Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-11-18
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa artykułów biurowych
Organizator:Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
Adres: . Świerklańska 42, 44-200 Rybnik
Województwo / powiat: śląskie, pow. Rybnik
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32/4222796, fax: 32/ 42 22 279
E-mail:
Opis:DOSTAWA artykułów biurowych
na potrzeby Zespołu Szkół Budowlanych
w Rybniku, Ul. Świerklańska 42
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego zawierających nazwę artykułu wraz z opisem jego wymaganych właściwości i oraz jednostkę miary i ilości, a także dane oferowanego artykułu: nazwa producenta.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zespołu Szkół Budowlanych
w Rybniku na własny koszt, a także musi zapewnić załadunek transport i rozładunek dostarczonych materiałów.
3. Wszystkie oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, i pochodzić z bieżącej produkcji. Termin ,,nowe" użyty w opisie przedmiotu zamówienia oznacza, że wszystkie elementy, z których wyprodukowano przedmiot zamówienia nie były wcześniej używane.
4. Na oferowane artykuły Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji, licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.
Specyfikacja:5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie : http://zsb.bip.edukacja.rybnik.eu zakładka przetargi.
Miejsce i termin składania ofert: 8. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 25.11.2020r. godz.: 9.00
9. Ofertę można dostarczyć osobiście na adres: ....Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, Ul. Świerklańska 42 (7.30 do 15.30 )lub przesłać pocztą na adres: .. Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku ( 44-200) ,
ul. Świerklańska 42.. lub pocztą elektroniczną na adres email: zsbrybnik@gmail.com.
Otwarcie ofert:10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2020 r. o godz. 9,15
Termin składania:2020-11-25
Miejsce i termin realizacji:Miejsce i termin realizacji zamówienia:
? Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2020r.
? Miejsce realizacji zamówienia - dostawa w godz.ch 7:30-15:30 do siedziby Zamawiającego 44-200 Rybnik, Ul. Świerklańska 42, sekretariat.
Wymagania:Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę wykaz (wykazy), stanowi (stanowią) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego dla danej części zamówienia.
5. Wszelki koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
6. W załączniku nr 1 przywołano w niektórych przypadkach przykładowo nazwy własne lub producentów. Takie uzupełnienie opisu poszczególnych elementów zamówienia ma być pomocą dla Wykonawcy w przygotowaniu oferty. Zamawiający w każdym z tych przypadków dopuszcza zaproponowanie produktów równoważnych spełniających wymagania techniczne zawarte w opisie przedmiotu zamówienia w danej pozycji. Przez materiał równoważny Zamawiający rozumie oferowany asortyment o parametrach takich samych bądź lepszych
w stosunku do typu zamawianego produktu fabrycznie nowego. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, to po stronie Wykonawcy leży obowiązek wykazania, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Kryteria wybory oferty:
1. Wykonawca określi cenę jednostkową brutto i wartość brutto realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty.
2. Cena powinna zawierać wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia wynikające wprost (ewentualne rabaty i upusty), a także koszty nie ujęte a bez których nie można wykonać zamówienia.
3. Zamawiający nie udziela zaliczek.
4. Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym oraz ilościowym muszą być wyliczone do dwóch miejsc po przecinku.
5. Brak wypełnienia lub określenia stawki podatku VAT, ceny jednostkowej brutto, wartości brutto w formularzu ofertowym i ilościowym oraz zmiana przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.
6. Wykonawca do wartości netto oferty doda stosowny podatek VAT co stanowić będzie wartość brutto. Do przeliczenia ceny w kryterium ,,cena" brane będą pod uwagę wartości brutto.
7. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium - przypisując mu odpowiednią wagę procentową:
Cena oferty - 100 % (1% = 1 pkt)
Kryterium cena - należy ustalić cenę oferty dla całego zakresu zamówienia.
Za zaoferowaną cenę łączną wynikającą z oferty można otrzymać maksymalnie 100 pkt. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostali wykonawcy uzyskują ilość punktów obliczoną wg poniższego wzoru:

Najniższa oferowana cena
Ilość punktów = -------------------------------------------------- x 100
Cena zaoferowana w ofercie badanej
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczba punktów zebranych przez poszczególne oferty zostanie zsumowana.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.
5. Przygotowanie oferty.
1. Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką.
2. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami oraz podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy w sposób nie budzący zastrzeżeń ( czytelnie lub z pieczątką imienną).
3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszym zapytaniem ofertowym oświadczenia i załączniki.
Kontakt:7. Osoba uprawniona do kontaktu:
Pani Sylwestra Nagler - Minakowska, tel. 32/4222796, adres email. zsbrybnik@gmail.com, fax: 32/ 42 22 279
Źródło: Internet i własne
Załączniki: