Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-03-01
Przedmiot ogłoszenia:DOSTAW ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH
Organizator:Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.
Adres: ul. Inowrocławska 11, 85-153 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
Telefon / fax:52 32 49 496.
E-mail:
Opis:DOSTAW ARTYKUŁÓW ELEKTRYCZNYCH:
Zadanie 1 artykułów elektrycznych
Zadanie 2 dostawy żarówek i świetlówek
Zadanie 3 dostawy żarówek i świetlówek
Zadanie 4 dostawy wkładek topikowych szybkich 750V
Zadanie 5 dostawy przewodów i drutów
Zadanie 6 dostawy artykułów elektrycznych: gniazdek, lamp, świetlówek, wyłączników,
żarówek itp.
Zadanie 7 dostawy artykułów elektrycznych: końcówek kablowych, rurek
termokurczliwych, listew zaciskowych, taśmy izolacyjnej itp
Zadanie 8 dostawy baterii i latarek
Zadanie 9 dostawy wkładek topikowych 750V
Zadanie 10 dostawy przewodów elektrycznych
Zadanie 11 dostawy styczników
Zadanie 12 dostawy grzejników konwektorowych
Zadanie 13 dostawy zasilacza UPS
Specyfikacja:Specyfikacja istotnych warunków zamówienia umieszczona na naszej stronie internetowej
www.mzk.bydgoszcz.pl
Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest uwzględnić wszelkie informacje
dotyczące przedmiotowego postępowania umieszczane na stronie internetowej.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert upływa dnia: 21.03.2018 r. o godz. 10.30 kancelaria -
pokój 105
Otwarcie ofert:Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 21.03.2018 r. godz. 11.00 w Sali konferencyjnej (I piętro obok kancelarii)
Termin składania:2018-03-21
Miejsce i termin realizacji:- w zakresie zadania 1-10 sukcesywnie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
- w zakresie zadania 11-13 jednorazowo - 30 dni od dnia podpisania umowy
Wymagania:Dopuszcza się składanie ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena wykonania zamówienia - 100%
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
na podstawie przepisów wewnętrznych i przepisów Kodeksu Cywilnego
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Pozostałe wymagania dotyczące warunków przetargu i wykonania zamówienia zawiera
Kontakt:MZK Sp. z o.o. w
godz. od 8.00 do 14.00 w pokoju nr 204 tel. 52 32 49 496.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: