Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17570167 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-06-27
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa artykułów mięsno-wędliniarskich
Organizator:Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku
Adres: ul. Piasecka 240, 21-040 Świdnik
Województwo / powiat: lubelskie, pow. świdnicki (lubelski)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. - (81)751-57-71/72 faks. - (81) 751-57-73
E-mail:
Opis:dostawa artykułów mięsno-wędliniarskich dla DPS im. Roba Inja w Świdniku.
1) opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów mięsno-wędliniarskich - wspólny słownik zamówienia (CPV): 15100000-9 zgodnie z następującymi zasadami:
? wykaz artykułów stanowiący podstawę do oceny ofert zawiera formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1.
? dostawa artykułów mięsno-wędliniarskich do Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku, ul. Piasecka 240 odbywa się nieodpłatnie transportem wykonawcy, we wtorki i piątki w godz. od 7:00 do 10:00 do magazynu Zamawiającego.
? faktury wystawiane będą po realizacji zamówienia.
? ustalony przez Wykonawcę termin płatności za dostarczone artykuły będzie nie krótszy niż 21 dni od daty wystawienia faktury.
? Zamawiający nie przewiduje zmiany cen w okresie trwania umowy, poza ustawową zmianą stawki podatku VAT.
? Ilości poszczególnych asortymentów są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb zamawiającego - Załącznik nr 1.
Miejsce i termin składania ofert: 8) opis sposobu przygotowywania ofert:
? Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
? Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznie w sposób czytelny.
? Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Nie dopuszcza się stosowania korektora do nanoszenia zmian w ofercie lub załącznikach.
? Wskazane, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu, jednak jej brak nie skutkuje odrzuceniem oferty.
? Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku, ul. Piasecka 240. Nie otwierać przed 8 lipca 2019 r. do godz. 9:45".
? Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
Oferty należy składać do dnia 8 lipca 2019 r. do godziny 9:00 na adres zamawiającego podany jak wyżej, sekretariat instytucji (pokój nr 2).
Otwarcie ofert:Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 8 lipca 2019 r. o godzinie 9:45 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 3 Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku, ul. Piasecka 240. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.
Termin składania:2019-07-08
Miejsce i termin realizacji:2) termin wykonania zamówienia: 16 sierpnia 2019 r. do 15 sierpnia 2020 r.
dostawa artykułów mięsno-wędliniarskich do Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku, ul. Piasecka 240 odbywa się nieodpłatnie transportem wykonawcy, we wtorki i piątki w godz. od 7:00 do 10:00 do magazynu Zamawiającego.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:3) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
? posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - warunkiem jest złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia w tej kwestii zgodnie z treścią zawartą w Załączniku nr 3.
? posiadania wiedzy i doświadczenia - warunkiem jest złożenie stosownego oświadczenia w tej kwestii zgodnie z treścią zawartą w Załączniku nr 3.
? dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunkiem jest złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia w tej kwestii, zgodnie z treścią zawartą w Załączniku nr 3.
? sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia -warunkiem jest złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia w tej kwestii zgodnie z treścią zawartą w Załączniku nr 3.
? Okres płatności wykonawca przyjmie nie krótszy niż 2.1 dni od daty wystawienia faktury, przelewem na wskazane przez wykonawcę konto. Spełnieniem tego wymagania, będzie zaakceptowanie wzoru umowy, który zawiera ten warunek,
? Wykonawca zaakceptuje wzór umowy stanowiący załącznik nr 2.
? Wykonawca podpisze informację o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej - załącznik nr 5.
4) wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
? Wypełniony i podpisany Formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
? Parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2. Będzie on stanowić potwierdzenie zapoznania się przez wykonawcę z warunkami tam zawartymi i ich akceptacją.
? Oświadczenie o posiadaniu uprawnień, wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego do realizacji zamówienia - załącznik nr 3.
? Oświadczenie oferenta o zrealizowanych dostawach w ciągu ostatnich 3 lat - załącznik nr 4.
? Podpisaną informację o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej - załącznik nr 5.
* Na żądanie Zamawiającego wyłoniony w postępowaniu Wykonawca dostarczy aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków.
? Na żądanie Zamawiającego wyłoniony w postępowaniu Wykonawca dostarczy aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
6) wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający żąda wniesienia wadium: nie dotyczy.
7) termin związania ofertą: 30 dni.
Kontakt:5) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
Ze strony zamawiającego osobą upoważnioną do potwierdzenia wpłynięcia oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazywanych za pomocą faksu jest:
stanowisko: Grzegorz Banach - sekretarz komisji przetargowej.
tel. - (81)751-57-71/72
faks. - (81) 751-57-73
adres email: info@dpsswidnik.pl
uwagi: w dni robocze od godziny 7:00 do 15:00
Kod CPV:15100000-9
Numer dokumentu:4/D/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: