Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-10-10
Przedmiot ogłoszenia:Docieplenie stropu
Organizator:ABAKUS Sp. j.
Adres: ul. Dzielna 2 lok 15, 00-162 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax.: 22 635 80 86
Opis:Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest docieplenie stropu .

Istotne postanowienia/informacje:

Prace muszą być wykonane zgodnie przedmiarem robót (w załączonych dokumentach).
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce składania oferty:

ABAKUS Sp. j. E. Wardzyńska, Ł. Wardzyński, ul. Dzielna 2 lok 15, 00-162 Warszawa
Termin składania oferty:

Oferty będą przyjmowane do dnia 31 paździenika 2018 roku do godziny 15:00.
Termin składania:2018-10-31
Miejsce i termin realizacji:Przewidywany termin rozpoczęcia remontu - do uzgodnienia 2018/2019
Wymagania:Wspólnota nie wyraża zgody na zatrudnianie podwykonawców do realizacji zadania bez pisemnej zgody Zamawiającego.

Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca powinien posiadać aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Udział w postępowaniu:

Potwierdzeniem udziału w niniejszym postępowaniu jest złożenie oferty.
Na ofertę składa się wypełniony i podpisany przez osoby/osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ,,Formularz Ofertowy" z załącznikami:
Zał. Nr 1 do ,,Formularza Ofertowego" - aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
Zał. Nr 2 do ,,Formularza Ofertowego" - kopia aktualnego ubezpieczenia.
Zał. Nr 3 do ,,Formularza Ofertowego" - pełnomocnictwo (fakultatywnie).
Zał. Nr 4 do ,,Formularza Ofertowego" - kosztorys szczegółowy (oferty bez kosztorysu nie będą rozpatrywane) z ceną brutto;
Zał. Nr 5 do ,,Formularza Ofertowego" - oświadczenie o planowanym czasie realizacji, warunkach gwarancji, posiadaniu niezbędnego potencjału finansowego do wykonania przedmiotu zamówienia
Zał. Nr 6 do ,,Formularza Ofertowego" -referencje nie starsze niż 3 lata
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie (opakowaniu), która będzie posiadać następujące oznakowania

Wspólnota Mieszkaniowa Dzielna 4

,,Oferta na docieplenie strychu w budynku przy ul. Dzielnej 4"

Koperta musi być opatrzona pełną nazwą, dokładnym adresem i telefonem Wykonawcy składającego ofertę (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) Wykonawcy składającego ofertę.

Po wyznaczonym terminie oferty będą przyjmowane do dnia rozstrzygnięcia przetargu przez Zarząd Wspólnoty, nie będzie udzielana informacja o terminie rozstrzygnięcia.
Ogłoszenie przestaje być aktualne z dniem usunięcia informacji ze strony.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: