Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-03-16
Przedmiot ogłoszenia:Demontaż i montaż modułowego sufitu podwieszonego oraz instalacji elektrycznej oświetleniowej pomieszczenia w lokalu
Organizator:Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu
Adres: ul. Partyzantów 10a, 41-200 Sosnowiec
Województwo / powiat: śląskie, pow. Sosnowiec
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32 290 18 52
Opis:Miejski Zakład Zasobów Lokalowych
zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia ofert w sprawie wykonania zamówienia:
Nazwa zamówienia:

Demontaż i montaż modułowego sufitu podwieszonego oraz instalacji elektrycznej oświetleniowej pomieszczenia w lokalu użytkowym przy ul. Kościelnej 32 (sklep komputerowy) w Sosnowcu

2
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w terminie do:

Data 19.03.2020 r.

Godzina 10:00
Termin składania:2020-03-19
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia:

7 dni od podpisania umowy
Wymagania:Oferty cenowe należy składać za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej na adres:

oferty@mzzl.pl

NIE

- w zamkniętych kopertach w siedzibie

MZZL przy ulicy Partyzantów 10a w

Sosnowcu, kancelaria - pokój nr 4.

TAK
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania w zakresie:
najniższa cena brutto

TAK

- gwarancja jakości - minimum: 48 miesięcy

TAK

- inne: ......................................

NIE

6
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozpoznania cenowego na każdym etapie jego przeprowadzania, bez podania przyczyny.

Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Kontakt:Osobą do bezpośredniego kontaktu

z Wykonawcami jest:

Waldemar Żurek, tel. 32 290 18 52
Źródło: Internet i własne
Załączniki: