Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-11-09
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa artykułów spożywczych
Organizator:Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy
Adres: ul. Ujsolska 35, 34-370 Rajcza
Województwo / powiat: śląskie, pow. żywiecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 33 864 30 29
Opis:Dostawa Artykułów spożywczych - Przeprowadzenie rozeznania cenowego rynku, w oparciu o Art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) PZP tj. z wyłączeniem stosowania przepisów tej ustawy.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego,
Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Rajczy
34-370 RAJCZA
ul. Ujsolska 35
opatrzonej danymi Dostawcy oraz napisem:
,,Oferta na dostawę artykułów spożywczych do SPZOL w Rajczy przez okres 12 miesięcy, od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
oraz opatrzone nazwą i dokładnym adresem dostawcy

Termin składania ofert upływa w dniu 30 listopada 2018 r. o godz. 10:00

Ofertę należy złożyć (doręczyć) w terminie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Rajczy, 34-370 Rajcza, ul. Ujsolska 35, Sekretariat pokój Nr 30 (sekretariat)
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Rajczy, 34-370 Rajcza, ul. Ujsolska 35 w pokoju Nr 32 w dniu 30.11.2018 r. o godz. 10:50
Termin składania:2018-11-30
Źródło: Internet i własne
Załączniki: