Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-10-28
Przedmiot ogłoszenia:Dobór, dostawa, montaż i regulacja automatycznego układu kompensacji mocy biernej w budynku
Organizator:Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Adres: Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. dzierżoniowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: +48 74 6450802, fax: +48 74 6450882, tel. 74 645 08 00
E-mail:
Opis:Dobór, dostawę, montaż i regulację automatycznego układu kompensacji mocy biernej w budynku Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie (pomieszczenie rozdzielnicy głównej nN 0,4 kV)
II. Określenie i opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) wykonanie usługi polegającej na doborze, dostawie, montażu i regulacji automatycznego
układu kompensacji mocy biernej w budynku Dziennego Domu Senior + Ul. Świdnicka 35,
58-200 Dzierżoniów (pomieszczenie rozdzielnicy głównej nN 0,4 kV).
2) w/w układ kompensacji zostanie zainstalowany w obudowie metalowej wolnostojącej lub
przeznaczonej do powieszenia.
2. Celem usługi jest ograniczenie dla w/w obiektu miesięcznych opłat z tytułu ponad
umownych poborów energii biernej (określonej w ust. 4.3 Taryfy dla energii elektrycznej w
zakresie dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja SA na rok 2022) do wysokości
nie przekraczającej 40 zł netto.
3. Wykonawca w ramach realizacji zadania dostarczy dokumentację (DTR) zainstalowanych
urządzeń, opracuje skróconą instrukcję obsługi (regulacji) zainstalowanego układu
kompensacji mocy biernej zawierającą schemat i opis regulacji parametrów pracy.
Miejsce i termin składania ofert: X. Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Oferty można składać:
?przesłać skan kompletnej oferty (wypełnionego i podpisanego
załącznika nr 1 i nr 2 do niniejszego ogłoszenia) na adres
przetargi@um.dzierzoniow.pl
Ofertę należy złożyć lub przesłać do dnia 09.11.2022r. do godz.: 10:00.
Termin składania:2022-11-09
Miejsce i termin realizacji:III. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2022 roku.
Wymagania:Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych
Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w trybie zapytania ofertowego. Regulamin dostępny jest pod
adresem: https://bip.um.dzierzoniow.pl/m,2228,regulamin-udzielania-zamowienpublicznych.
html
IV. Opis warunków określonych w postępowaniu oraz podstawy wykluczania wraz
z wykazem dokumentów składanych na ich potwierdzenie.
O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujący warunki:
Warunek 1 : Wykonawca spełnia n/w warunki:
a) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będącej przedmiotem
postępowania,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zadania będącego przedmiotem postępowania, tj.:
- dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia
elektryczne na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów lub
napraw, montażu lub demontażu, kontrolno - pomiarowym do 1 kV urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, aparatury kontrolnopomiarowej
oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń
ww. urządzeń i instalacji,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie zalega z opłacaniem podatków,
e) nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
Weryfikacja spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy
zawartego w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia . Ocena
spełnienia warunku dokonana zostanie według formuły ,,spełnia - nie spełnia".
Warunek 2: O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu, z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
2o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)*.
*Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej
dalej ,,ustawą", z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na
podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593
i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na
listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Weryfikacja spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy
zawartego w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia . Ocena
spełnienia warunku dokonana zostanie według formuły ,,spełnia - nie spełnia".
V. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę oferty należy podać w formularzu Oferta Wykonawcy (wzór określony w załączniku
nr 1 do ogłoszenia).
2. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w projekcie umowy.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną pisaną słownie a cyfrowo w formularzu
ofertowym Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę pisaną słownie uznając ją za
prawidłowo wpisaną.
4. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności koszt transportu,
robociznę, opłaty za korzystanie ze środowiska, koszt utylizacji zebranych odpadów.
5. Cena podana przez Wykonawcę ustalona jest na cały okres obowiązywania umowy i nie
podlega podwyższeniu.
6. Cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę ustalona jest na cały okres obowiązywania
umowy i nie podlega podwyższeniu, co potwierdza bezwzględny i sztywny jej charakter,
który zgodny z art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2022
poz. 1360 ze zm.) polega na tym, że przyjmujący zamówienia nie może żądać podwyższenia
wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru
kosztu prac. W związku z tym Wykonawcę przy przygotowaniu oferty i wykonywaniu umowy
obowiązuje szczególna staranność wynikająca z zawodowego charakteru prowadzonej przez
niego działalności gospodarczej. Wykonawcę przy zawieraniu transakcji obowiązuje podwyższony
miernik należytej staranności uwzględniający zawodowy charakter tej działalności (art.
355 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1360 ze zm.).
Należyta staranność określana przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej
działalności gospodarczej, uzasadnia zwiększone oczekiwania, co do umiejętności, wiedzy,
skrupulatności i rzetelności, zapobiegliwości i zdolności przewidywania.
7. Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie w złotych polskich (PLN).
8. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca powinien powiadomić
Zamawiającego w trybie określonym w pkt VII ogłoszenia o zamówieniu.
VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
znaczeniem: CENA - 100 %, przy czym 1% = 1 pkt
W zakresie kryterium CENA oferta można uzyskać max. 100 punktów. Za ofertę
najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg wyliczenia
matematycznego:
Wp = (Cn: Cb) x R
Wp - wartość punktowa
Cn - najniższa cena ofertowa
4
Cb - cena oferty badanej
R - waga 100
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami.
Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich
wątpliwości związanych z ogłoszeniem o zamówieniu, sposobem przygotowania
i złożenia oferty, kierując swoje zapytania pisemnie: na skrzynkę e-mailową:
przetargi@um.dzierzoniow.pl
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana Wykonawcy, który złożył taki
wniosek oraz zostanie umieszczona dla wszystkich uczestników postępowania bez wskazania
źródła zapytania, na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.um.dzierzoniow.pl
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia
Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień albo
uzupełnień.
Informacja o przedłużonym terminie składania ofert będzie umieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego.
VIII. Istotne postanowienia zamówienia - wzór umowy.
1) Zamawiający do ogłoszenia o zamówieniu dołącza projekt umowy (wzór -
załącznik nr 3 do ogłoszenia), w której zostały określone warunki, na jakich
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą.
2) Wynagrodzenie będzie płatne przelewem, na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
IX. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy.
1) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, przekaże informację
o wyniku postępowania Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
2) Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej, po wyborze najkorzystniejszej
oferty. Zamawiający ustali miejsce i termin podpisania umowy.
3) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4) Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do dostarczenia dokumentów
potwierdzających uprawnienia elektryczne na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi,
konserwacji, remontów lub napraw, montażu lub demontażu, kontrolno - pomiarowym do 1
kV urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym
niż 1 kV, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji,
sterowania i zabezpieczeń ww. urządzeń i instalacji , osoby wskazanej w ofercie do realizacji
zamówienia.
2. Zaleca się by ofertę oznaczyć w wg niżej podanego wzoru (dla oferty składanej
w siedzibie Zamawiającego):
<<GMINA MIEJSKA DZIERŻONIÓW,
Rynek 1,
58-200 DZIERŻONIÓW>>
<<Oferta w postępowaniu na: ,,Dobór, dostawę, montaż i regulację automatycznego
układu kompensacji mocy biernej w budynku
Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowie (pomieszczenie rozdzielnicy
głównej nN 0,4 kV)">>
Na ofertę składają się:
- Załącznik nr 1 do ogłoszenia tj. Formularz ,,Oferta Wykonawcy";
- Załącznik nr 2 do ogłoszenia tj. Oświadczenie o wykluczeniu na podstawie ustawy tzw.
,,sankcyjnej".
XI. Informacje ogólne.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta powinna być napisana w języku polskim,
na maszynie do pisania, komputerze, pismem drukowanym lub inną trwałą
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
Oferta powinna być podpisana czytelnie lub w sposób, który umożliwi identyfikację osoby,
która ofertę popisała. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy.
Załączniki do ogłoszenia:
1. Formularz ,,Oferta Wykonawcy".
2. Oświadczenie o wykluczeniu na podstawie ustawy tzw.,,sankcyjnej".
3. Projekt umowy.
4. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych.
5. Roczne zestawienie faktur za dystrybucję energii elektrycznej dla przedmiotowego
obiektu.
Numer dokumentu:ZI-1.271.68.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: