Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23738340 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-08-18
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa agregatów prądotwórczych
Organizator:Urząd Miejski w Białym Borze
Adres: ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. szczecinecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 94 37 390 02 w. 538
E-mail:
Opis:DOSTAWA agregatów prądotwórczych
Rodzaj zamówienia:
1. Określenie przedmiotu zamówienia (określenie wielkości lub zakresu zamówienia):
Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących urządzeń:
1.1 Agregat prądotwórczy min. 7,0 kW
Spełniający wymagania min.:
Poziom zakłóceń: THD <5 %
Prąd startowy prądnicy: 300%
Klasa izolacji prądnicy: H
Czas pracy na zbiorniku (moc 75%): 8-10 h
Obniżony poziom hałasu: do 98 dB (A)
Gotowość do pracy w trybie: ręcznym i automatycznym
Cyfrowa regulacja napięcia: ? 1,5 % na każdej fazie
Częstotliwość: 50/60 Hz
Napięcie: 400/230 V
Moc 3~ maks./znam.: 12,5 / 11,3 kVA
Prąd znamionowy 3~: 16,4 A
Moc 1~ maks./znam.: 7,0 / 6,5 kW
Prąd znamionowy 1~: 28,3A
Chłodzenie: Powietrze
Cylindry: 2
Takt: 4
Rozruch: Manualny + rozrusznik
Paliwo: Benzyna lub Olej napędowy
Zbiornik: 45 L (lub zapewniający wymagany czas pracy)
Spalanie (Moc 75%): 4,5 L/h
Waga: 120-130 kg Cyfrowy AVR
Gniazdo 230 V 16 A
Gniazdo 400V 32 A
Zabezpieczenie przeciążeniowe
Czujnik ciśnienia oleju
Tłumik z przyłączem węża do spalin
Akumulator
Licznik czasu pracy
Wąż do spalin min. 4 mb
Zestaw transportowy (koła, uchwyt)
Pakiet serwisowy (świeca i komplet filtrów)
1.2 Agregat prądotwórczy min. 3,5 kW
Spełniający wymagania min.:
Poziom zakłóceń: THD <3 %
Czas pracy na zbiorniku (moc 75%): 8-10 h Obniżony poziom hałasu: do 98 dB (A)
Gotowość do pracy w trybie: ręcznym i automatycznym Regulacja napięcia: ? 1 % na każdej fazie Częstotliwość: 50/60 Hz Napięcie: 230 V
Moc 1~ maks./znam.: 3,5 / 3,2 kW Chłodzenie: Powietrze Cylindry: 1/2 Takt: 4
Rozruch: Manualny + elektryczny
Paliwo: Benzyna lub Olej napędowy
Zbiornik: 8 L (lub zapewniający wymagany czas pracy)
Spalanie (Moc 75%): 1,5 L/h Waga: 40-50 kg Gniazdo 230 V 16 A - 2 szt.
Zabezpieczenie przeciążeniowe
Czujnik ciśnienia oleju
Tłumik z przyłączem węża do spalin
Akumulator
Wąż do spalin min. 4 mb Zestaw transportowy (koła, uchwyt)
Pakiet serwisowy (świeca i komplet filtrów)
1.3 Agregat prądotwórczy min. 2,5 kW
Spełniający wymagania min.:
Poziom zakłóceń: THD <3 %
Czas pracy na zbiorniku (moc 75%): 8-10 h Obniżony poziom hałasu: do 98 dB (A)
Gotowość do pracy w trybie: ręcznym i automatycznym Częstotliwość: 50/60 Hz Napięcie: 230 V
Moc 1~ maks./znam.: 2,5 / 2,3 kW Chłodzenie: Powietrze Cylindry: 1/2 Takt: 4
Rozruch: Manualny lub elektryczny
Paliwo: Benzyna lub Olej napędowy
Zbiornik: 4 L (lub zapewniający wymagany czas pracy)
Spalanie (Moc 75%): 1,5 L/h Waga: 20-30 kg
Gniazdo 230 V 16 A
Zabezpieczenie przeciążeniowe
Czujnik ciśnienia oleju
Tłumik z przyłączem węża do spalin
Wąż do spalin min. 4 mb
Pakiet serwisowy (świeca i komplet filtrów)
Agregaty muszą być przystosowane m.in. do pracy z urządzeniami elektronicznymi w tym komputerami, kotłami gazowymi i pompami oraz posiadać stałą sinusoidę.
Serwis - oficjalny punkt serwisowy na terenie Polski (produkt z polskiej sieci dystrybucyjnej).
Zamawiający w wyniku prowadzonego postępowania zamierza zakupić spalinowe agregaty prądotwórcze w ilości do 3 szt., jednak ostateczny wybór urządzeń (zgodnie z kategoriami mocy urządzeń określonymi w pkt. 1.1, 1.2 lub 1.3) będzie wynika! z wysokości ich cen względem budżetu przewidzianego na realizację zadania.
Zamawiający przewiduje możliwość zakupu poszczególnych urządzeń od różnych oferentów; którzy zaoferują najniższą ofertę dla danej kategorii obiektu (pkt. 1.1, 1.2 lub 1.3).
Miejsce i termin składania ofert: Forma, miejsce i termin złożenia oferty:
- ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku -,,Formularz ofertowy"
- ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 19.08.2022 r., do godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego Gmina Biały Bór, Ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór w sekretariacie osobiście lub pocztą na adres zamawiającego lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: gmina@bialybor.com.pl,
- oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania,
- wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do jej składania.
Otwarcie ofert:Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.08.2022 r. w siedzibie zamawiającego.
Termin składania:2022-08-19
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji zamówienia - do 30 września 2022 r.
Wymagania:Opis wymagań stawianych wykonawcy:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz posiadają niezbędne uprawnienia i doświadczenie niezbędne do realizacji zadania.
5. Zawartość oferty.
Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
- Ofertę sporządzoną wg załączonego wzoru lub zawierającą min informacje jak w załączonym wzorze,
- Kartę techniczną oferowanego urządzenia na potwierdzenie spełnienia wymagań zawierającą informacje odpowiadające wymaganiom określonym w treści zapytania ofertowego (w języku polskim lub z tłumaczeniem).
Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę na całe zadanie lub na poszczególne części.
6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
- cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto,
- cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji.
7. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
- Najniższej ceny - Cena -100%
- Inne kryteria oceny ofert: ND
- Zamawiający wybierając ofertę będzie się kierował najniższą ceną poszczególnych urządzeń a nie całej oferty. Umowa dostawy zostanie zawarta z wykonawcą lub wykonawcami, których
oferta na poszczególne urządzenie jest najniższa.
Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.
Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:
1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 4;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana
Kontakt:Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Gmina Biały Bór, ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór tel. 94 37 390 02 w. 538
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
- Dawid Olejnik, tel. 943739002 wew. 514 e-mail: zamowienia@bialybor.com.pl
Numer dokumentu:RIZP.271.31.2022.DO
Źródło: Internet i własne
Załączniki: