Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16252614 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-10-24
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa 300 ton soli
Organizator:Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu
Adres: ul. Gnieźnieńska 53, 62-100 Wągrowiec
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. wągrowiecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. (67) 26 85 480
Opis:2. Opis przedmiotu zamówienia.
Dostawa 300 ton soli do zimowego utrzymania dróg.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać na adres w siedzibie Zamawiającego lub pocztą: Powiatowy
Zarząd Pros w Woprowcu,
ul. Gnieźnieńska 53,
62-100 Wągrowiec
do dnia 31 października 2018 r. godz. 9;00
Otwarcie ofert:Godzina otwarcia ofert 9;15.
Termin składania:2018-10-31
Miejsce i termin realizacji:3. Termin wykonania zamówienia
do 30.11.2018 r.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:4. Termin związania z ofertą:
W czasie obowiązywania umowy ti. do 30.11.2018 r.
Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie z oznaczeniem:
,,Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg"
Nie otwierać przed 3L10.2018 r. godz. 9;15
Kontakt:Osoba do kontaktu:
Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu
Agnieszka Sobkowiak - referent ds. dróg i mostów
Tel. (67) 26 85 480
Numer dokumentu:PZD-DM/4202/2/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: