Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-07-11
Przedmiot ogłoszenia:Demontaż istniejącej instalacji ppoż i instalacja nowej
Organizator:INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres: ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (+48 22) 697-87-00; fax (+48 22) 620-62-23
E-mail:
Opis:I. Określenie przedmiotu postępowania:
Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejącej instalacji ppoż i instalacja nowej według
posiadanej dokumentacji.
Planowany zakres robót :
1) demontaż dotychczasowej centrali i izotopowych czujek dymu DIO 31A2A,
sygnalizatorów oraz dostawa wraz z instalacją systemu sygnalizacyjnego obejmującego
następujący orientacyjny zakres zamówienia:
1 Instalacja przewodowa
2 Centrala pożarowa UTC FP1216C-18
3 Drukarka zewnętrzna typu Kafka szt. 1
4 Czujnik dymu DP2061N szt. 19
5 Gniazdo czujnika DB2002 szt. 19
6 Czujnik liniowy FD2705R
7 Ręczny ostrzegacz pożarowy DM2010-18 szt.
8 Ramka maskująca RM-60-R szt. 3
9 Moduł wejść/wyjść IO2032C szt. 0
10 Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7 szt. 1
11 Puszka instalacyjna PIP-1A szt. 1
12 Wskaźnik zadziałania PA25/3L szt. 2
13 Akumulator 12V/18Ah szt. 2
14 Obudowa na akumulatory AWO402 PULSAR szt. 1
15 Praca testowa
16 Dokumentacja powykonawcza kpl.
17 Elementy instalacyjne kpl.
18 Demontaż, transport(300km), utylizacja zdemontowanych czujników izotopowych kpl. 16
2) modernizacja systemu poprzez zagwarantowanie możliwości dołączenia w przyszłości do
systemu wszystkich pomieszczeń i stref w budynkach Ośrodka Badawczego ING PAN w
Krakowie ul. Senacka 1-3.
Do celów sporządzenia oferty należy przyjąć wynagrodzenie ryczałtowe.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych od opisanych,
gwarantujących poprawne i stabilne działanie systemu.
Zamawiający zastrzega, że Wykonawca celem przygotowania oferty zobowiązany jest do wizji
lokalnej w umówionym terminie (kontakt: - tel. 12 370 52 05).
W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
w tym materiałów, uzgodnień itd. oraz 1 pobytu w ramach nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
robót.
Zamawiający preferuje przyjęcie rozwiązań nie ingerujących w zabytkową substancję budynków
wpisanych do rejestru zabytków (łączność bezprzewodowa) z zachowaniem właściwej estetyki
obiektów.
W załączeniu do zaproszenia skan dokumentacji instalacji dotychczasowej oraz szkic poglądowy
rozkładu pomieszczeń i kondygnacji budynków z planowanym zakresem instalacji.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert: do 17.07.2018 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert:VIII. Termin otwarcia ofert: niezwłocznie po upływie terminu składania ofert
Termin składania:2018-07-17
Miejsce i termin realizacji:II. Termin wykonania:
Do 4 miesięcy od zawarcia umowy
Wymagania:III. Ogólne warunki umowy
1. Umowa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dot. obrotu cywilnoprawnego.
2. Forma wynagrodzenia: wynagrodzenie ryczałtowe.
IV. Kryteria oceny ofert:
cena: 100 %
Zamawiający dokona porównania ofert kompletnych, złożonych w sposób formalnie prawidłowy.
V. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.
VI. Forma składania ofert:
1. Oferty sporządzone według wzoru należy składać:
a) drogą pisemną na adres Zamawiającego podany w nagłówku ogłoszenia (zamknięta
koperta z oznaczeniem ,,Oferta na naprawę sygnalizacji przeciwpożarowej w Ośrodku
Badawczym ING PAN w Krakowie.- nie otwierać przed 17.07.2018 r. godz. 10:00 ").
b) bądź drogą elektroniczną (skan podpisanej przez upoważnioną osobę oferty) na adres
ndjaracz@cyf-kr.edu.pl (dostarczenie oryginału podpisanej oferty najpóźniej z podpisaną
umową)
2. Oferta powinna zawierać wycenę zakresu przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. I.
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ryczałtowej cenie wszystkich
niezbędnych kosztów wykonania przedmiotu zamówienia (wynagrodzenie ryczałtowe).
3. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pełnomocnictwo w przypadku
podpisania jej przez pełnomocnika.
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Wykonawca może zastrzec, że informacje związane z tym zamówieniem stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2003 Nr 153 poz. 1503 z
późń. zm.) i nie mogą być udostępnione. Oświadczenie o zastrzeżeniu winno być
złożone wraz z ofertą.
Informacja RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", ING PAN
informuje że:
Administratorem Pani/a danych osobowych jest Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w
Warszawie, ul. Twarda 51/55, e-mail: ingpan@twarda.pan.pl ;
Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w ING PAN: ingpan@twarda.pan.pl - w temacie prosimy
wpisywać RODO i rodzaj sprawy;
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust, 1 lit. c RODO w celu złożenia a następnie analizy
oferty na realizację zamówienia publicznego ze środków publicznych, którego wartość nie przekracza wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 30 000 EURO - art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.);
Dane osobowe mogą być udostępniane organowi nadzorującemu;
Dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres od dnia złożenia oferty stanowiącej odpowiedź na zapytanie
ofertowe do momentu upływu okresu przechowywania dokumentacji zamówienia publicznego w archiwum
zakładowym Instytutu Nauk Geologicznych PAN, wynoszącego minimum 5 lat;
Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym to organem jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;
Podanie danych osobowych jest wymagane celem przyjęcia oraz rozpatrzenia oferty złożonej w związku z
wystąpieniem przez Zamawiającego z zapytaniem ofertowym oraz do ewentualnego zawarcia umowy o realizację
zamówienia publicznego realizowanego ze środków publicznych, którego wartość nie przekracza wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 30 000 EURO - art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.);
Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu na zasadach
rozpatrywania oferty na podstawie przyjętych kryteriów przez Zamawiającego i wskazanych w zapytaniu
ofertowym;
Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania;
Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, a w przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie
ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;
Ma Pan/i prawo do przenoszenia danych osobowych w szczególności uzyskania informacji dotyczącej historii
przetwarzania swoich danych osobowych w związku z wystąpieniem przez Zamawiającego z zapytaniem
ofertowym i złożeniem oferty oraz zawartą umową o realizację zamówienia publicznego realizowanego ze
środków publicznych, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO -
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.
Kontakt:Kontakt w sprawach ogłoszenia drogą e-mailową na adres ndjaracz@cyf-kr.edu.pl,
faksem na numer 12 3705205 albo drogą pisemną na adres podany w nagłówku.
Numer dokumentu:DZP-2311-97/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: