Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-06-07
Przedmiot ogłoszenia:Dostarczenie materiałów promocyjnych
Organizator:Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie
Adres: ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. staszowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel/fax 158643118
E-mail:
Opis:,,Dostarczenie materiałów promocyjnych do realizacji projektu << Mobilność europejska szansą na lepszy start w życie zawodowe >> o numerze 2023-l-PL0-KA122-VET-000148056 realizowanego w ramach projektu ,,Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+ do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie"
(nazwa zamówienia)
Rodzaj zamówienia: dostawa
(usługa/dostawa/robota budowlana)
o OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ew. istotne postanowienia umowy, zasady realizacji zamówienia, /projektu umowy/ itp.)
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do ZSE niżej wymienionych artykułów o wymaganych minimalnych parametrach:
o Zakładka linijka do książek z nadrukiem wg wzoru - 200 szt.
o Długopisy z nadrukiem wg wzoru -100 szt.
o Ołówki z nadrukiem wg wzoru -100 szt.
o Notesiki z nadrukiem wg wzoru -100 szt.
o Etui na identyfikatory plastikowe ze smyczą - 30 szt,
o Smycze z nadrukiem wg wzoru -100 szt.
o Krówki z nadrukiem wg wzoru - 5 kg
Na wszystkich zamówionych materiałach promocyjnych powinny znajdować się następujące znaki
Uwaga:
Wymieniony w opisie sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzący z bieżącej produkcji oraz musi być wolny od obciążeń prawami osób trzecich.
Każdy z dostarczonych artykułów winien posiadać deklarację zgodności CE oraz odpowiadać normom europejskim i krajowym i być zgodny z Dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia dokumentów potwierdzających zgodność parametrów technicznych urządzeń z opisem przedmiotu zamówienia.
Oferowane sprzęty muszą być objęte gwarancją.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w Zespole Szkół Ekonomicznych, 28-200 Staszów Ul. Szkolna 11, pocztą, przesłać faksem na numer 158643118 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@zsestaszow.eu w terminie do dnia 12 czerwca 2024 do godz. 1200
Termin składania:2024-06-12
Miejsce i termin realizacji:Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia - do dnia 20 czerwca 2024 r.
Wymagania:OPIS WYMAGAŃ STAWIANYCH WYKONAWCY
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
o posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania
o posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
o na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków oferenci złożą oświadczenie
o SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca przygotowując ofertę zobowiązany jest sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Formularz oferty wg załączonego wzoru - zał. nr 1
oraz załączyć do niego dokumenty potwierdzające zgodność parametrów technicznych urządzeń z opisem przedmiotu zamówienia
Druki dokumentów składających się na ofertę - do pobrania na stronie internetowej www.zsestaszow.eu (dot. zapytań cenowych zamieszczanych na stronie internetowej)
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena 100%
o INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zsestaszow.eu w terminie 7 dni od dokonanego wyboru, (dot. zapytań cenowych zamieszczanych na stronie internetowej). W innych przypadkach - informację o udzieleniu zamówienia przekazuje się niezwłocznie po zawarciu umowy wykonawcom, którzy odpowiedzieli na zapytanie cenowe.
INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
o DODATKOWE INFORMACJE
Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku, ew. postępowanie o udzielenie zamówienia może nie dojść do skutku, a oferentowi nie przysługuje w takim przypadku żadne roszczenie
Kontakt:Dodatkowe informacje dot. przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego lub telefonicznie pod nr 158643118
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:
Aneta Podkowa, nauczyciel, tel. 602-516-270
imię i nazwisko, stanowisko służbowe
Źródło: Internet i własne
Załączniki: