Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14616213 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-12-18
Przedmiot ogłoszenia:Dostarczenie 1 kompletu licencji oprogramowania
Organizator:ZAKŁADY METALOWE ERKO R. PĘTLAK SPÓŁKA JAWNA BRACIA PĘTLAK
Adres: ks. Jana Hanowskiego 7, 11-042 Jonkowo
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:89/5221045
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/Innoconect/2017 na dostarczenie 1 kompletu licencji oprogramowania do projektowania schematów elektrycznych
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie dostarczenie 1 kompletu licencji oprogramowania do projektowania schematów elektrycznych.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup usługi dostarczenia 1 kompletu licencji oprogramowania do projektowania schematów elektrycznych
Przedmiot zamówienia
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest:
dostarczenie 1 kompletu licencji oprogramowania do projektowania schematów elektrycznych
Specyfikacja techniczna:
Ilekroć w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia znajduje się odniesienie do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym gwarantujące parametry nie gorsze niż określono w w/w dokumentacji. Oferent powołujący się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia/usługi/produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Specyfikacja techniczna:
W ramach 1 kompletu licencji na oprogramowanie do planowania projektu, tworzenia dokumentacji oraz zarządzania projektami automatyki planowane jest zakupienie:
1. 1 sztuka licencji oprogramowania stanowiącego odpowiednik EPLAN Electric P8 Select Network.
Wymagania odnośnie oprogramowania:
- wersja językowa: polska
- obsługa norm IEC 61346 / 61355, JIC, NFPA, GOST, GB
- zintegrowane i obszerne funkcje edycji schematów
- zarządzanie strukturami projektów
- nawigatory: zasobów, listew zaciskowych, PLC, kabli, połączeń, strzałek pot., potencjałów
- wbudowane biblioteki symboli zgodne z normami
- możliwości archiwizacji projektów
- dobór aparatury do symboli w projekcie
- automatyczna numeracja przewodów w dowolnym formacie użytkownika
- możliwość pracy wielu użytkowników na jednym projekcie
- automatyczny spis treści
- automatyczne przetwarzanie projektu w dokumentację materiałową i montażową
- generacja planów kabli, zacisków, wtyczek, listy połączeń
- przeglądy sterowników PLC, kabli, złączek, potencjałów
- sprawdzanie poprawności projektu pod kątem możliwych logicznych i projektowych błędów
- eksport/ import do formatów, m.in. DXF/DWG, logiczny PDF, formatów graficznych, MS Excel
- zabudowa paneli montażowych
- edycja statycznych i dynamicznych formularzy zestawieniowych
W ramach dostarczenia licencji wymagane będzie także zapewnienie serwisu technicznego.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 28-12-2017
Miejsce i sposób składania ofert
a) Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać drogą mailową, w formie zeskanowanego dokumentu, na adres: dotacjezamowienia.jonkowo@erko.pl
Tytuł maila zawierającego ofertę powinien brzmieć: ,,Oferta w zakresie dostarczenia 1 kompletu licencji oprogramowania do projektowania schematów elektrycznych".
b) Termin składania ofert upływa w dniu 28.12.2017 r. do godz. 7.30 (liczy się data i godzina wpływu oferty).
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
dotacjezamowienia.jonkowo@erko.pl
Termin składania:2017-12-28
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: olsztyński Miejscowość: Jonkowo
Harmonogram realizacji zamówienia
29 grudnia 2017
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech usług polegających na dostawie licencji oprogramowania komputerowego.
b) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) należy dołączyć do oferty.
c) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek określony w punkcie 7 ppkt. a) musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców samodzielnie.
d) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunku udziału w postepowaniu, o którym mowa w punkcie 7 ppkt. a).
e) Wykonawca może zostać wykluczony z postępowania, jeżeli poda rażąco niską cenę.
f) Za rażąco niską cenę uznawane jest w szczególności, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub 30% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
g) W takiej sytuacji Zamawiającego może zwrócić się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli cena oferty, w opinii zamawiającego, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi jego wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
h) W przypadku niespełnienia przez Oferenta któregokolwiek z warunków opisanego powyżej, Zamawiający może odrzucić ofertę. Wówczas oferta nie będzie oceniana z uwzględnieniem kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty.
i) Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega również Oferent, który:
o Złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
o Jest podmiot powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie Oświadczenia Oferenta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez Oferenta tego warunku na podstawie posiadanej wiedzy oraz dostępnych dokumentów (na przykład KRS)
j) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
k) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
l) Okres ważności oferty - minimum 30 dni od daty zakończenia niniejszego zapytania ofertowego.
m) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
n) Rozliczenia między Zamawiającymi, a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
Wiedza i doświadczenie
a) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
o Wykaz usług wykonanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane należycie, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie, są:
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane
- oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania referencji lub innego dokumentu wystawionego przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.
Potencjał techniczny
Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie zasoby techniczne i możliwości pozwalające na realizację ww. zamówienia
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca oświadcza, iż jest zdolny do wykonania przedmiotu zamówienia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Dodatkowe warunki
a) Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Cena oferty powinna być wyrażona w PLN.
b) Ofertę można składać wyłącznie na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
c) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Tak przygotowaną ofertę należy zeskanować.
d) Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
e) Oferta winna być zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
f) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
g) Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
h) Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w zapytaniu ofertowym załączniki.
i) W przypadku braków formalnych w ofercie lub omyłek pisarskich lub rachunkowych w ofercie Zamawiający może odrzucić ofertę.
j) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
k) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie oferty nieoznaczonej wyraźnie i niezaadresowanej zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego.
l) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:
a) Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
o w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia;
o w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona; przypadków siły wyższej; uznanej przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe, do zapobieżenia (np. powódź, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, państwowe).
b) Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki urzędowej podatku VAT lub innych niezależnych od zamawiającego okoliczności prawno-podatkowych wpływających na ostateczną cenę.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTTĘPOWANIU ORAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
a) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
o Wykaz usług wykonanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane należycie, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie, są:
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane
- oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania referencji lub innego dokumentu wystawionego przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.
b) Formularz oferty.
c) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
o Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
o Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym,
o Aktualny odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej lub KRS,
o Oświadczenie o posiadanych zasobach technicznych i możliwości zrealizowania zamówienia.
d) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
a) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujący kryteria (maksymalna łączna ocena: 100 pkt.):
zgodność oferty ze specyfikacją - warunek konieczny
Kryterium PUNKTY
Cena netto w PLN 70
Okres wsparcia technicznego 30
-Cena netto w PLN
Przez kryterium ,,Cena netto w PLN" Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium ,,Cena netto w PLN" (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 70%
Cn - najniższa zaproponowana cena netto urządzenia
Co - cena netto urządzenia zaproponowana w badanej ofercie
Kc - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium ,,Cena netto w PLN"
-Okres wsparcia technicznego
Przez kryterium ,,okres wsparcia technicznego" Zamawiający rozumie liczbę miesięcy, w trakcie których Wykonawca świadczyć będzie wsparcie techniczne, rozumiane jako:
- upgrade oferowanego oprogramowania do wersji najnowszej
- telefoniczne wsparcie techniczne (dni robocze, min. w godzinach 8.00 - 16.00)
- nielimitowany dostęp uaktualnień, nowości, artykułów, porad z zakresu oferowanych rozwiązań
- czas reakcji przez email: do 4 godzin
- bezpłatny dostęp do udziału w seminariach z zakresu nowych wersji oprogramowania
- bezpłatny dostęp do udziału w konsultacjach dotyczących oprogramowania, co najmniej 1 x miesiąc
Minimalny okres (liczba miesięcy) wsparcia technicznego wynosi 12 miesięcy.
Wykonawca podaje całkowitą liczbę miesięcy; punktacja będzie przyznawana wg następującego wzoru:
Tc= (To/Tn) x 30%
Tn - najdłuższy oferowany termin (liczony w miesiącach)
To - termin zaproponowany w badanej ofercie
Tc - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium ,,okres wsparcia technicznego"
Bieg terminu liczony będzie od dnia dostarczenia 1 kompletu licencji.
Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych kryteriów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną powyżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży Wykonawca, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów. W razie równej liczby punktów zwycięży oferta o najniższej cenie.
Wykluczenia
a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech usług polegających na dostawie licencji oprogramowania komputerowego.
b) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) należy dołączyć do oferty.
c) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek określony w punkcie 7 ppkt. a) musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców samodzielnie.
d) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunku udziału w postepowaniu, o którym mowa w punkcie 7 ppkt. a).
e) Wykonawca może zostać wykluczony z postępowania, jeżeli poda rażąco niską cenę.
f) Za rażąco niską cenę uznawane jest w szczególności, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub 30% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
g) W takiej sytuacji Zamawiającego może zwrócić się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli cena oferty, w opinii zamawiającego, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi jego wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
h) W przypadku niespełnienia przez Oferenta któregokolwiek z warunków opisanego powyżej, Zamawiający może odrzucić ofertę. Wówczas oferta nie będzie oceniana z uwzględnieniem kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty.
i) Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega również Oferent, który:
o Złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
o Jest podmiot powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie Oświadczenia Oferenta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez Oferenta tego warunku na podstawie posiadanej wiedzy oraz dostępnych dokumentów (na przykład KRS)
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
ZAKŁADY METALOWE ERKO R. PĘTLAK SPÓŁKA JAWNA BRACIA PĘTLAK
Adres
ks. Jana Hanowskiego 7
11-042 Jonkowo
warmińsko-mazurskie , olsztyński
Numer telefonu
(89)5221041, 6
Fax
895221045
NIP
7390204693
Tytuł projektu
Opracowanie i wdrożenie specjalistycznego systemu połączeń REKIN-AL dedykowanego do aluminiowych przewodów emaliowanych
Numer projektu
POIR.04.01.04-00-0007/16-00
Inne źródła finansowania
Zapytanie realizowane jest w ramach:
Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie 4.1.4: Projekty aplikacyjne
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
projektu pt.: ,,Opracowanie i wdrożenie specjalistycznego systemu połączeń REKIN-AL dedykowanego do aluminiowych przewodów emaliowanych"
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Adam Sztachelski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
89/5221045
Kod CPV:48321000-4
Numer dokumentu:1075804, 2/Innoconect/2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: