Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15262357 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-04-19
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa armatury wodociągowej
Organizator:Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie
Adres: ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:12 42-42-300, tel. 12 42 42 396, faks nr 12 42 42 391
E-mail:
Opis:Sukcesywne dostawy armatury wodociągowej - zasuwy DN 40 - DN 600, obudowy teleskopowe, uszczelki
Specyfikacja:Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z całością materiałów przetargowych można pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi - z załączonych do ogłoszenia o przetargu (numer jw.) ,,plików do pobrania".
Miejsce i termin składania ofert: Termin i miejsce składania ofert: Dział Przetargów i Umów (adres jw.) do dnia
9 maja 2018 r. do godz. 9:15.
Otwarcie ofert:Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: w dniu 9 maja 2018 r. o godz. 9:30 w siedzibie MPWiK SA, budynek ,,A" pok. 6 (sala konferencyjna).
Termin składania:2018-05-09
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia: Kraków.
Wymagany cykl realizacji: 24 miesiące od podpisania umowy.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych ani wariantowych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Nie wymaga się wnoszenia wadium.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: cena - 85%, Certyfikat GSK - odpowiedź TAK/NIE - 5%, Certyfikat W 270 (na gumę) odpowiedź TAK/NIE - 5%, klucze do zasuw wykonane ze stali nierdzewnej odpowiedź TAK/NIE - 5%.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Kontakt:Kontakt z zamawiającym: Dział Przetargów i Umów MPWiK SA, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, budynek ,,A", pok. nr 3, e-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl,
tel. 12 42 42 396, faks nr 12 42 42 391.
Numer dokumentu:291/PN-34/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: