Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18106196 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-10-07
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa 80 sztuk wilgotnościomierzy drewna
Organizator:Straż Miejska m.st. Warszawy
Adres: Młynarska 43-45, 01-170 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (22) 851-16-12
E-mail:
Strona www:https://strazmiejska-waw.ezamawiajacy.pl
Opis:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 80 sztuk wilgotnościomierzy drewna HIT - 3
w walizce, w wersji wzorcowanej w Okręgowym Urzędzie Miar, w ramach zadania pn.
,,Zakup wilgotnościomierzy na potrzeby kontroli przestrzegania przepisów uchwały
antysmogowej", realizowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony
Powietrza Mazowsze 2019"
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego
Ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: IV. Termin składania ofert: do 14.10.2019 r. do godziny 9:00
VII. Sposób i forma złożenia oferty.
1. Oferty należy składać elektronicznie za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający
stanowiącej podstawowe narzędzie komunikacji pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami i znajdującej się pod adresem:
https ://strazmiejska-waw.ezamawiaiacy.pl
2. W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta
Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem
rejestracji, składania ofert czy innych aspektów technicznych dotyczących platformy,
dostępne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub
oneplace@marketplanet.pl.
Termin składania:2019-10-14
Miejsce i termin realizacji:II. Termin realizacji zamówienia: do dnia 8.11.2019 r.
Wymagania:2. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia w partiach.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt, do magazynu Straży
Miejskiej w Warszawie przy ul. Sołtyka 8/10 budynek B. Dostawa musi się odbyć w dni robocze
tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-14.00.
4. Płatność za dostarczenie przedmiotu zamówienia będzie następowała sukcesywnie, po
dostarczeniu każdej partii do siedziby Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Sołtyka
8/10, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 3 dni
od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
III. Kryterium/kryteria oceny ofert:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium
przypisując mu odpowiednio wagę procentową:
cena przedmiotu zamówienia brutto - 100%
Zasady oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną
V. Termin płatności: 3 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
VI. Termin związania ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
Wymagania syrzętowo-anlikacyjne umożliwiające prace na Platformie e-Zamawłający:
o Stafy dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512
kb/s;
o Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram,
procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x
10.04, Linux, lub ich nowsze wersje;
o Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
o Włączona obsługa JavaScript;
o Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
UWAGA
Rejestracja Wykonawcy na platformie znajdującej się pod adresem https://strazmieiska-
waw.ezamawiaiacy.pl trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym
Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację
w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
3. Wypełniając elektronicznie ofertę Wykonawca musi podać cenę za wykonanie całego
przedmiotu zamówienia oraz załączyć skan wypełnionego i podpisanego formularza
oferty stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia. Brak załączonego skanu wypełnionej
i podpisanej oferty będzie potraktowany jako podstawa do odrzucenia oferty jako
niezgodnej z ogłoszeniem o zamiarze udzjelenia zamówienia. W przypadku
rozbieżności pomiędzy załączonym skanem wypełnionego i podpisanego formularza
oferty a wypełnionym elektronicznie formularzem oferty, wiążący dla Zamawiającego
będzie załączony skan oferty.
4. Z zastrzeżeniem, iż Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, dopuszcza się
możliwość złożenia oferty papierowej na adres:
Straż Miejska m. st. Warszawy
Wydział Zamówień Publicznych
01-170 Warszawa, ul. Młynarska 43/45
5. Zamawiający załączył wzór formularza oferty - stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia.
Podpisaną ofertę pisemną sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 2 należy złożyć
w zamkniętej i opisanej w następujący sposób kopercie: Oferta na ,,Dostawę
wilgotnościomierzy drewna HIT - 3 w ilości 80 sztuk" - nr sprawy SM-WZP-2133-
658/19
VIII. Zamówienie prowadzi Wydział Zamówień Publicznych Straży Miejskiej m.st.
Warszawy.
IX. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania ofert. Informacja o zmianie
terminu składania ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego -
Platformie e-Zamawiający, na której było zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.
2. W przypadku zgłoszenia pytań do treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający
przewiduje możliwość udzjelenia odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy zgłosili
zainteresowanie tym zamówieniem z równoczesnym ewentualnym przedłużeniem terminu
składania ofert. Jeżeli udzielone odpowiedzi będą wnosiły istotne zmiany w stosunku do
ogłoszenia
0 zamówieniu lub okres pozostający do otwarcia ofert będzie krótszy niż 2 dni
Zamawiający przedłuży odpowiednio termin składania ofert.
3. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniej sza.
6. Niezwłocznie po zbadaniu i ocenie ofert informacja o wyborze Wykonawcy zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego - Platformie e-Zamawiający,
na której było zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy wpisaniem ceny oferty cyfrą a słownie, Zamawiający
przyjmie za prawidłową cenę wpisaną cyfrą.
8. Zamawiający wezwie, w terminie przez siebie wyznaczonym, Wykonawcę
do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania w przypadku braku wymaganych dokumentów, ich
niekompletności lub, gdy ich treść będzie budziła wątpliwości lub, gdy będą zawierały
błędy.
9. Cena oferty nie może znacząco odbiegać od średnich cen rynkowych oraz musi
uwzględniać koszty wynagrodzenia pracowników na poziomie nie mniejszym niż
ustawowo minimalne. W przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny Zamawiający wystąpi
do Wykonawcy, pod rygorem odrzucenia jego oferty, o przedłożenie dowodów (kalkulacji),
potwierdzających realność zaoferowanej ceny oferty oraz, że z tytułu realizacji zamówienia
1 pozyskanego za nie wynagrodzenia, przy zachowaniu należytej staranności Wykonawca
nie poniesie strat.
10. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
1) będzie niezgodna z ogłoszeniem o zamówieniu, bądź jej treść nie będzie odpowiadać
treści ogłoszenia, z zastrzeżeniem pkt. 7 i 8,
2) jej złożenie stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
4) Wykonawca nie złoży wyjaśnień łub dokumentów w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
5) będzie zawierała rażąco niską cenę
11. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
1) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, albo nie wpłynie żadna
oferta;
2) cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na realizację zamówienia;
3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania albo
zawarcie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym.
12. Po przeprowadzonym postępowaniu z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
Miejsce i termin zawarcia umowy wskaże Zamawiający.
13. W przypadku uchylenia się wybranego Wykonawcy od podpisania umowy, umowa może
być zawarta z Wykonawcą, którego oferta jako kolejna spośród pozostałych jest
naj korzystniej sza.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji po zapoznaniu się
z ofertami złożonymi w postępowaniu.
15. W sprawach nieujętych w ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
16. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z nierzetelnego przygotowania oferty
(w tym oferty nieczytelnej), bądź oferty złożonej po terminie obciążają Wykonawcę.
17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne złożenie oferty w Platformie
e-Zamawiający, jeśli nie jest ono spowodowane przyczynami leżącymi
po stronie Straży Miejskiej m. st. Warszawy, lub spółki Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.
18. Jeżeli ofertę złoży Wykonawca, który wcześniej wykonał zamówienie dla Zamawiającego
z nienależytą starannością, w szczególności nie wykonał zamówienia
w wymaganym terminie z przyczyn leżących po jego stronie, zrealizowane usługi były
niezgodne z ofertą, w sposób właściwy nie wywiązał się z warunków gwarancji lub
rękojmi, usługa była wykonana z wadą powodującą poniesienie dodatkowych kosztów lub
prac przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia takiej
oferty.
X. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Straży Miejskiej m.
st. Warszawy oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-
672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy
Zakupowej, na której Straż Miejska m. st. Warszawy prowadzi postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, działającej pod adresem: https://strazmieiska-
waw.ezamawiaiacv.pl
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod adresem:
https://strazmiejska.bip.um.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/RODO/RODO.htm
Kontakt:Osoba do kontaktu: Alicja Chmielewska tel.: (22) 851-16-12
Numer dokumentu:SM-WZP-2133-658/19
Źródło: Internet i własne
Załączniki: