Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17694239 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-19
Przedmiot ogłoszenia:Dostarczanie oleju napędowego grzewczego
Organizator:Urząd Gminy w Odrzywole
Adres: Warszawska 53, 26-425 Odrzywół
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. przysuski
Państwo: Polska
Telefon / fax:(048) 6716057 Fax. (048) 6716057 w. 30
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zadania pn.:
,,Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2019/2020 do budynków użyteczności publicznej w Gminie Odrzywół".
III. Opis przedmiotu zamówienia.
a) Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy własnym transportem w sezonie grzewczym 2019/2020 oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus:
1) do Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie w ilości 4 tys. litrów. Pojemność zbiornika na olej napędowy grzewczy - 1 tys. litrów.
2) do Środowiskowego Domu Samopomocy Typu ,,A" i ,,B" w Myślakowicach w ilości 12 tys. litrów. Pojemność zbiorników na olej napędowy grzewczy 2x2 tys. litrów.
3) do Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole - Przedszkole w ilości 14 tys. litrów. Pojemność zbiorników na olej napędowy grzewczy 4x1,5 tys. litrów.
b) Dostawy będą realizowane na podstawie ceny wyliczonej w oparciu o relacje aktualnie obowiązującej ceny ogłoszonej przez wskazany koncern w formularzu ofertowym DOSTAWCY do ceny obowiązującej w dniu złożenia oferty tj. w dniu 25.07.2019 r1.
c) Dostawca wraz z fakturą dołączy kalkulację ceny oleju dla każdej dostawy wyliczoną wg. wzoru:
ACK x CO
C = ----------------------
CKP
? C - cena netto paliwa dla konkretnej dostawy
? ACK - aktualna cena netto obowiązująca w dniu dostawy ogłoszona przez wskazany w ofercie koncern będący źródłem zaopatrywania.
? CO - cena ofertowa netto 1 litra paliwa podana w formularzu ofertowym w dniu złożenia oferty.
? CKP - cena netto obowiązująca w dniu złożenia oferty ogłoszona przez wskazany w ofercie koncern jako źródło zaopatrywania.

d) Wielkość zamówienia może ulec zmianie w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi. Zamawiający nie ma obowiązku odebrać pełnej ilości planowanych dostaw.
e) W ofercie należy podać:
? zryczałtowaną cenę netto + VAT za 1litr oleju napędowego grzewczego oraz razem wartość brutto (obejmującą również koszty transportu).
? nazwę i adres koncernu, z którego sieci dystrybucyjnej będzie dostarczany olej napędowy grzewczy.
? aktualną cenę oleju napędowego grzewczego obowiązującą w dniu złożenia oferty tj. w dniu 25.07.2019 r. ogłoszoną przez wskazany koncern, który będzie źródłem zaopatrywania dostawcy.
Miejsce i termin składania ofert: XI. Termin oraz miejsce składania oraz otwarcia ofert.
1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 53, 26-425 Odrzywół, sekretariat - pok. 14..
2. Termin składania ofert upływa w dniu 25.07.2019 r. godz. 12:00.
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na ewentualne protesty.
Otwarcie ofert:4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.07.0219 r. godz. 12:30 siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 53, 26-425 Odrzywół, sala konferencyjna. 5. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający podaje imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie. XIII. Termin związania ofertą. 1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Termin składania:2019-07-25
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin wykonania zamówienia.
1. Termin realizacji zamówienia ustala się do dnia 30.04.2020 r.
2. Ze względu na ograniczone możliwości składowania oleju napędowego grzewczego oraz finansowe, zamówienia realizowane będą sukcesywnie na podstawie bieżących zapotrzebowań zgłaszanych przez poszczególne placówki w okresie sezonu grzewczego w ramach limitów ilościowych opisanych przez Zamawiającego.
3. Przedstawiciel szkoły powiadomi telefonicznie Dostawcę, który jest zobowiązany dostarczyć olej napędowy grzewczy dla szkół najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych.
4. Płatność za dostarczony olej napędowy grzewczy będzie po każdej dostawie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez ZAMAWIAJĄCEGO.
5. W przypadku nie dostarczenia oleju napędowy grzewczy w wymaganym terminie ZAMAWIAJĄCY dokona interwencyjnego zakupu u innego dostawcy.
6. Dostawca przedstawi na życzenie ZAMAWIAJĄCEGO atest potwierdzający gatunek oleju oraz fakturę zakupu oleju.
Wymagania:V. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na:
Adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu: (048) 6716057 w. 30
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres e-mail:
4. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami oraz do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu, jest Pan Marek Matuszczak:
tel. 0 (48) 67 16 057 w.47
fax. 0 (48) 67 16 057 w. 30
w terminach pn. - czw. 7:30 - 15:30, pt. 8:00 - 16:00
VI. Oferty wariantowe, częściowe.
1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych na przedmiot zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych na przedmiot zamówienia.

VII. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Wielkość zamówienia uzupełniającego - 20% zamówienia podstawowego.

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada ważną Koncesję Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Wykonawca nie może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu..
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1) - wypełniony i podpisany przez wykonawcę.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).
3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
4. Aktualna Koncesja Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.
5. Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6. W przypadku nie złożenia powyższych dokumentów Zamawiający w wyznaczonym terminie wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia. Jeżeli Wykonawcą w wyznaczonym terminie nie uzupełni oferty o brakujące dokumenty jego oferta zostanie odrzucona.

X. Opis sposobu przygotowania oferty.
Wykonawca powinien opakować ofertę zgodnie z następującymi zasadami:
1) oferta powinna być opakowana nieprzejrzystą kopertą zewnętrzną zaadresowaną na Zamawiającego, z napisem: ,,Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2019/2020 do budynków użyteczności publicznej w Gminie Odrzywół", oraz ,,Nie otwierać przed 25.07.2019 r., godz. 12:30".
2) oferta powinna być opakowana kopertą wewnętrzną zaadresowaną nazwą i adresem Wykonawcy, tak by możliwe było zwrócenie oferty bez otwierania w razie opóźnienia w jej doręczeniu.
A. Przygotowanie oferty
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego.
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.
8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
9) Oferty nie spełniające wymogów zapytania ofertowego (brak wymaganych dokumentów, błędnie wypełnione, błędnie wyliczona cena oferty) zostaną odrzucone (z zastrzeżeniem pkt IX.6).
Uwagi:II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) oraz na podstawie Regulaminu udzielania i wykonywania drobnych zamówień publicznych w Gminie Odrzywół o wartości szacunkowej do 30000 EURO .
XII. Sposób obliczania ceny:
1. Oferent podaje w ofercie zryczałtowaną cenę netto + VAT za 1litr oleju napędowego grzewczego oraz razem wartość brutto (obejmującą również koszty transportu).
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium :
cena znaczenie 100 % .
XIV. Wybór oferty.
1. Celem postępowania przetargowego jest wyłonienie najkorzystniejszej oferty dla Zamawiającego .
2. Cena przyjętej oferty automatycznie staje się ceną umowy.
3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli:

Nazwa kryterium
Waga

CENA
100

#503
2. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
3. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
Kontakt:Pan Marek Matuszczak:
tel. 0 (48) 67 16 057 w.47
fax. 0 (48) 67 16 057 w. 30
w terminach pn. - czw. 7:30 - 15:30, pt. 8:00 - 16:00
Źródło: Internet i własne
Załączniki: