Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16430643 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-11-27
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa 200 ton soli drogowej
Organizator:Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
Adres: ul. Gumbińska 2 A, 19-500 Gołdap
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. gołdapski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 87 615 09 89, tel. Kom. 630 033 318
E-mail:
Opis:1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup 200 ton soli do zimowego utrzymania dróg wraz z dostawą.

Sól powinna być w postaci ziarnistej odpowiadającej normie PN - 86/C - 84/081/02.

Sól musi być dostarczona luzem.

Sól może zawierać domieszki zapobiegające zbrylaniu się.

Dostarczona sól powinna posiadać opinię Instytutu Budowy Dróg i Mostów, potwierdzającą, że oferowana sól może być stosowana do posypywania nawierzchni drogowych w zimowym utrzymaniu dróg.

Dostarczona sól powinna posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny, potwierdzający, że produkt odpowiada wymaganiom higienicznym z przeznaczeniem do zwalczania gołoledzi.
Miejsce i termin składania ofert: - Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres e-mail: zdp.goldap2@wp.pl lub faksem na nr 87 615 09 89do dnia 3 grudnia 2018. do godz. 9.00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, wyświetlona na otrzymanym przez Zamawiającego liście e-mail lub wydruku fax
Termin składania:2018-12-03
Miejsce i termin realizacji:5. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą:

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 14 grudnia 2018r.
Wymagania:Przedmiot zamówienia dostarczany będzie transportem Wykonawcy i na jego koszt samochodami samowyładowczymi na plac Zamawiającego, 19-500 Gołdap, ul. Gumbińska 2a niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego, w godzinach 7.00 - 15.00.

Płatność - faktura przelewowa z terminem płatności minimum 14 dni od dnia dostarczenia.

2. Opis wymagań:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w stosunku do Wykonawców.

3. Wykaz dokumentów:
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien przedłożyć niżejwymienione oświadczenia i dokumenty:

1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku gdy wykonawca prowadzi działalność gospodarczą;

2. oświadczenie, że posiada: uprawnienia do wykonywania działalności pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, oraz że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia wg załącznika nr 3;

3. oświadczenie o niezaleganiu z opłatami w podatkach i na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wg załącznika nr 4;
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostaniedokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń składających się na ofertę.

4. Kryteria oceny ofert:

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:cena - 100%.

Termin związania ofertą: 30 dni.
Kontakt:Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

przedmiot zamówienia:

Dariusz Ćwikliński -Kierownik Działu Dróg i Mostów, tel. 87 615 09 89, tel. Kom. 630 033 318 w godz. 7.00-15.00

procedura przetargowa:

Wioletta Faltyn - inspektor ds. administracyjno - kadrowych i zamówień publicznych, tel. 87 615 09 89w godz. 7.00-15.00
Numer dokumentu:ZDP.MZP.11.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: