Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-05-27
Przedmiot ogłoszenia:Doposażenie pracowni szkolnej
Organizator:TEB Edukacja Sp. z o.o
Adres: Pastelowa 16, 60-198 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
dolnośląskie, pow. Wałbrzych
Państwo: Polska
NIP:PL7781456499
Telefon / fax:797 021 812
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/190692
Opis:EFS02_02-Doposażenie pracowni szkolnej
Powstaje w kontekście projektu
FEDS.08.01-IZ.00-0028/23 - Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum TEB Edukacja w Wałbrzychu

Część 1
Cześć 1. Laptop - 18 sztuk

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Sprzęt IT
Opis
I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni szkolnej w Oddziale TEB Edukacja
w Wałbrzychu zgodnie z poniższą tabelą:
Rodzaj sprzętu Ilość
Cześć 1. Laptop 18 sztuk
Specyfikacja ww. doposażenia określona została w Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego. W celu potwierdzenia, że oferowany przez Wykonawcę sprzęt spełnia wymagania określone w specyfikacji, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty parametry oferowanego doposażenia (wzór własny).

9. Część 3 zamówienia (urządzenia wielofunkcyjne) zostaną zrealizowane na podstawie art. 83 ust.
1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931,
z późn. zm.), stosowne zaświadczenie zostanie wydane przez TEB Edukacja Sp. z o.o. z Centralą w Poznaniu przy składaniu zamówienia. Mając powyższe na uwadze należy przyjąć, że ceny z części 3 powinny uwzględniać stawkę podatku VAT w wysokości 0%.

Część 2
Cześć 2. Tablet graficzny-10 sztuk

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Sprzęt IT
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni szkolnej w Oddziale TEB Edukacja
w Wałbrzychu zgodnie z poniższą tabelą:
Rodzaj sprzętu Ilość
Cześć 2. Tablet graficzny 10 sztuk
Specyfikacja ww. doposażenia określona została w Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego. W celu potwierdzenia, że oferowany przez Wykonawcę sprzęt spełnia wymagania określone w specyfikacji, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty parametry oferowanego doposażenia (wzór własny).

9. Część 3 zamówienia (urządzenia wielofunkcyjne) zostaną zrealizowane na podstawie art. 83 ust.
1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931,
z późn. zm.), stosowne zaświadczenie zostanie wydane przez TEB Edukacja Sp. z o.o. z Centralą w Poznaniu przy składaniu zamówienia. Mając powyższe na uwadze należy przyjąć, że ceny z części 3 powinny uwzględniać stawkę podatku VAT w wysokości 0%.

Część 3
Cześć 3. Urządzenie wielofunkcyjne-2 sztuki

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Sprzęt IT
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni szkolnej w Oddziale TEB Edukacja
w Wałbrzychu zgodnie z poniższą tabelą:
Rodzaj sprzętu Ilość
Cześć 3. Urządzenie wielofunkcyjne 2 sztuki
Specyfikacja ww. doposażenia określona została w Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego. W celu potwierdzenia, że oferowany przez Wykonawcę sprzęt spełnia wymagania określone w specyfikacji, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty parametry oferowanego doposażenia (wzór własny).

9. Część 3 zamówienia (urządzenia wielofunkcyjne) zostaną zrealizowane na podstawie art. 83 ust.
1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931,
z późn. zm.), stosowne zaświadczenie zostanie wydane przez TEB Edukacja Sp. z o.o. z Centralą w Poznaniu przy składaniu zamówienia. Mając powyższe na uwadze należy przyjąć, że ceny z części 3 powinny uwzględniać stawkę podatku VAT w wysokości 0%.

Część 4
Część 4. Zestaw interaktywny-1 zestaw

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Sprzęt IT
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni szkolnej w Oddziale TEB Edukacja
w Wałbrzychu zgodnie z poniższą tabelą:
Rodzaj sprzętu Ilość
Część 4. Zestaw interaktywny 1 zestaw
Specyfikacja ww. doposażenia określona została w Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego. W celu potwierdzenia, że oferowany przez Wykonawcę sprzęt spełnia wymagania określone w specyfikacji, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty parametry oferowanego doposażenia (wzór własny).

9. Część 3 zamówienia (urządzenia wielofunkcyjne) zostaną zrealizowane na podstawie art. 83 ust.
1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931,
z późn. zm.), stosowne zaświadczenie zostanie wydane przez TEB Edukacja Sp. z o.o. z Centralą w Poznaniu przy składaniu zamówienia. Mając powyższe na uwadze należy przyjąć, że ceny z części 3 powinny uwzględniać stawkę podatku VAT w wysokości 0%.

Część 5
Część 5. Projektor wraz z usługą montażu na suficie - 2 szt.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Sprzęt IT
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni szkolnej w Oddziale TEB Edukacja
w Wałbrzychu zgodnie z poniższą tabelą:
Rodzaj sprzętu Ilość
Część 5. Projektor wraz z usługą montażu na suficie 2 sztuki
Specyfikacja ww. doposażenia określona została w Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego. W celu potwierdzenia, że oferowany przez Wykonawcę sprzęt spełnia wymagania określone w specyfikacji, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty parametry oferowanego doposażenia (wzór własny).

9. Część 3 zamówienia (urządzenia wielofunkcyjne) zostaną zrealizowane na podstawie art. 83 ust.
1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931,
z późn. zm.), stosowne zaświadczenie zostanie wydane przez TEB Edukacja Sp. z o.o. z Centralą w Poznaniu przy składaniu zamówienia. Mając powyższe na uwadze należy przyjąć, że ceny z części 3 powinny uwzględniać stawkę podatku VAT w wysokości 0%.

Część 6
Część 6. Klawiatury i myszki - 10 kompletów

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Sprzęt IT
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni szkolnej w Oddziale TEB Edukacja
w Wałbrzychu zgodnie z poniższą tabelą:
Rodzaj sprzętu Ilość
Część 6. Klawiatury i myszki 10 kompletów
Specyfikacja ww. doposażenia określona została w Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego. W celu potwierdzenia, że oferowany przez Wykonawcę sprzęt spełnia wymagania określone w specyfikacji, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty parametry oferowanego doposażenia (wzór własny).

9. Część 3 zamówienia (urządzenia wielofunkcyjne) zostaną zrealizowane na podstawie art. 83 ust.
1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931,
z późn. zm.), stosowne zaświadczenie zostanie wydane przez TEB Edukacja Sp. z o.o. z Centralą w Poznaniu przy składaniu zamówienia. Mając powyższe na uwadze należy przyjąć, że ceny z części 3 powinny uwzględniać stawkę podatku VAT w wysokości 0%.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-06-05
Termin składania:2024-06-05
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2024-06
7. Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie wskazanym przez siebie w formularzu ofertowym, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od podpisania umowy na realizację zamówienia.
8. Miejsce wykonania zamówienia: TEB Edukacja Sp. z o.o., Technikum Oddział w Wałbrzychu,
ul. Słowackiego 7, 58-300 Wałbrzych.
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wałbrzych
Gmina
Wałbrzych
Miejscowość
Wałbrzych

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wałbrzych
Gmina
Wałbrzych
Miejscowość
Wałbrzych

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wałbrzych
Gmina
Wałbrzych
Miejscowość
Wałbrzych

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wałbrzych
Gmina
Wałbrzych
Miejscowość
Wałbrzych

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wałbrzych
Gmina
Wałbrzych
Miejscowość
Wałbrzych

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wałbrzych
Gmina
Wałbrzych
Miejscowość
Wałbrzych
Wymagania:Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy
z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) zmiana terminu wykonania zamówienia lub terminów pośrednich:
a) z powodu przestojów i opóźnień leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy - maksymalnie o okres przestojów
i opóźnień;
b) z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy - maksymalnie o czas jej występowania;
c) z powodu innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy w pierwotnym terminie - maksymalnie o czas trwania tych przyczyn;
d) z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem lub z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności);
e) na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu - o uzgodniony okres;
2) polegających na dostarczeniu typów i modeli urządzeń innych niż zaoferowane, w przypadku gdy urządzenia wskazane w formularzu ofertowym w okresie realizacji zamówienia staną się trudno dostępne na rynku lub zostaną wycofane przez producenta (po uprzednim wiarygodnym uzasadnieniu); dostarczenie urządzeń innych niż zaoferowane w formularzu ofertowym będzie dopuszczalne pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym oraz wykazania przez Wykonawcę, że są one o porównywalnej funkcjonalności i posiadają parametry nie gorsze od urządzeń zaoferowanych; zmiana typów i modeli urządzeń nie może powodować zmiany ceny jednostkowych za urządzenia;
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgodnej woli Stron oraz formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem jej nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.
2. Wykonawcy nie spełniający ww. warunku zostaną wykluczeni z postępowania.
3. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
4. Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wraz z formularzem oferty oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki:
1) Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku powiązań osobowych i kapitałowych.
2) parametry oferowanego doposażenia (wzór własny).
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. O udzielenie niniejszego zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzieleniu zamówienia a wykonawcą, polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Zamawiającego,
c) pozostawaniu z Zamawiającym, osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w ,,Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027", bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składana oferty na mniejsze ilości niż podane w danej części zamówienia.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2024-05-27
Data ostatniej zmiany
2024-05-27 15:33:29

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. Opis sposobu obliczania kryterium cena:
Punkty za kryterium ,,Cena" (80%, tj. 80 pkt.) zostaną obliczone według wzoru:
Liczba punktów = (Najniższa oferowana cena za zamówieni/Analizowana oferowana cena za zamówienie) x 80
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
,,Termin dostawy" (20%, tj. 20 pkt.) zostaną przyznane na podstawie deklaracji zawartej w ofercie. W zależności od deklarowanego terminu dostawy od podpisania umowy

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. Opis sposobu obliczania kryterium cena:
Punkty za kryterium ,,Cena" (80%, tj. 80 pkt.) zostaną obliczone według wzoru:
Liczba punktów = (Najniższa oferowana cena za zamówieni/Analizowana oferowana cena za zamówienie) x 80
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
,,Termin dostawy" (20%, tj. 20 pkt.) zostaną przyznane na podstawie deklaracji zawartej w ofercie. W zależności od deklarowanego terminu dostawy od podpisania umowy

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. Opis sposobu obliczania kryterium cena:
Punkty za kryterium ,,Cena" (80%, tj. 80 pkt.) zostaną obliczone według wzoru:
Liczba punktów = (Najniższa oferowana cena za zamówieni/Analizowana oferowana cena za zamówienie) x 80
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
,,Termin dostawy" (20%, tj. 20 pkt.) zostaną przyznane na podstawie deklaracji zawartej w ofercie. W zależności od deklarowanego terminu dostawy od podpisania umowy

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. Opis sposobu obliczania kryterium cena:
Punkty za kryterium ,,Cena" (80%, tj. 80 pkt.) zostaną obliczone według wzoru:
Liczba punktów = (Najniższa oferowana cena za zamówieni/Analizowana oferowana cena za zamówienie) x 80
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
,,Termin dostawy" (20%, tj. 20 pkt.) zostaną przyznane na podstawie deklaracji zawartej w ofercie. W zależności od deklarowanego terminu dostawy od podpisania umowy

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. Opis sposobu obliczania kryterium cena:
Punkty za kryterium ,,Cena" (80%, tj. 80 pkt.) zostaną obliczone według wzoru:
Liczba punktów = (Najniższa oferowana cena za zamówieni/Analizowana oferowana cena za zamówienie) x 80
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
,,Termin dostawy" (20%, tj. 20 pkt.) zostaną przyznane na podstawie deklaracji zawartej w ofercie. W zależności od deklarowanego terminu dostawy od podpisania umowy

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. Opis sposobu obliczania kryterium cena:
Punkty za kryterium ,,Cena" (80%, tj. 80 pkt.) zostaną obliczone według wzoru:
Liczba punktów = (Najniższa oferowana cena za zamówieni/Analizowana oferowana cena za zamówienie) x 80
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
,,Termin dostawy" (20%, tj. 20 pkt.) zostaną przyznane na podstawie deklaracji zawartej w ofercie. W zależności od deklarowanego terminu dostawy od podpisania umowy
Kontakt:Osoby do kontaktu
Katarzyna Zawadzki
tel.: 797 021 812
e-mail: katarzyna.zawadzki@teb-edukacja.pl
Kod CPV:30213100-6, 30237410-6, 30237450-8, 30237460-1, 32342410-9, 38652100-1, 42962000-7, 48813100-1, 30213100-6, 30237410-6
Numer dokumentu:2024-216-190692, EFS02_02
Źródło: Internet i własne
Załączniki: