Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-06-26
Przedmiot ogłoszenia:Dostarczenie komponentów
Organizator:Pronar Sp. z o.o
Adres: ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew
Województwo / powiat: podlaskie, pow. hajnowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:85 682 73 77
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Zapytanie ofertowe Nr 63/L/PU/01.02.01-20-0068/17 dotyczące dostarczenia komponentów, w ramach realizacji projektu pt. ,,Utworzenie działu B+R w Zakładzie Produkcyjnym firmy PRONAR w Hajnówce celem transferu wiedzy, innowacji i technologii na rzecz wzmocnienia potencjału i konkurencyjności regionu".
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
komponenty
Cel zamówienia
Zamówienie w celu zakupu komponentów w ramach realizacji projektu pt. ,,Utworzenie działu B+R w Zakładzie Produkcyjnym firmy PRONAR w Hajnówce celem transferu wiedzy, innowacji i technologii na rzecz wzmocnienia potencjału i konkurencyjności regionu".
Przedmiot zamówienia
Komponenty opisane w zapytaniu ofertowym i załącznikach
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 04-07-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres osoby właściwej do kontaktu z oferentami lub papierowej na adres siedziby spółki:
Pronar Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 101A
17-210 Narew
Termin składania:2019-07-04
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podlaskie Powiat: hajnowski Miejscowość: Hajnówka
Harmonogram realizacji zamówienia
Oferent jest zobowiązany do wskazania w ofercie rzeczywistego terminu realizacji zamówienia. Oczekiwany przez zamawiającego termin dostawy to nie później niż 30.07.2019.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo są wykluczone z postępowania. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
? uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
? posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
? pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
? pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Dodatkowe warunki
Oferta powinna zawierać:
? cenę jednostkową netto,
? warunki płatności (termin i formę płatności),
? termin dostawy
Oferty nie zawierające tych warunków nie będą rozpatrywane.
? OFERTY CZĄSTKOWE BĘDĄ ANALIZOWANE.
? Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.
? Oferty, które nie spełniają wymagań zapytania ofertowego, nie będą rozpatrywane.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zamówienia/umowy podpisanej z dostawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) zmiana będzie korzystna dla zamawiającego.
Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, oraz innych przyczyn, których zamawiający nie mógł przewidzieć.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryterium ceny - maksymalnie 100%, punktacja przyznana według wzoru: waga (100%) x (cena netto najniższa/cena netto rozpatrywana)
100%=100 pkt. - maksymalny wynik jaki może osiągnąć oferta
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Adama Mickiewicza 101A
17-210 Narew
podlaskie , hajnowski
Numer telefonu
856827258
Fax
856827257
NIP
5430200939
Tytuł projektu
Utworzenie działu B+R w Zakładzie Produkcyjnym firmy Pronar w Hajnówce celem transferu wiedzy, innowacji i technologii na rzecz wzmocnienia potencjału i konkurencyjności regionu
Numer projektu
RPPD.01.02.01-20-0068/17-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Magdalena Ryś
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
85 682 73 77
Kod CPV:16810000-6
Numer dokumentu:1192436, 63/L/PU/01.02.01-20-0068/17
Źródło: Internet i własne
Załączniki: