Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-06-03
Przedmiot ogłoszenia:Docieplenie elewacji budynku dydaktycznego
Organizator:Akademia Morska w Szczecinie
Adres: ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
Pokaż pozostałe (15)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 914 809 400, faks 914 809 575
E-mail:
Opis:Docieplenie elewacji budynku dydaktycznego nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie
1. Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane polegające na dociepleniu i wykończeniu elewacji wraz z robotami towarzyszącymi budynku dydaktycznego nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie, zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją przetargową. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie robót budowlanych, w tym: - wykonanie docieplenia metodą lekką-mokrą (BSO) wszystkich elewacji (północna, zachodnia, południowa, wschodnia) budynku; zastosować styropian EPS 70-040 fasadowy, gr. 15 cm, o krawędziach zakładkowych (lub pióro-wpust), mocowany poprzez klejenie plus kołkowanie); po kołkowaniu otwory zaślepić styropianowymi krążkami, redukującymi wpływ punktowych mostków termicznych, - zakres: o na elewacjach dłuższych (północna i południowa) - od poziomu projektowanych gzymsów nad przyziemiem, oddzielających elewacje ceglane od docieplanych (włącznie z montażem i wykończeniem tych gzymsów), do spodu obróbki krawędzi dachu (wraz z zaokrąglonymi gzymsami podokapowymi) o na elewacji szczytowej wschodniej - od poziomu listwy dociskowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych (ok. 10 cm nad poziomem gruntu), do podbitki i obróbki połaci dachowych o na elewacji szczytowej zachodniej - od wierzchu pogrubionego murku cokołowego (bez obrabiania go), do podbitki i obróbki połaci dachowych - docieplenie i obrobienie ościeży okiennych - montaż rozprężnej taśmy paroprzepuszczalnej samoprzylepnej do istniejących ram okiennych, na styku z dociepleniem ościeży (przed przyklejeniem styropianu), - wykucie dwóch otworów w murowanych ścianach szczytowych, na poziomie poddasza, w celu umożliwienia Zamawiającemu montażu czerpni wentylacyjnych, wraz z montażem stalowych nadproży i obrobieniem otworów, - montaż obróbek blacharskich gzymsów, parapetów zewnętrznych i innych elementów blacharskich występujących na elewacji; zastosować blachę powlekaną w kolorze uzgodnionym z zamawiającym, gr. 0,70 mm, - wykonanie na dociepleniu warstwy siatki z włókna szklanego na klej, z narożnikami, listwami okapnikowymi, - wykonanie wyprawy tynkarskiej i malowania ocieplonych elewacji (lub tynkowanie z użyciem tynku barwionego w masie), w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym; należy zastosować tynk mineralny o uziarnieniu 2mm oraz farbę silikatową lub silikonową, - na cokole ściany wschodniej, na wysokości 50 cm, należy zastosować tynk mozaikowy, - demontaż istniejących rur spustowych i ich ponowny montaż po dociepleniu elewacji, z wykorzystaniem odpowiednio dłuższych elementów mocujących (dostosowanych do ściany docieplonej styropianem), - wykonanie nowych zwodów pionowych instalacji odgromowej budynku, połączenie ich z istniejącymi uziomami oraz otokiem dachowym, - wykonanie złączy kontrolnych instalacji uziemiającej, - montaż, wynajem, utrzymanie i demontaż rusztowań oraz innego sprzętu niezbędnego w celu wykonania zadania, - inne niezbędne roboty towarzyszące, zabezpieczające i porządkowe, związane z wykonywanymi robotami budowlanymi. Uwaga 1: Przedmiot zamówienia stanowią wybrane zakresy i pozycje z całości prac przewidzianych w Projekcie Wykonawczym. Roboty objęte zamówieniem zostały wykazane w Przedmiarze Robót (zał. nr 10 do SIWZ), jednakże ilości przedstawione w poszczególnych pozycjach Przedmiarów, ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe, mają jedynie charakter pomocniczy/posiłkowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Projekt Wykonawczy (zał. nr 8 do SIWZ), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 9 do SIWZ), Przedmiar Robót pomocniczo (zał. nr 10 do SIWZ). Uwaga 2: Zamawiający informuje, że podczas wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, w budynku prowadzone będą również inne roboty budowlane i instalacyjne, wykonywane przez wykonawców wyłonionych w ramach innych przetargów na roboty budowlane. W celu zapewnienia właściwej koordynacji prac zostaną przez Zamawiającego wprowadzone wspólne narady koordynacyjne. 2. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. 3. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem ww. wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do Działu Inwestycji i Rozwoju w formie pisemnej, lub faksowęj (nr faksu 91 4809 748), lub za pośrednictwem poczty mail na adres: ar@am.szczecin.pl do dnia 28.05.2019 r. godz. 14.00. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału w niej zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub e-mailem. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) Wykonywanie docieplenia elewacji
Specyfikacja:Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://systembzp.am.szczecin.pl/intro.php

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Miejsce i termin składania ofert: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna (papierowa)
Adres:
Akademia Morska w Szczecinie, Kancelaria pok. nr 73 A, 70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-06-05, godzina: 12:30,
Termin składania:2019-06-05
Miejsce i termin realizacji:Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-10-31
Wadium:8 000,00 zł
Wymagania:WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych, polegających na wykonaniu ocieplenia i wykończeniu elewacji metodą lekką-mokrą (BSO), o wartości nie niższej niż 100 000,00 zł brutto każda, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania rozumie się datę ogłoszenia o zamówieniu). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 2) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował co najmniej jedną osobą uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.: o kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub równoważne, posiadającego minimum 2 lata doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia uzyskania uprawnień), która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz zawierający co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane, polegające na wykonaniu ocieplenia i wykończeniu elewacji metodą lekką-mokrą (BSO), o wartości nie niższej niż 100 000,00 zł brutto każda, wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów (dokumentów) określających, czy wskazane w wykazie ww. roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (tzw. poświadczenie, protokoły odbioru końcowego robót, referencje, itp.). W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ; 2) wykaz zawierający co najmniej jedną osobę uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.: o kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub równoważne, posiadającego minimum 5 lat doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia uzyskania uprawnień), która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; w szczególności odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz osób należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Uwagi:Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin gwarancji 10,00
kary umowne 30,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Kod CPV:45443000-4,45000000-7,45262110-5,45262120-8,45400000-1,45442110-1
Numer dokumentu:549972-N-2019, AR/262- 09/19
Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych - z dnia 2019-05-21 r
Załączniki: