Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-02-12
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa artykułów spożywczych
Organizator:Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wysokim Mazowieckim
Adres: ul. Kościelna 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Województwo / powiat: podlaskie, pow. wysokomazowiecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax: 86 2752008
E-mail:
Opis:3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 1 w
Wysokiem Mazowieckiem w asortymencie i w ilościach szacunkowych określonych w Załączniku Nr 2.
Określone ilości szacunkowe mogą ulec zmianie z zachowaniem oferowanych cen jednostkowych, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego z uwagi na zmienną ilość uczniów korzystających z obiadów.
Wymagania technologiczne dotyczące przedmiotu zamówienia:
? Artykuły spożywcze muszą być wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami.
? Artykuły mają być świeże, o dobrym smaku, pierwszej jakości, z odpowiednio długim
okresem ważności do spożycia.
? Artykuły muszą być przewożone zgodnie z wymogami HACCP.
? Opakowania muszą posiadać nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego (skład),
nazwie producenta, dacie przydatności do spożycia oraz wadze.
? Realizacja dostaw w uzgodnionych terminach, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 700
- 730 lub według potrzeb Zamawiającego.
Do każdej dostawy musi być dołączona faktura lub dokument WZ z wartością dostawy.
W przypadku oferowania nieodpowiedniego jakościowo produktu dostawca zobowiązany będzie do jego
wymiany, na produkt o odpowiedniej jakości.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, liczba części: 6, tj.:
? pakiet I - warzywa i owoce
? pakiet II - mięso i przetwory mięsne
? pakiet III - mrożonki i ryby
? pakiet IV - nabiał
? pakiet V - przetwory mączne, przyprawy i inne
? pakiet VI - pieczywo.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem ul. Kościelna 1, 18-200 Wysokie
Mazowieckie, w sekretariacie, do dnia 20.02.2018 r., do godz. 1000, w zaklejonej kopercie z oznaczeniem:
"Oferta na dostawę artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 1
w Wysokiem Mazowieckiem"
Na kopercie musi być podany adres zwrotny oferenta.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.02.2018 r. o godz. 1015.
Termin składania:2018-02-20
Miejsce i termin realizacji:5. Termin wykonania zamówienia:
Artykuły spożywcze będą dostarczane sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego, przez okres
przewidziany umową z Wykonawcą, tj. od 01 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r., z wyłączeniem miesięcy
wakacyjnych - lipca i sierpnia oraz ferii zimowych i przerw świątecznych.
Wymagania:Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, udzielania zamówień uzupełniających, nie dopuszcza
składania ofert wariantowych, nie przewiduje aukcji elektronicznej, nie dopuszcza możliwości powierzenia
przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Kryterium oceny ofert:
Cena - 100%
Oferta powinna zawierać cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia oraz stawkę VAT.
7. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 22 ust. 1 i 2
ustawy PZP (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zmianami).
8. W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą należy dostarczyć:
? ofertę - załącznik Nr 1
? formularz asortymentowo - cenowy - załącznik Nr 2
? parafowany projekt umowy - załacznik Nr 3
? oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy PZP -
załącznik Nr 4
Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winne być napisane w języku polskim, trwale złączone,
wypełnione i podpisane przez Wykonawcę bądź osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na
zewnątrz.
9. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.
10. Informacje dotyczace wyboru najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ogłoszeniu o zamówieniu i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria
wyboru określone w ogłoszeniu o zamówieniu.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i zamieści powyższą informację na stronie
internetowej: www.wysokiemazowieckie.pl
Kontakt:Małgorzata Koc - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
pokój Nr 15, I piętro budynku przy ul. Kościelnej 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel./fax: 86 2752008, od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1500
mail: sp1wysokiemaz@poczta.onet.pl
Numer dokumentu:ZP-SP1-2710/01/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: