Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-11-04
Przedmiot ogłoszenia:Dostarczenie komponentów
Organizator:Pronar Sp. z o.o
Adres: Mickiewicza 101A, 17-210 Narew
Województwo / powiat: podlaskie, pow. hajnowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:85 6827610
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Zapytanie ofertowe nr 776/PU/2/1.1.1/2017 dotyczące dostarczenia komponentów do realizacji projektu pt. ,,Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych - rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych".
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Materiały hutnicze
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup materiałów hutniczych do realizacji projektu pt. ,,Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych - rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych".
Przedmiot zamówienia
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 05-12-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres osoby właściwej do kontaktu z oferentami lub papierowej na adres siedziby spółki:
Pronar Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 101A
17-210 Narew
Termin składania:2019-12-05
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podlaskie Powiat: siemiatycki Miejscowość: Siemiatycze
Harmonogram realizacji zamówienia
Oferent jest zobowiązany do wskazania w ofercie rzeczywistego terminu realizacji zamówienia. Oczekiwany przez zamawiającego termin dostawy to nie później niż 31.12.2019 r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo są wykluczone z postępowania. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
o posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Dodatkowe warunki
Oferta powinna zawierać cenę jednostkową netto, warunki płatności, termin dostawy, warunki dostawy - dostawa do Narwi. Oferty nie zawierające tych warunków nie będą rozpatrywane.
runki dostawy: dostawa do Narwi, materiały podczas transportu zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi.
erty, które wpłyną po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.
erty, które nie spełniają wymagań zapytania ofertowego, nie będą rozpatrywane.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zamówienia/umowy podpisanej
z dostawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) zmiana będzie korzystna dla zamawiającego.
Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, oraz innych przyczyn, których zamawiający nie mógł przewidzieć.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryterium ceny - maksymalnie 100%, punktacja przyznana według wzoru:
waga (100%) x (cena najniższa/cena rozpatrywana)
Wykluczenia
Oferta powinna zawierać cenę jednostkową netto, warunki płatności, termin dostawy, warunki dostawy - dostawa do Narwi. Oferty nie zawierające tych warunków nie będą rozpatrywane.
runki dostawy: dostawa do Narwi, materiały podczas transportu zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi.
erty, które wpłyną po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.
erty, które nie spełniają wymagań zapytania ofertowego, nie będą rozpatrywane.
dmioty powiązane kapitałowo lub osobowo są wykluczone z postępowania. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
o posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Adama Mickiewicza 101A
17-210 Narew
podlaskie , hajnowski
Numer telefonu
856827258
Fax
856827257
NIP
5430200939
Tytuł projektu
Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych-rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych
Numer projektu
POIR.01.01.01-00-0002/17-00
Załączniki

zapytanie

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Tomasz Wilczyński
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
85 6827610
Kod CPV:14622000-7
Numer dokumentu:1215520, 776/PU/2/1.1.1/2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: