Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-09-12
Przedmiot ogłoszenia:Dostawa asortymentu
Organizator:Producent Stolarki PCV i AL ,,BEWI" Bernard Wójcik
Adres: Krapkowicka 16, 46-060 Źlinice
Województwo / powiat: opolskie, pow. opolski
Państwo: Polska
NIP:PL7540013174
Telefon / fax:+48 603 085 175
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/125962
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 1.10/POIR.01.01.01-00-2128/20
W związku z realizacją projektu Opracowanie nowatorskiej technologii usuwania z powietrza koronawirusów, w tym SARS-CoV-2 z zastosowaniem warstw fotokatalitycznych zaimplementowanych w urządzeniu do oczyszczania powietrza w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 01 - Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Producent Stolarki PCV i AL ,,BEWI" Bernard Wójcik zaprasza do składania ofert dotyczących:
DOSTAWA włókien filtracyjnych, filtrów wstępnych G4 oraz filtrów HEPA stanowiących elementy do budowy prototypów w ramach badań przemysłowych.
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-2128/20 - Opracowanie nowatorskiej technologii usuwania z powietrza koronawirusów, w tym SARS-CoV-2 z zastosowaniem warstw fotokatalitycznych zaimplementowanych w urządzeniu do oczyszczania powietrza

Część 1
Część 1: Włókna filtracyjne nawęglane

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Część 1: Włókna filtracyjne nawęglane
Specyfikacja Minimalnych Parametrów Technicznych Przedmiotu Zamówienia
? Włókna filtracyjne nawęglana
? TP klasy ePM1 60% 140g
? Rozmiar 116x119x21 mm
Ilość
15szt.

Część 2
Część 2: Mata filtr wstępny G4

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Część 2: Mata filtr wstępny G4
Specyfikacja Minimalnych Parametrów Technicznych Przedmiotu Zamówienia
? Rozmiar 116x119x21 mm
Ilość
30 szt.

Część 3
Część 3: Filtr HEPA H14

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Część 3: Filtr HEPA H14
Specyfikacja Minimalnych Parametrów Technicznych Przedmiotu Zamówienia
? HEPA H 14
? 116x119x50 mm
Ilość
15 szt.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-09-20
Termin składania:2022-09-20
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-09

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zamawiający udziela wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności zamówień na dodatkowe dostawy, polegających na częściowej wymianie dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji, a zmiana wykonawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji. Czas trwania umowy w sprawie zamówienia na dostawy dodatkowe nie może przekraczać 3 lat.
Zamawiający udziela wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi lub roboty budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.
Warunki zmiany umowy
1. Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Oferentem.
2. Okres realizacji zamówienia rozpoczyna bieg w dniu podpisania umowy z wykonawcą i kończy się w terminie wskazanym w ofercie.
3. Planowany termin podpisania umowy - w terminie związania ofertą.
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
a) Zmiany terminów realizacji umowy wynikać mogą jedynie ze zmiany zapisów umowy o dofinansowanie realizacji projektu ,,Opracowanie nowatorskiej technologii usuwania z powietrza koronawirusów, w tym SARS-CoV-2 z zastosowaniem warstw fotokatalitycznych zaimplementowanych w urządzeniu do oczyszczania powietrza" jaką Zamawiający podpisze z podmiotem udzielającym współfinansowania, pod warunkiem, że umowa ta zostanie zmieniona po dniu udzielenia niniejszego zamówienia,
b) Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:
i. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
ii. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony,
iii. nastąpią zmiany wartości umowy tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez wykonawcę przedmiotu zamówienia,
iv. z przyczyn niezawinionych przez żadną ze stron, wykonanie umowy w terminie w niej przewidzianym nie jest możliwe,
v. w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
c) Zmianie ma ulec wykonawca, któremu zamawiający udzielił zamówienia pod warunkiem, że:
i. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
ii. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,
iii. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
d) Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
ii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
5. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zgody obu stron.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
1. O realizację zamówienia może ubiegać się każdy podmiot posiadający doświadczenie i potencjał pozwalający na terminową realizację niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferent ubiegający się o realizację zamówienia zobligowany jest dopełnić obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
3. Zapisy pkt. VI.1 będą weryfikowane na podstawie oświadczenia oferenta zawartego we wzorze formularza ofertowego (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
4. W przypadku stwierdzonej wątpliwości co do potencjału oferenta zgodnie z zapisami pkt VI.1, zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania na etapie oceny ofert, dodatkowych dokumentów potwierdzających potencjał np. referencje, protokoły odbioru prac lub usługi.
5. Podmiot ubiegający się o realizację zamówienia nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony prze IZ PO,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
6. W przypadku powiązania o którym mowa w pkt. 5 oferent zostanie wykluczony z postępowania.
7. Wszystkie dodatkowe koszty związane ze złożeniem oferty leżą po stronie Oferenta.
8. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-09-12
Data ostatniej zmiany
2022-09-12 15:47:03

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
(Najniższa zaoferowana cena )/(Cena oferowana przez firmę-oferenta)×100=liczba punktów

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
(Najniższa zaoferowana cena )/(Cena oferowana przez firmę-oferenta)×100=liczba punktów

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
(Najniższa zaoferowana cena )/(Cena oferowana przez firmę-oferenta)×100=liczba punktów
Kontakt:Osoby do kontaktu
Dawid Storch
tel.: +48 603 085 175
e-mail: d.storch@bewi.com.pl
Kod CPV:42514000-2, 42514300-5, 42514310-8, 42913500-4, 42514000-2, 42514310-8, 42900000-5, 42913500-4, 42514000-2, 42514310-8
Numer dokumentu:2022-31290-125962, 1.10/POIR.01.01.01-00-2128/20
Źródło: Internet i własne
Załączniki: