Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-01-08
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa artykułów biurowych
Organizator:Nadleśnictwo Lubaczów
Adres: Słowackiego, 37-600 Lubaczów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. lubaczowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:016) 632 52 00 lub 632 19 72 fax: (016) 632 90 04
E-mail:
Opis:Dostawa artykułów biurowych dla Nadleśnictwa Lubaczów w 2018 roku

Zn, spr. SA.270.2.1.2018.RL
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
PGL LP Nadleśnictwo Lubaczów, ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów zwane dalej ,,Nadleśnictwem" zaprasza do składania ofert na zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na
,,Dostawę artykułów biurowych dla Nadleśnictwa Lubaczów w 2018 roku", zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych dla Nadleśnictwa Lubaczów w 2018 roku wg. Załącznika nr 1,
b) Zamawiający zastrzega, że ilości poszczególnych artykułów ujęte w załączniku nr 1 stanowią wielkość szacunkową, w przypadku zakupu większej ilości przedmiotów niż określone w załączniku obowiązującą jest cena podana w ofercie,
c) Zamawiający dopuszcza możliwość zamówienia artykułów biurowych nieujętych w arkuszy ofertowym, lecz opisanych w katalogu ofertowym artykułów biurowych. Podstawą rozliczenia będą ceny obniżone o stały upust określony w ofercie.
d) Zamówienie będzie rozliczone na podstawie faktycznie zakupionych i dostarczonych materiałów biurowych,
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia wielkości zamówienia w zakresie asortymentowym w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
f) Zamawiający gwarantuje wykonanie 70% wartości zamówienia, wg potrzeb wynikających z sytuacji finansowej Zamawiającego,
g) Zamawiający dopuszcza zmiany ilościowe elementów zamówienia w trakcie umowy, pod warunkiem, iż cena nie przekroczy wartości oferty.
2. Tryb udzjelenia zamówienia: zapytanie ofertowe o wartości do 30 000 euro. Do udzjelenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2017 poz. 1579 z późn. Zm.), zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy.
Miejsce i termin składania ofert: h) Oferty należy przesłać pocztą na adres Nadleśnictwo Lubaczów, ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów albo doręczyć do siedziby Zamawiającego, pokój nr 2 (sekretariat) w dni robocze w godz. 7:00 - 15:00 w terminie do 10.01.2018 r. do godz. 10:30, oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Na kopercie należy umieścić skróconą nazwę zamówienia oraz oznaczenie daty i godz. otwarcia: ,,Oferta na dostawę artykułów biurowych 2018" nie otwierać przed 10.01.2018 r. do godz. 11:00"
Otwarcie ofert:i) Otwarcie ofert nastąpi 10.01.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 9 (świetlica
Termin składania:2018-01-10
Miejsce i termin realizacji:3. Termin i realizacja dostawy: dostawa odbywać się będzie w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia zmówienia w formie faxu, e-mailu lub telefonicznie.
Realizacja zamówień będzie odbywać się sukcesywnie od dnia zawiadomienia o wyborze wykonawcy do 31.12.2018 r. lub do wykonania dostawy w pełnym zakresie wartościowym określonym ofertą. 4. Warunki płatności: płatność za fakturę dokonana zostanie przelewem na wskazany w fakturze nr rachunku bankowego w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
Wadium:500,00 zł
Wymagania:6. Opis sposobu przygotowania oferty.
a) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę
b) Ofertę należy opracować według wymagań i zasad ściśle wg załączników pod rygorem odrzucenia oferty
c) W celu obliczenia ceny ofertowej, w zał. Nr 1 należy podać ceny jednostkowe brutto i obliczyć wartość brutto dla poszczególnych artykułów, a następnie przenieść wyliczoną wartość ogółem do załącznika nr 2. Cena ofert nie podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy.
d) Oferty, załączniki i oświadczenia muszą zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
e) Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej
f) Oferta musi zawierać oświadczenie, że oferent prowadzi działalność gospodarczą związana z dostawą oferowanych materiałów, posiada niezbędną wiedzę i
doświadczenie a także potencjał techniczny do należytego wykonania zamówienia oraz aktualny katalog oferowanych artykułów biurowych.
g) Oferent potwierdza znajomość zasad postępowania oraz akceptuje bezwarunkowo jego zasady wynikające ze specyfikacji zamówienia.
) Nadleśnictwo powiadomi o wyborze oferty przesyłając zawiadomienie wszystkim oferentom. Oferent, który zostanie wybrany będzie realizował zamówienia na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu i złożonej ofercie.
k) Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, względnie jego unieważnienie w całości bez podania przyczyn, bez prawa oferentów do protestów i odwołań.
1) Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 500,00 zł w dowolnej formie przed upływem terminu składania ofert, wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, tj.: 93 1240 2584 1111 0000 3944 5436 w tytule wpisując ,,Wadium - dostawa artykułów biurowych - 270.2.1.2018". wadium musi wpłynąć na rachunek zamawiającego przed terminem otwarcia ofert, wykonawca, który nie wniósł wadium zostanie wykluczony, a jego oferta zostanie odrzucona.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: