Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-10-04
Przedmiot ogłoszenia:Dostarczenie materiałów i surowców zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego
Organizator:POLWET-CENTROWET SP. Z O.O.
Adres: ul. Marii Konopnickiej 21, 98-100 Łask
Województwo / powiat: łódzkie, pow. łaski
Państwo: Polska
Telefon / fax:+ 48 501 344 141
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Dostarczenie materiałów i surowców zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby projektu pt.: ,,Opracowanie bioaktywnego bakteriocynowego preparatu pofermentacyjnego wraz z technologią jego wytwarzania"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie materiałów i surowców zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby projektu pt.: ,,Opracowanie bioaktywnego bakteriocynowego preparatu pofermentacyjnego wraz z technologią jego wytwarzania".
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy lub dostawców materiałów i surowców zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby projektu pt. ,,Opracowanie bioaktywnego bakteriocynowego preparatu pofermentacyjnego wraz z technologią jego wytwarzania", dofinansowanego w ramach Osi priorytetowej I ,,Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy", Działania I.2 ,,Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje", Poddziałania I.2.2 ,,Projekty B + R przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie materiałów i surowców zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby projektu pt.: ,,Opracowanie bioaktywnego bakteriocynowego preparatu pofermentacyjnego wraz z technologią jego wytwarzania".
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
CZĘŚĆ 1:
Dostawa materiałów i surowców zużywalnych na potrzeby prowadzonych badań w zakresie i ilościach wskazanych w pkt. II.6 załączonego Zapytania ofertowego nr 01/10/2018/BAK.
Okres ważności materiałów i surowców zużywalnych dostarczonych w ramach CZĘŚCI 1 przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia ich dostawy.
CZĘŚĆ 2:
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby prowadzonych badań w zakresie i ilościach wskazanych w pkt. II.6 załączonego Zapytania ofertowego nr 01/10/2018/BAK.
Dostarczone w ramach CZĘŚCI 2 przedmiotu zamówienia sprzęty muszą być nowe. Niedopuszczalne jest dostarczenie sprzętu używanego.
Ze względu na limit znaków w niniejszym polu przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w pkt. II.6 załączonego Zapytania ofertowego nr 01/10/2018/BAK.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 12-10-2018
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta składana przez Wykonawcę musi być sporządzona zgodnie z Formularzem oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz musi być zgodna z treścią Zapytania ofertowego. Oferty, które nie zostaną złożone na Formularzu oferty pozostaną bez rozpatrzenia.
2. Oferty należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Do oferty należy dołączyć oświadczenia, o których mowa w pkt. III Zapytania ofertowego.
4. Oferta winna być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym.
5. W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nie umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
6. Wszystkie dokumenty powinny być składane w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7. Oferty stanowiące odpowiedź na Zapytanie ofertowe wraz załącznikami należy składać w formie elektronicznej na adres projekt@polwet.pl lub w formie pisemnej dostarczonej na adres siedziby Zamawiającego: ul. Marii Konopnickiej 21, 98-100 Łask. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji, pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF i powinny mieć formę zeskanowanego podpisanego dokumentu (obrazu dokumentu).
8. W przypadku ofert przesłanych pocztą lub dostarczonych osobiście oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie.
9. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 12 października 2018 r. W przypadku ofert składanych w formie elektronicznej decyduje data wpływu wiadomości e-mail, a w przypadku ofert składanych w formie pisemnej dostarczonych na adres ul. Marii Konopnickiej 21, 98-100 Łask, decyduje data dostarczenia przesyłki.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu nadsyłania ofert. Każdorazowo zamieści stosowną informację w Bazie Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
11. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
12. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy do ich korekty/uzupełnienia/wyjaśnień, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin oraz wskazując zakres wymaganych korekt/uzupełnień/wyjaśnień. Nie dotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
13. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
14. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
17. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
18. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
Termin składania:2018-10-12
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź
Harmonogram realizacji zamówienia
CZĘŚĆ 1:
Dostawa została podzielona na 3 etapy. Realizacja poszczególnych etapów będzie następować wraz z postępem w realizacji poszczególnych etapów prac badawczych, przewidzianych w projekcie. Poniżej podano orientacyjne terminy wykonania poszczególnych etapów dostawy. Zamawiający wskaże dokładny termin dostawy dla danego etapu nie później niż na 1 miesiąc przed wymaganym terminem dostawy. Wraz z dokładnym terminem dostawy Zamawiający wskaże ilości poszczególnych elementów wymienionych w pkt. II.6 Zapytania ofertowego nr 01/10/2018/BAK, objęte dostawą w ramach danego etapu. Łączna ilość poszczególnych elementów dostarczonych w ramach wszystkich trzech etapów CZĘŚCI 1 przedmiotu zamówienia będzie równa ilościom wskazanym w pkt. II.6 Zapytania nr 01/10/2018/BAK.
Etap 1: dostawa w okresie od 2 stycznia 2019 r. do 7 stycznia 2019 r.
Etap 2: dostawa w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
Etap 3: dostawa w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 30 września 2020 r.
CZĘŚĆ 2:
Dostawa w okresie od 2 stycznia 2019 r. do 7 stycznia 2019 r.
Zamawiający wskaże dokładny termin dostawy dla CZĘŚCI 2 przedmiotu zamówienia nie później niż na 7 dni przed wymaganym terminem dostawy.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Zapytanie ofertowe nr nr 01/10/2018/BAK
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie wpływają w istotny sposób na przedmiot zamówienia oraz nie prowadzą do zmiany charakteru umowy. Za dopuszczalną zmianę uznaje się w szczególności zmianę terminu dostawy wynikającą z odchyleń w postępie realizacji poszczególnych etapów prac badawczych przewidzianych w projekcie. Zmiana tego typu może być wprowadzona na drodze negocjacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Do Formularza oferty należy dołączyć oświadczenia, o których mowa w pkt. III Zapytania ofertowego nr 01/10/2018/BAK:
- Załącznik nr 1 do Formularza oferty ,,Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania",
- Załącznik nr 2 do Formularza oferty ,,Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym".
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Oferty Wykonawców niepodlegające wykluczeniu, przygotowane zgodnie z wymaganiami niniejszego Zapytania ofertowego, zostaną ocenione według następującego kryterium:
Całkowita cena netto - 100% - w ramach kryterium Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty, porównując całkowite ceny netto ofert w złotych polskich (PLN) osobno dla każdej części przedmiotu zamówienia. Całkowita cena netto w złotych polskich (PLN) dla danej części przedmiotu zamówienia powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób następujący:
Pc= Cmin/Co x 100 pkt, gdzie:
Pc - liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w ramach kryterium ,,Całkowita cena netto" w zakresie danej części zamówienia
Cmin - cena netto najniższej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu dla danej części zamówienia
Co - cena netto ocenianej oferty dla danej części zamówienia
2. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów dla każdej z części przedmiotu zamówienia.
3. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo ofertę(-y) zostanie uznana oferta(-y), która(-e) spełniła(-ją) wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega(-ją) wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska(-ją) największą liczbę punktów dla danej części przedmiotu zamówienia.
5. W przypadku Wykonawcy, którego oferta zawierać będzie rażąco niską lub rażąco wysoką cenę w stosunku do którejś z części przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jego wezwania do złożenia stosownych wyjaśnień i przedstawienia sposobu wyliczenia całkowitej ceny netto. Jeżeli przedstawione wyjaśnienia nie uzasadniają zaproponowanej ceny, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiej oferty w odniesieniu do części przedmiotu zamówienia, której dotyczy rażąco niska lub rażąco wysoka cena.
6. Zamawiający, po dokonaniu oceny otrzymanych ofert, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty lub ofert, co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie danej części przedmiotu zamówienia ze względu na to, że co najmniej dwie oferty w danej części przedmiotu zamówienia uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach.
8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia o tym fakcie wszystkich Wykonawców. Informacja o wyniku postępowania ukaże się nie później niż 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/.
9. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.
Wykluczenia
1. O zamówienie nie może ubiegać się Wykonawca, będący podmiotem:
1.1 którego urzędujący członek organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent został prawomocnie skazany za przestępstwo polegające na przyjęciu korzyści majątkowych lub osobistych, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub skarbowe;
1.2 wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
1.3 wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.4 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono;
1.5 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
1.6 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia w okolicznościach, o których mowa w pkt. 1 powyżej, Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć oświadczenie własne zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Formularza oferty ,,Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania".
3. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są również Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
4. W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt. 3 powyżej, Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć oświadczenie własne zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Formularza oferty ,,Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym".
5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
POLWET-CENTROWET SP. Z O.O.
Adres
Marii Konopnickiej 21
98-100 Łask
łódzkie , łaski
Numer telefonu
501344141
Fax
43 675 37 06
NIP
8311538823
Tytuł projektu
Opracowanie bioaktywnego bakteriocynowego preparatu pofermentacyjnego wraz z technologią jego wytwarzania
Numer projektu
RPLD.01.02.02-10-0029/18-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Bartłomiej Wasilewski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+ 48 501 344 141
Kod CPV:24000000-4
Numer dokumentu:1141248, 01/10/2018/BAK
Źródło: Internet i własne
Załączniki: