Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27278141 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-06-04
Przedmiot ogłoszenia:DIAGNOSTYKA I OSZACOWANIE KOSZTÓW NAPRAWY ŁÓŻKA INTENSYWNEGO NADZORU
Organizator:10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy
Adres: ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 261 416 197
E-mail:
Opis:2. Przedmiotem zamówienia jest:
DIAGNOSTYKA I OSZACOWANIE KOSZTÓW NAPRAWY ŁÓŻKA INTENSYWNEGO NADZORU HILL ROM/MON SN: CO18AN4742
Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia:(lub w odrębnym załączniku do Formularza oferty)
AWARIA - USZKODZONY SIŁOWNIK, ŁÓŻKO NIE OPADA
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę (wypełniony ,,Formularz oferty - część B"
wraz z wymaganymi załącznikami gdy dotyczą)

należy złożyć w terminie do dnia 13.06.2024, godz. 15:00. w formie:

c) w wersji elektronicznej na adres e-mail: (*) albert.krentz@10wsk.mil.pl
Termin składania:2024-06-13
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: do 14 od czasu otrzymania zamówienia.
Wymagania:3. Płatność w terminie: 30 dni
Kryteria i zasady oceny ofert
Cena - 100%
Gwarancja min. 6 m-cy
Oferta złożona po terminie, nie będzie rozpatrywana (oceniana).
5. Do oferty należy dołączyć: dokument autoryzacji, certyfikat szkolenia lub oświadczenie o przeszkoleniu personelu uprawniającego do wykonywania tego typu napraw oraz informację, że wykonawca posiada narzędzia niezbędne do wykonania zamówienia (wraz z hasłami i kodami serwisowymi)
6. Informacje dodatkowe:
a) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane
do Wykonawców, którzy złożyli oferty;
niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego
do zawarcia umowy.
e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania
bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania;
Kontakt:Wyjaśnień, informacji udziela p. Albert Krentz Tel. 261 416 197
Numer dokumentu:521 /WZMed/24
Źródło: Internet i własne
Załączniki: