miasta po sezonie 2018/2019r.
2. W ramach zadania Wykonawca wykona demontaż oświetlenia dekoracyjnego na terenie miasta Wadowice wg. następującego przedmiaru prac
Nr poz.
Podstawa
Opis robót
Jm
Ilość
1
2
3
4
5
1
KNR 5-10 0401/01
Analogia - demontaż elementów oświetlenia dekoracyjnego zewnętrznego zamontowanych na słupie - latarnie - droga - Pl. Jana Pawła II
szt.
10
2
KNR 5-10 0401/01
Analogia - demontaż elementów oświetlenia dekoracyjnego zewnętrznego zamontowanych na słupie - latarnie - Pl. Jana Pawła II (płyta)
szt.
16
3
KNR 5-10 0401/01
Analogia - demontaż elementów oświetlenia dekoracyjnego zewnętrznego zamontowanych na słupie - latarnie - ul. Zatorska
szt.
18
4
KNR 5-10 0401/01
Analogia - demontaż elementów oświetlenia dekoracyjnego zewnętrznego zamontowanych na słupie - latarnie - ul. Lwowska, ul. Batorego, ul. W. Polskiego, ul. Dr. Putka, ul. Legionów (ronda/wysepki komunikacyjne)
szt.
27
5
KNR 5-10 0401/01
Analogia - demontaż elementów oświetlenia dekoracyjnego zewnętrznego zamontowanych na słupie - latarnie - ul. Mickiewicza - od. Pl. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Gimnazjalną/ul. Słowackiego - słupy L1-4, L1-5, L1-6.
szt.
3
6
KNR 5-10 0401/01
Analogia - demontaż elementów oświetlenia dekoracyjnego zewnętrznego zamontowanych na słupie - latarnie - ul. Lwowska + od. pl. Jana Pawła II do ul. Sienkiewicza - słupy L1, L2-5, L4, L2-4, L5, L2-3, L6.
szt.
7
7
KNR 5-10 0401/01
Analogia - demontaż elementów oświetlenia dekoracyjnego zewnętrznego na słupie - latarnie - Al. M. B. Fatimskiej - słupy L1-7, L1-8, L1-9, L1-10, L1-11.
szt.
5
8
KNR 5-10 0401/01
Analogia - demontaż elementów oświetlenia dekoracyjnego zewnętrznego zamontowanego na słupie - latarnie ul. Mickiewicza - od ul. Gimnazjalnej do ul. Batorego.
szt.
12
9
KNR 5-10 0401/01
Analogia - demontaż elementów oświetlenia dekoracyjnego zewnętrznego zamontowanych na słupie - latarnie - ogródek sądowy - ul. Żwirki i Wigury
szt.
6
10
KNR 5-10 0401/01
Analogia - demontaż elementów oświetlenia dekoracyjnego zewnętrznego zamontowanych na słupie - latarnie - Pl. Solidarności + schodki od ul. Kościelnej.
szt.Demontaż dekoracji oświetleniowej
7
11
KNR 5-10 0401/01
Analogia - demontaż elementów oświetlenia dekoracyjnego zewnętrznego zamontowanych na słupie - latarnie - pl. Kościuszki.
szt.
6
12
Kalkulacja indywidualna
Demontaż wypustów zasilających: prezent na Pl. M. Kopernika, bombka na Pl. Solidarności, drzewko Bożonarodzeniowe na Pl. Jana Pawła II
kpl
3
13
Kalkulacja indywidualna
Demontaż wypustów zasilających: choinka (MOPS) przy ul. Wojtyłów, lipa na Pl. Jana Pawła II
kpl
3

3. Wykonawca wykona demontaż oraz prace związane z odłączeniem elementów oświetlenia dekoracyjnego przy użyciu własnego sprzętu oraz materiałów.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu technicznego zdemontowanych elementów i sporządzenia protokołu kontroli technicznej zdemontowanych elementów.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przetransportowania zdemontowanych elementów do magazynu UM Wadowice przy ul. E. i K. Wojtyłów 4.
Miejsce i termin składania ofert: V. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę cenową należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych poniżej form, w terminie do 25 stycznia 2019 r.
pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Pl. Jana Pawła II 23, 34 - 100 Wadowice; Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. Nr 7;
faksem na numer (33) 873 18 15,
w wersji elektronicznej na adres pbartel@wadowice.pl
Termin składania:2019-01-25
Miejsce i termin realizacji:II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia wykonany został w terminie do 2 lutego 2019r.
Wymagania:III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Warunki udziału:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie nw. warunków
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności:
a) min. 1 osobą posiadającą uprawnienia SEP 1 kV.
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferent może złożyć jedną ofertę;
2. Oferta musi zawierać co najmniej:
a) Nazwę i adres Oferenta;
b) Wartość oferty (netto/brutto);
c) Wycenę ofertową sporządzoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
d) Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
e) Podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych stanowiącą załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;
4. Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym Oferenta lub opatrzona pieczątka firmową, posiadać datę sporządzenia oraz podpis Oferenta;
5. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
VI. KRYTERIUM OCENY OFERT:
Cena 100%
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
Zamówienia opisane w rozdz. I pkt. 1-5.
VII. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.).
2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W przypadku wpłynięcia jednej oferty, która będzie spełniać wymogi Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru tej oferty.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający wydłuży termin składania ofert.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
6. Prośbę o udzielnie wyjaśnień treści zapytania ofertowego należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych poniżej form:
pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. PI. Jana Pawła II 23, 34 -100 Wadowice; Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. nr 7;
faksem na numer (33) 873-18-15,
w wersji elektronicznej na adres: pbartel@wadowice.pl.
7. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Kontakt:um@wadowice.pl
11. Dodatkowych informacji udziela:
a) Piotr Bartel tel. 33/ 873 18 11 wewn. 219, email: pbartel@wadowice.pl
b) Paweł Polak, tel. (33) 873 18 11 wew. 231 lub e-mail: ppolak@wadowice.pl.
Numer dokumentu:IR.271.5.04.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: