Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16321746 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-11-07
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa akumulatorów do systemów przeciwpożarowych
Organizator:Regionalny Szpital w Kołobrzegu
Adres: ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. kołobrzeski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 94 35 30 262,
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia: Dostawa akumulatorów do systemów przeciwpożarowych w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu - załącznik nr 3.
Specyfikacja:Dokumentacja dotycząca zamówienia: dostępna na stronie internetowej www.szpital.kolobrzeg.pl
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składnia ofert:
Oferty należy składać w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu, pokój nr 11, do dnia 13 listopada 2018 r. do godziny 1000.
Termin składania:2018-11-13
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji: w siedzibie Zamawiającego.
Termin realizacji:
30 dni
Okres gwarancji
Zgodnie z zaleceniami producenta
Wymagania:Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powyższych prac z należytą starannością
i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Zamawiający przewiduje zapłatę za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia zakończonego protokołem.

Wykonawcy zobowiązani są do dołączenia do oferty aktualnego wyciągu z KRS bądź wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Nie przewiduje się możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom.
Uwagi:Określenie trybu: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - zamówienie, którego wartość nie przekracza 30 000 euro.
Kryteria oceny ofert:
Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej
#503Cena 100%.
Kontakt:Do kontaktu z Zamawiającym wyznaczono osobę: Izabela Kułakowska tel. 94 35 30 262, e-mail: Izabela.Kulakowska@szpital.kolobrzeg.pl
Kod CPV:45.23.32.70-2
Źródło: Internet i własne
Załączniki: